10. RÉSZ.

Krisztus tanitványának neveik: kibocsáttatások: az üldözők felől megintetések és vigasztalások.

Akkor az ő tizenkét * tanitványit előszólitván, ada nékik # hatalmat a tisztátalan lelkek ellen, hogy azokat kiűznék, és gyógyitanának minden betegséget és minden erőtlenséget.

2. A tizenként Apostoloknak pedig neveik ezek: Első Simon, ki mondatik Péternek, és András az ő attyafia; azután Jakab a Zebedeus fija, és János az ő attyafia.

3.  Filep, és Bertalan; Tamás, és ama Máté *, ki Publikánus vala; Jakab, Alfeusnak fija, és Lebbeus, ki vezeték nevéről Taddeusnak hivattatik vala.

4. Kananeabeli Simon, és Júdás Iskáriótes, ki Jézust el is árulá.

5. E tizenkettő elküldé Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Az útra, melly a Pogányok közzé viszen ne menjetek, és a Samaritánusok városaiba is ne menjetek.

6. Hanem menjetek inkább az Izráel házának eltévelyedett * juhaihoz.

7. Elmenvén pedig, prédikáljatok, és ezt mondjátok: Elközelitett * a # mennyeknek országa.

8. Betegeket * gyógyitsatok, poklosokat tisztitsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek; ingyen vettétek, ingyen adjátok.

9. Ne szerezzetek aranyat, * se ezüstöt, se pénzt a ti erszényitekbe.

10. Se útra való táskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát: mert * méltó a munkás az ő táplálására.

11. Valamelly városba pedig vagy faluba bémentek, tudakozzátok meg, ki volna abban méltó, és ott maradjatok mind addig, míg onnét kimentek.

12. Bémenvén pedig a házba, * köszöntsétek a ház népét.

13. És ha a ház méltó lészen, szálljon a ti békességtek ő reája; hogyha pedig méltó * nem lészen,a ti békességtek ti reátok térjen.

14. És valaki titeket bé nem * fogadánd, sem pedig beszédeteket nem hallgatándja, kimenvén a házból vagy a városból, lábaitoknak porát is verjétek le.

15. Bizony mondom néktek, * könnyebben lészen a Sodoma és Gomora földének dolga az ítélet napján, hogynem annak a városnak.

16. Ímé én elbocsátlak titeket mint a juhokat * a farkasok közikbe; legyetek azért okosok mint a kígyók, # és szelidek mint a galambok.

17. Megoltalmazzátok magatokat az emberektől: mert titeket a Bírák székek előtt vádolni *  fognak, és az ő Gyülekezet etkben titeket # megostoroznak.

18. Sőt Tiszttartók, * és Királyok eleikbe vitettek én érettem, hogy legyen az nékik Zsidóknak és a Pogányoknak bizonyságul.

19. De mikor eleikbe vittetek, ne * legyetek szorgalmatosok mimódon és mit szóljatok: mert azon órában megtanittatok arra, mit szóljatok.

20. Mert ti nem vagytok a kik szólni fogtok, hanem a ti mennyei Atyátoknak Lelke az, a ki szólni fog általatok.

21. Az atyafi az ő attyafiát halálra adja, és az  atya az ő fiát; és támadnak a magzatok az ő szüléikre, és azokat megöletik.

22. Lésztek azért ti is * gyülölségesek mindenek előtt, az én nevemért, de a ki végiglen # megáll, megtartatik.

23. Mikor pedig háborgatnak titeket abban a városban, szaladjatok más városba. Bizony mondom néktek, hogy mind el nem járjátok Izráelnek városit, addig elközelit hozzátok az embernek Fija.

24. Nem * feljebb való a tanitvány a tanitónál, sem a szolga az ő uránál.

25. Elég a tanitványnak, ha ollyan lészen mint az ő mestere, és a szolgának, ha ollyan lészen mint az ő ura: Ha a gazdát Belzebubnak * hivták, sokkal inkább az ő háznépét.

26. Azért nem féljetek tőlök: mert nincsen semmi olly elrejtetett dolog, mellynek meg nem * kell jelentetni, ésnincs olly titok, mellynek meg nem kell tudatni.

27. A mit néktek a setétben mondok, a világon mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a ház feliről prédikáljátok.

28. És ne féljetek azoktól, * kik a testet ölik meg, a lelket pedig nem ölhetik meg; hanem inkább féljetek attól, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennába.

29. Nemde nem megvehetnek é * két verebecskéket egy kis filléren? de mégis csak egy sem esik azok közzűl a földre, a ti Atyátok akaratja nélkűl.

30. Néktek pedig fejeteknek hajszálai is mind * számon vagynak.

31. Ne féljetek azért, ti sok verebecskéknél drágábbak vagytok.

32. Valaki azért vallást tészen én rólam az emberek * előtt, én is vallást tészek arról az én mennyi Atyám eltőt;

33. Valaki pedig megtagadánd * engemet az emberek előtt, megtagadom én is azt az én mennyei Atyám előtt.

34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem volna, hogy békességet bocsássak e földre: nem azért jöttem, hogy * békességet bocsássak, hanem fegyvert.

35. Mert jöttem hogy azt cselekedjem, hogy a fiú az ő attyának * ellensége legyen, a leányzó az annyának, és a menye az ő napának.

36. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háznépe.

37. A ki szereti attyát vagy * annyát inkább, hogynem engemet, nem méltó az én hozzám: és a ki szereti fiját vagy leányát inkább, hogynem engemet, nem méltó az én hozzám.

38. És a ki fel nem veszi * az ő keresztét, és úgy nem követ engemet hátúl, nem méltó az én hozzám.

39. A ki megtartja * az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti életét én érettem, megtalálja azt.

40. A ki titeket * béfogad, engem fogad bé: és a ki engem béfogad, azt fogadja bé, a ki engemet elbocsátott.

41. A ki béfogadja a Prófétát Próféta nevébe, a Próféta jutalmát vészi; és a ki az igazat béfogadja igaznak nevébe, az igaznak jutalmát vészi.

42. És a ki italt ád egynek e kicsinyek közzűl, csak egy pohár * hideg vizet tanitványnak nevébe; bizony mondom néktek, nem veszti el annak # jutalmát.