23. RÉSZ.

A Farizeusok tudományok: életek, jajjok, és az öldöklő Jérusálem leiratik.

Akkor Jézus szóla a sokaságnak, és az ő tanitványinak.

2. Mondván: A Mózes * székiben ülnek az Irástudók és a Farizeusok.

3. Mindeneket azért, mellyeket néktek parancsolnak, hogy megtartsátok, megtartsátok és megcselekedjétek: de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek: mert ők mondják, de nem tartják meg.

4. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket * kötöznek egybe, és azokat vetik az embereknek hátokra; de ők azokat csak ujjokkal sem akarják illetni.

5. Minden ő cselekedeteiket pedig csak azért cselekeszik, hogy az emberektől láttassanak: mert megszélesitik az ő homlokokon való * filaktériumokat, és köntösöknek # prémjeit meghosszabbitják.

6. És a lakodalomban a fő helet szeretik, és a gyülekezetekben az * előlülést.

7. És a piaczokon vaó köszöntéseket, és hogy az emberek igy nevezzék: Mester, Mester!

8. Ti pedig ne hivattassatok Mesternek: mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan atyafiak vagytok.

9. És senkit e földön atyátonak ne nevezzetek: mert egy a ti * Atyátok, a ki mennyben vagyon.

10. Ne hjivattassatok Doktoroknak is: mert egy a ti * Doktorotok a Krisztus.

11. Hanem a ki köztetetk * legnagyobb, legyen ti szolgátok.

12. Valaki pedig magát * felmagasztalja, megaláztatik: és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.

13. De jaj néktek képmutató Irástudók és * Farizeusok: mert a mennyeknek országát bézárjátok az emberek előtt; mert ti nem mentek bé, és a kik bé akarnak menni, azokat is nem bocsátjátok.

14. Jaj néktek képmutató * Irástudók és Farizeusok: mert a szegény özvegyeknek házokat megemésztitek hosszú könyörgésnek szine alatt, annakokáért sulyosabb lészen a ti büntetéstek.

15. Jaj néktek képmutató Irástudók és Farizeusok: mert mind a tengert, mind a földet elkerülitek, hogy Pogányokból Zsidót tégyetek, és mikor Zsidóvá lejénd, azt a gyehenának fijává tészitek, kétszerte inkább hogynem mint ti volnátok.

16. Jaj néktek vak vezérek: kik ezt mondjátok: Valaki esküszik a templomra, semmi az; * valaki pedig esküszik a templomnak aranyára, bünös az.

17. Bolondok és vakok: mert mellyik nagyobb, az arany é vagy a templom, melly szenté teszi az aranyat?

18. És valaki esküszik az oltárra semmi az; de valaki esküszik az oltárra tett ajándékra, bünös az.

19. Bolondok és vakok: mert mellyik nagyobb, az ajándék é vagy az * oltár, melly megszenteli az ajándékot?

20. A ki azért esküszik az oltárra, ara is esküszik, és mind azokra, mellyek az oltáron vagynak.

21. És a ki esküszik a templomra, mind arra esküszik, mind pedig arra, a ki a templomban * lakozik.

22. És a ki esküszik az égre, esküszik az Istennek királysiszékire, és arra a ki abban ül.

23. Jaj néktek képmutató Irástudók és Farizeusok: mert megdézmáljátok * a méntát, a kaprot, a köményt, és elhagyjátok, a mi a törvényben fő dolgog volna, az itéletet, az irgalmasságot és a tökéletességet, ezeket kellene cselekedni, amazokat is el nem kellene hagyni.

24. Vak vezérek, kik megszüritek a szunyogot, a tevét pedig elnyelitek.

25. Jaj néktek képmutató Irástudók és Farizeusok: mert megtisztitjátok * a pohárnak és a tálnak külső részét, belől pedig azok rakvák ragadománnyal és mértékletlenséggel.

26. Vak Farizeé, tisztitsd meg először a mi belől vagyon a pohárban és a tálban, hogy a mi kivül vagyon az is tiszta legyen.

27. Jaj néktek képmutató Irástudók és Farizeusok: mert szinte hasonlatosok vagytok a megfejérittetett * koporsókhoz, mellyek kivűl ugyan szépeknek tetszenek; belől pedig rakvák holtaknak tetemeivel, és minden undoksággal.

28. Ezenképen ti is kivül ugyan láttatok az emberekenk igazaknak: de belől rakvák vagytok képmutatással és minden Isten törvénye ellen való bünnel.

29. Jaj néktek képmutató Irástudók és Farizeusok: mivelhogy * épititek a Prófétáknak koporsóikat, és az igazaknak temetések helyét ékesgetitek.

30. És ezt mondjátok: Ha mi atyáinknak idejekben éltünk volna, nem lettünk volna nékik társaik a Prófétáknak öletésekben.

31. Azért ti magatok ellen bizonyságot tésztek, hogy ti fijai vagytok azoknak, kik megölték a Prófétákat.

32. Ti is töltsétek bé a ti atyáitoknak mértékeket.

33. Kigyók, * mérges kigyóknak nemzetségei, mimódon távozhatjátok el a gyehennának büntetését?

34. Azokáért ímé én bocsátok ti hozzátok Prófétákat és Bölcseket és Irástudókat, és azok közzűl némellyeket megöltök és megfeszitetetk; és azok közzűl némellyeket megostoroztok a ti zsinagógáitokban, és kergettek egyik városból a másikba.

35. Hogy szálljon ti reátok minden igaz vér, melly kiontatott e földön, az igaz Ábelnek * vérétől fogva mind a Zakariásnak, Barakiásnak # fijának véréig, kit megöltetek a templom között és az oltár között.

36. Bizony mondom néktek, hogy mind ezek reá következnek e nemzetségre.

37. Jérusálem! Jérusálem! ki megölöd a Prófétákat és megkövezed azokat, kik te hozzád bocsáttatnak, mennyiszeor akartam egybegyüjteni * a te fijaidat, miképen a tyúk az ő fijait egybegyüjti szárnyai alá; és nem akartátok?

38. Imé azért a ti házatok * puszta lészen;

39. Mert mondom néktek, hogy ez időtől fogva nem láttok engemet, mignem ezt mondjátok: Áldott a ki jött az Úrnak nevében.