28. RÉSZ.

Krisztus feltámadása és mennybemenetele.

A Szombatnak * pedig végén, mikor viradna a hétnek első napjára, elméne Mária Magdaléna, és a másik # Mária, hogy meglátnák a koporsót.

2. És ime nagy földindulás lőn: mert az Úr Angyala  mikor mennyből leszállott volna, és oda járult volna, elvevé a követ a koporsó ajtajáról, és felül azon ül vala.

3. És vala az ő tekintete mint egy villámlás: és az ő ruhája fejér mint a hó.

4. Az őrizők pedig az ő tőle való félelem miatt megrettenének, és ollyanok lőnek mint a holtak.

5. Felelvén pedig az Angyal, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert jól tudom, hogy a megfeszitett Jézust keresitek.

6. Nincsen itt: mert feltámadott a mint megmondotta. Jöjjetek ide, lássátok a helyet, a hol feküdt az Úr.

7. És hamar elmenvén, mondjátok meg az ő * tanitványinak, hogy ő feltámadott a halálból: És imé előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őtet, ímé megmondottam néktek.

8. És kijövén hamar a koporsóból, nagy félelemmel és örömmel futnak vala, hogy megmondanák az ő tanitványinak.

9. És mikor mennének, hogy megmondanák az ő tanitványinak, * imé Jézus eleibe méne nekik, ezt mondván: Egészséggel. Azok pedig járulának és megfogák az ő lábait, és térdre esvén tisztelék őtet.

10. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, * mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, ott engemet meglátnak.

11. És mikor ők elmentek volna, imé az őrizők közzűl némellyek bémenének a városba. és megbeszélék a Papifejedelmeknek mind azokat, a mellyek lettek vala.

12. Akkor azok öszvegyülvén a Vénekkel egybe, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek.

13. Ezt mondván: Ezt mondjátok: Az ő tanitványai jöttek el éjszakán, és azok lopták el őtet, mikor elaludtunk volna.

14. Hogyha ezt hallja a Tziszttartó, mi elhitetjük vele, és titeket bátorságosokká tészünk.

15. Azok pedig a pénzt felvévén, ugy cselekedének, a mint őket megtanitották vala. És mind e mai napig a Zsidóknál elhirdeték e beszédet.

16. A tizenegy tanitványok pedig elmenének Galileába, a hegyre, a hová hagyta vala nékik Jézus.

17. És mikor látták volna őtet; némellyek pedig  * kételkedtek vala

18. És hozzájok járulván Jézus, szóla nékik, mondván: * Teljes hatalom adatott nékem mennyen és földön.

19. Azért elmenvén, tanitsatok * minden néepeket, megkeresztelvén őket Atyának, Fiunak és Szent Léleknek nevébe..

20. Tanitván őket, hogy megtartsák mind azokat, mellyeket én * parancsoltam néktek. És imé én ti veletek vagyok minden napon e világ végezetéig; Ámen!