SZENT MÁRK

IRÁSA SZERINT VALÓ EVANGYÉLIUM.

1. RÉSZ.

Keresztelő János keresztel és prédikál: Krisztus megkereszteltetik: az ördögtől megkisértetik: négy tanitványokat választ; Kapernaumban prédikál és csudákat tészen.

Jézus Krisztusnak, az Isten * Fijának Evangyéliomának kezdete.

2. Mint meg vagyon irva a Prófétáknál: Imé én elbocsátom az én * követemet a te orczád előtt, ki megkésziti a te útadat te előtted.

3. Kiáltó * szó a pusztában: készitsétek meg az Úrnak útát, egyengessétek meg az ő ösvényit.

4. Keresztel vala János a * pusztában ás préádikálja vala a megtérésnek Keresztségét, a bűnöknek bocsánatjokra.

5. És kimegyen vala ő hozzá az egész Júdeának * tartománya és a Jérusálembeliek, és mindnyájan megkeresztelkednek vala ő tőle a Jordán vizében, az ő büneikről vallást tévén.

6. Jánosnak pedig öltözete vala teveszörből és az ő derekának övedzője bőrből csináltatott; és eszik vala sáskákat és erdei mézet.

7. És prédikál vala, ezt mondván: Én utánnam * jő, a ki nálamnál erősb, kinek nem vagyok méltó, # hogy lehajolván megoldjam sarujának kötelét.

8. És jóllehet kereszteltelek titeket vizzel, de ő keresztel titeket * Szent Lélekkel.

9. És lőn az napokban, eljöve Jézus Názáéretből, * Galileának városából, és megkeresztelkedék a Jordánban Jánostól-

10. És azonnal feljövén a vizből látá az egeket megnyilatkozni, és a Szent Lélket mintegy galambot ő reá leszállani.

11. És szóza lőn az égből: * Te vagy amaz én szerelmes Fiam, kiben én megengeszteltettem.

12. És azonnal a Lélek * elragadá őtet a pusztába.

13. És ott volt a pusztában negyven napig, és a Sátán kisérti vala őtet; és vala a vadakkal; és az Angyalok * szolgálnak vala néki.

14. Minekutánna pedig János a tömlöczbe vettetett volna, elméne Jézus Galileába, * prédikálván az Isten országának Evangyéliomát

15. És ezt mondja vala: Bétölt * az idő, és elközelitett # az Isten országa: térjetek meg és hidjetek az Evangyéliomnak.

16. És mikor járna Galileának tengere mellett, látá Simont és Andrást annak attyafiát, hogy a tengerbe vetnék az ő hálojokat, (mert halászok valának.)

17. És monda nékik Jézus: Kövessetek engemet, és azt * mivelem, hogy embereket halásszatok.

18. És ők mindjárt elhagyvána az ő hálóikat, követék őtet.

19. Akkor előbb menvén onnét éegy kevéssé, látá Jakabot a Zebedius fiját, és Jánost annak attyafiát, kik is a hajóban az ő hálóikat kötözgetik vala.

20. És azonnal hívá őket; és ők elhagyván a hajóban az ő attyokat Zebediust, a bérs szolgákkal követék őtet.

21. És * bémenének Kapernaumba; és azonnal bémenvén Jézus Szombat napon a zsinagógába, tanit vala.

22. És * megindulnak vala az ő tudomáynán: mert tanitja vala őket úgy, mint kinek méltósága volna, és nem úgy, mint az Irástudók.

23. Vala pedig azoknak zsinagógájokban egy ember, * kiben tisztátalan lélek vala, ki felkiálta.

24. És monda: Ah mi dolgunk vagyon nékünk te veled Názáretbeli * Jézus? azért jöttél é hogy elveszess minket? tudlak téged kicsoda légy, tudniillik  az Istennek ama # Szente.

25. És megdorgálá őtet Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki ez emberből!

26. Akkor, mikor a tisztátalan lélek igen megrángatta volna azt, és felszóval kiáltott volna, kiméne belőle.

27. És elálmélkodának mindnyájan, annyira, hogy ő köztök egymástól kérdenék, ezt mondván: Micsoda ez? és micsoda új tudomány ez, hogy illyen nagy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engednek néki?

28. Elméne azért azonnal az ő * hire mind egész Galileának vidékire.

29. És * mindjárt kimenvén a zsinagógából, menének Simonnak és Andrásnak házokhoz Jakabbalés Jánossal egybe.

30. A Simonnak pedig napa fekszik vala hideglelésben, és mindjárt szólának néki a felől.

31. Akkor ő járulván és annak kezét fogván, felemelé azt; és a hideglelés elhagyá azt azonnal, és szolgála nékik.

32. És * mikor estve volna és a nap le kezdett volna menni, minden betegeseket és ördöngösöket hoznak vala ő hozzá.

33. És mind az egész város gyült vala az ajtó eleibe.

34. És sok külömb-külömb betegségekbe esteket meggyógyít vala; és sok ördögöket üze * ki, és nem hagyja vala szólni # az ördögöket, mivelhogy őtet esmérnék.

35. És igen * reggel, még éjszakán mikor felkölt volna, kiméne, és elméne puszta helyre, és ott imádkozik vala.

36. És követék őtet Simon és a kik vele valának.

37. És mikor meglelték volna őtet, mondának néki: Mindenek tégedet keresnek.

38. Akkor monda nékik: * Menjünk el a közel való városkákba # hogy ott is prédikáljak; mert azért jöttem.

39. És prédikál vala azoknak zsinagógáikban mind az egész Galileában, és ördögöket üz vala.

40. És jöve ő hozzá egy * bélpoklos ember, # kérvén őtet és az ő lábainál leborúlván, és ezt mondván néki: Ha akarod megtisztithatsz engemet.

41. Jézus pedig könyörületességre indulván, kinyujtván az ő kezét illeté azt és monda: Akarom,  tisztulj meg.

42. És mikor ezt mondotta volna, azonnal eltávozék attól a poklosság, és megtisztula.

43. És erősen megfenyegetvén elküldé őtet azonnal.

44. És monda néki: Meglásd hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magad a Papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit * Mózes parancsolt, hogy ez legyen nékik bizonyságúl.

45. Az pedig kimenvén, kezde sokat szólni és hirdetni a dolgot, annyira hogy immár nem mehetne Jézus nyilván városba; hanem kivül puszta helyeken vala, és mennek vala ő hozzá mindenfelől.