3. RÉSZ.

K. János prédikál és keresztel: Héródestől tömlöczbe vettetik: Krisztus megkereszteltetik: az ő elei előszámláltatnak.

A Tibérius Császár birodalmának pedig tizenötödik esztendejében, mikor Júdea tartományában Tiszttartó volna Ponzius Pilátus, és Galileáának negyedes Fejedeleme Héródes, Itureának pedig Trakhónitis tartományának negyedes Fejedeleme az ő attyafia Filep, és Abiléné tartományának Lisániás volna negyedes Fejedeleme.

2. Annásnak és Kajafásnak * Főpapságok alatt, lőn az Úrnak szava a Zakariás fijához # Jánoshoz a pusztában.

3. És méne  Jordán mellet való minden * tartományba. prédikálván a megtérésnek keresztségét a bünöknek bocsánatjokra.

4. A mint meg vagyon irva Ésaiás Próféta beszédinak könyvében, ki ezt mondja: Kiáltó szó * vagyon a pusztában, készitsétek meg az Úrnak útát, egyengessétek az ő ösvényit.

5. Minden völgy bétöltetik, és minden hegy és halom lenyomatik; és a mellyek egyenetlenek, egyenesek lésznek, és a darabos útak tiszták lésznek.

6, És minden test meglátja az * Istennek szabaditását

7. Igy szólt vala azért a sokaságnak, melly megyen vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle: Vipera kigyóknak * nemzetségei, kicsoda mutatta meg néktek, hogy a reátok következendő haragot eltávoztatnátok?

8. Teremjetek azért megtért emberhez illendő gyümölcsöket, és ne kezdjétek mondani magatokban: Ábrahám nékünk a mi Atyánk: mert mondom néktek, hogy az Isten im ez kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

9. Immár pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett: * minden fa azért, valamelly jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik.

10. És megkérdé őtet a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk * tehát?

11. És felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse vagyon, közölje azzal, a kinek * nincsen, és a kinek vagyon eledele, hasonlatosképen cselekedjen.

12. Eljövének pedig a Publikánusok is, hogy megkeresztelkednének, és mondának néki: Mester! mit cselekedjünk?

13. Ő pedig monda nékik: semmit többet ne végyetek, hanem a mi előtökbe rendeltetett.

14. Megkérdék pedig őtet a vitézek is, ezt mondván: Mi pedig mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit meg ne rontsatok, senki ellen ne patvarkodjatok; és megelégedjetek a ti zsoldotokkal.

15. És mikor a község várná, és mindenek az ő szivekben illyen módon gondolkodnának János felől, hogy ha ő volna-é ama Krisztus?

16. Felele János, ezt mondván mindeneknek: én jóllehet vizzel * kerezstellek titeket # nem vagyok méltó, hogy megoldjam sarujának kötöjét, az keresztel titeket Szent Lélekkel ## és tűzzel.

17. Kinek az * ő szórólapátja kezében vagyon, és megtisztitja az ő szérüjét, és a gabonát az ő csürébe takarja, a polyvát pedig megégeti megolthatatlan tűzzel:

18. Egyebekre is sok dologra intvén tanitja vala a népet.

19. Héródes pedig a negyedes Fejedelem, mikor feddetnék ő tőle Héródiásért az ő attyafiának Filépnek feleségéért, és minden egyéb gonoszságiért, mellyeket cselekedett vala Héródes.

20. Ezt is cselekedé mind azoknak felettek, hogy Jánost a * tömlöczbe veté.

21. Lőn pedig, hogy mikor mind a község keresztelkednék, és Jézus is megkeresztelkedett volna és * imádkoznék, megnyilatkoznék az ég;

22. És leszállana a Szent Lélek * testi ábrázatban, mint egy galamb, ő reá, és szózat lnne mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned vagyon az én kedvem!

23. Jézus pedig kezd vala lenni mintegy harmincz esztendős, ki (a mint állitják vala,) József fija V vala, ki Héli fija volt. *

24. Kivolt Mattát fija, ki volt Lévi fija, ki volt Melki fija, ki volt Janna fija, ki volt József fija,

25. Ki volt Matthatiás fija, ki volt Ámos fija, ki volt Naum fija, ki volt Esli fija, ki volt Naggai fija.

26. Ki volt Maát fija, ki volt Matthiás fija, ki volt Séméi fija, ki volt József fija, ki volt Júda fija.

27. Ki volt Joanna fija, ki volt Rhésa fija, ki volt Zorobábel fija, ki volt Saláthiel fija, ki volt Néri fija.

28. Ki volt Melki fija, ki volt Abdi fija, ki volt Hósám fija, ki volt Elmodám fija, ki volt Er fija.

29. Ki volt Jósé fija, ki volt Eliézer fija, ki volt Jórim fija, ki volt Mattát fija, ki volt Lévi fija.

30. Ki volt Simeon fija, ki volt Júda fija, ki volt József fija, ki volt Jónán fija, ki volt Eliákim fija.

31. Ki volt Mélea fija, ki volt Mainán fija, ki volt Mattáta fija, ki volt Nátán fija, ki volt Dávid * fija.

32. Ki volt Jesse fija, ki volt Obed fija, ki volt Bóoz fija, ki volt Sálmon fija, ki volt Naáson fija.

33. Ki volt * Aminádáb fija, ki volt Arám fija, ki volt Esron fija, ki volt Fáres fija, ki volt # Júda fija.

34. Ki  volt Jákób fija, ki volt Izsák fija, ki volt Ábrahám fija, ki volt * Táré fija, ki volt Nákhor fija.

35. Ki volt Sárukh fija, ki volt Ragáv fija, ki volt Fálek fija, ki volt Eber fija, ki volt Sala fija.

36. Ki volt Arfaksád fija, ki volt Sem fija, ki volt * Noé fija, ki volt Lámekh fija.

37. Ki volt Mathuséla fija, ki volt Énokh fija, ki volt Járed fija, ki volt Mahalaléel fija, ki volt Kajnán fija.

38. Ki * volt Enós fija, ki volt Seth fija, ki volt # Ádám fija, ki volt ## Isten fija.