11. RÉSZ.

Krisztus megfelel a János követinek: prédikál a törvény és Evangyéliom szerint.

És mikor elvégezte volna az ő tizenkét tanitványinak való parancsolását, elméne onnét, hogy tanitana és * prédikálna azoknak városaikban.

2. Keresztelő János pedig, mikor hallotta volna a fogságban a Krisztus cselekedetit, elküldvén * kettőt az ő tanitványai közzűl:

3. Megkérdé azok által: Te vagy é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?

4. És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, a mellyeket hallottok és láttok.

5. A vakok * szemek világát veszik, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az Evangyéliom # prédikáltatik.

6. És boldog a ki én bennem * meg nem botránkozik.

7. Mikor pedig azok elmentek volna, kezde Jézus a sokaságnak Keresztelő János felől szólni: Mit látni mentetek volt ki a pusztába? hogy ingadozó nádat lássatok é, melyet a szél hajtogat?

8. De mit látni mentetek volt ki, hogy gyenge ruhában öltözött embert lássatok é? Ímé a kik gyenge ruhákat viselnek, a Királyok palotáikban vagynak.

9. De mit látni mentetek volt ki? hogy Prófétát lássatok é? Bizony mondom néktek, nagyobbat láttatok Prófétánál is.

10. Mert ez az, a kiről meg vagyon irva: Ímé én elbocsátom az én * követemet te előtted, ki megtisztitja előtted a te útadat.

11. Bizony mondom néktek, hogy nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál az asszonyoktól születtettek közzűl: de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb az ő nálánál.

12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind az ideig a mennyeknek országán * erőt tésznek, és az erősek kapják azt.

13. Mert a Próféták mindnyájan, és a törvény, Keresztelő Jánosig prófétáltak.

14. És ha bé akarjátok venni; ő amaz Ilyés, * a ki eljövendő vala.

15. A kinek vagyon * füle a hallásra, hallja.

16. De mihez hasonlitsam e nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, kik a piaczon ülnek, és kiáltanak az ő társaiknak.

17. És ezt * mondják: Sipoltunk néktek, és nem tánczoltatok: siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sirtatok.

18. Mert eljött Keresztelő János s nem eszik, s nem iszik, és azt mondják, hogy ördög vagyon benne.

19. Eljött az embernek Fija, ezsik, és iszik, és ezt mondják felőle: imhol a dobzódó és részeges ember, a fukaroknak és a bünösöknek barátjok. De megigazittatott a bölcsesség az ő fijaitól.

20. Akkor kezdé Jézus szemekre hányni a városoknak, a melyekben isteni erő által való legtöbb csudákat tett vala, hogy meg nem tértek volna, mondván:

21. Jaj tenéked * Korazin! Jaj tenéked Bethsaida! Mert ha Tírusban és Sídonban azok az isteni erők lettek volna, melyek te benned lettek, régen gyászruházban és hamuban ülvén megtértek volna.

22. De mondom néktek,hogy könnyebben lészen dolga Tírusnak és Sídonnak az itélet napján, hogynem néktek.

23. Te is Kapernaum, ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig levettetel: mert ha Sodomában azok az isteni erők lettek volna, melyek te benned lettek, mind e mai napig megmaradott volna.

24. De mondom néktek, hogy a Sodoma földének könnyebben lészen dolga az itélet napján, hogynem néked.

25. Akkor az időben szóla Jézus, és monda: Hálákat adok néked én Atyám, mennynek és földnek Ura! hogy elrejtetted * ezeket a bölcsektől, és az értelmesektől; és azokat megjelentetted a kis gyermekeknek.

26. Jól vagyon Atyám: mert e volt a te jó kedved.

27. Mindenek nékem * adattak az én Atyámtól; és senki nem esméri a Fiút, hanem csak az Atya: az Atyát is senki nem esméri, hanem a Fiú # és a kinek a Fiú meg akarja ## jelenteni.

28. Jöjjetek én hozzám mindnyájan kik megfáradtatok * és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

29. Vegyétek fel az én igámat reátok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szivü vagyok, és talltok nyugodalmat a ti lelkeiteknek.

30. Mert az én igám gyönyörüséges, és az én terhem * könnyü.