16. RÉSZ.

A Farizeusok kovászától őrizkedni kell. Péternek Krisztusról vallástétele. Kőszikla és az Anyaszentegyház kulcsai. A maga megtagadása és a kereszt, mellynek felvétele szükséges.

És mikor hozzá mentek volna a Farizeusok és Sadduczeusok, kisértvén kérék őtet, hogy valami mennyei  * jelt mutatna nékik.

2. Ő pedig felevén, monda nékik: Mikor estve vagyon, ezt mondjátok: Tiszta idő lészen: * mert az ég veres.

3. És reggel ezt mondjátok: Ma háborgó idő lészen: mert a szomorú ég veres, Képmutatók, az égnek ábrázatja között választást tudtok tenni, az időknek pedig jeleit nem tudjátok megválasztani!

4. E gonosz és parázna * nemzetség jelt kiván, de nem adatik néki egyéb jel, hanem # Jónás Prófétaűának ama jele. És őket elhagyván, elméne.

5. És mikor az ő tanitványai elmentek volna a tulsó partra, elfelejtettek kenyeret * vinni magokkal

6. Jézus pedig monda nékik: Meglássátok, hogy megoltalmazzátok magatokat a Farizeusoknak és Sadduczeusoknak * kovászoktól.

7. Ők pedig magok között vetekednek vala mondván: Kenyereket nem vettünk velünk.

8. Jézus pedig mikor ezt megértette volna, monda nékik: Mit háborogtok magatokban, kicsinyhitüek hogy kenyereket nem vettetek é?

9. Mégis nem értitek é, és nem emlékeztek é meg amaz * öt kenyerekről, mellyekkel ötezer ember elégitettem meg, és hány kosárt töltöttetek meg?

10. Sem pedig a hét * kenyerekről, mellyekkel négyezer embert elégitettem meg, és hány kosárt töltöttetek meg ?

11. Hogy vagyon ez, hogy nem értitek; hogy én nem szóltam néktek a kenyér felől, mikor azt mondám, hogy megoltalmaznátok magatokat a Farizeusnak és Sadduczeusoknak kovászoktól?

12. Akkor megérték, hogy nem arról szólott volna, hogy a kenyérnek kovászától, hanem a Farizeusoknak és Sadduczeusoknak tudományoktól oltalmaznák meg magokat.

13. Mikor pedig ment volna Jézus Czézárea tartományába, melly Filep Királyról neveztetik, megkérdé az ő tanitványit mondván: * Engemet embernek Fiját, kinek mondanak lenni az emberek?

14. Azok pedig mondának: Némellyek keresztelő Jánosnak, némellyek Illyésnek, némellyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a Próféták közzűl.

15. És monda nékik: Ti pedig kinek mondotok lenni engemet?

16. Felelvnén pedig Simon Péter, monda: Te vagy ama * Krisztus, az élő Isten fija.

17. Akkor felelvén Jézus monda néki: Boldog vagy Simon, Jónásnak fija; mert a test és vér ezeket nem jelentette néked, hanem az én mennyei Atyám.

18. De én is mondom néked: Te * Péter vagy, és ezen kősziklára épitem fel az én Anyaszentegyházamat; és a pokol kapui nem vehetnek azon diadalmat.

19. És néked adom a mennyek országának kulcsait: és valamit megkötözéndesz e * földön, a mennyekbe is kötözve lészen, és valamit megoldándasz e földön, a mennyekben is oldozva  lészen.

20. Akkor megtiltá az ő tanitványitól, hogy ne mondanák senkinek, hogy ő volna ama Jézus Krisztus.

21. Az időtől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanitványinak, hogy néki Jérusalembe kellene menni, és sokat * szenvedni a Vénektől és a Papifejedelmektől, és az Irástudóktól, és megöletnie, de harmadnap feltámadnia.

22. És Péter megfogván Jézust, kezde dorgálni, mondván: Kedvezz Uram magadnak, ne legyen ez tenéked!

23. Jézus pedig fordulván, mondá Péternek: Távozzál tőle Sátán, bántásomra vagy nékem: mert nem vagy bölcs az isteni dolgokban, hanem az emberi dolgokban.

24. Akkor monda Jézus az ő * tanitványinak: Ha ki akar én utánnam jőni, tagadja meg magát és vegye fl az ő kersztét, és kövessen engemet;

25. Mert valaki akarja az ő életét megtartani, * elveszti azt; és valaki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

26. Mert  * mit használ valakinek, ha mind e világot megnyeri is, ha az ő lelke megbüntettetik? Vagy micsoda váltságot adhat akárki is az ő # lelkéért.

27. Mert az embernek Fija eljövendő az ő Attyának * dicsőségével, az ő Angyalival; és akkor megfizet # mindennek az ő cselekedetei szerint.

28. Bizony mondom néktek, vagynak némellyek ezek közzűl, kik itt állanak, kik a halált meg nem kóstolják addig, míg nem látándják az embernek Fiját menni az ő * országába.