12. RÉSZ.

Farizeusoknak kovászok: kit kell félni: a bő majorság gazdag példája: e földi szorgalmatosságot el kell hagyni Isten országát keresni: Krisztus eljövetelére vigyázni: Háboruság az Evangyéliom miatt.

És mikor nagy sokaság állana ö körülte, annyira hogy egymást letapodnák, kezdé az ő tanitványinak mondani: Legelőször oltalmazzátok meg magatokat a Farizeusoknak * kovászoktól, melly # a képmutatás;

2. Mert semmi ollyan elfedezett dolog nincsen, mellynek meg kell * nyilatkoztatnia, sem olly titok: mellynek meg nem kell tudatnia.

3. Annakokáért a mellyket a setétben mondottatok, a világosságban hallattatnak; és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, a házak tetejin prédikáltatik.

4. Mondom pedig néktek én * barátimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet # nem árthatnak.

5. Megmondom pedig néktek, kitől féljetek. Féljetek attól, a ki minekutánna megöl, vagyon arra is hatalmas, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom néktek hogy ettől féljetek.

6. Avagy nem öt verebecskék vesznek-é két filléren? és egy azok közzűl * nincsen Istennél elfelejtve.

7. Sőt inkább a ti fejeteknek hajszálai is mind megszámláltattak. Ne féljetek azért, sok verebecskéknél becsesbek vagytok

8. Mondom pedig néktek: Valaki engemet vallánd az emberek * előtt, az embernek Fija is vallást tészen arról az Istennek Angyalai előtt.

9. A ki pedig engemet megtagadánd az emberek * előtt, megtagadtatik az Istennek Angyalai előtt.

10. És ha valaki valamit mondánd az embernek Fija * ellen, megbocsáttatik annak: de annak ki a Szent Lélek ellen káromlást szóland, meg nem bocsáttatik.

11. Mikor pedig vijéndenek titeket a zsinagógákba, a Fejedelemek és Hatalmasságok eleibe, ne legyetek szorgalmaosok, mimódon * vagy mit szóljatok magatok oltalmára, vagy mit mondjatok;

12. Mert a Szent Lélek azon órában megtanit titeket, mit kelljen mondanotok.

13. Monda pedig néki egy a sokaság közzűl; Mester!, mond meg az én atyámfiának, hogy ossza meg velem az örökséget.

14. Ő pedig monda néki: Ember, kicsoda tett engemet köztetek biróvá, vagy osztóvá?

15. Monda azért nékik: Meglássátok hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert * ha bővölködnek is valakinek az ő gazdagságai, nem azokból vagyon annak az ő élete.

16. Monda pedig nékik illyen példabeszédet: Egy gazdag embernek nagy bőségesen termett vala az ő majorsága.

17. Azért magában okoskodik vala mondván: Mit cselekedjem? mert nincsen hová takarnom az én jószágom termését.

18. És monda: Ezt mivelem: Az én gabonás csüreimet elrontom, és nagyobbakat épitek, és azokba takarom az én jószágomnak minden hasznát, és az én javaimat.

19.És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok esztendőkre eltett sok javaid vagynak! * nyugodjál, egyél, igyál, gyönyörködjél!

20. Monda pedig néki az Isten: Bolond ez éjjel megkivánják a te lelkedet tőled, a mellyeket pedig készitettél * kiéi lésznek?

21. Így vagyon dolga annak, a ki magának kincset takar, az Istenben pedig * nem gazdag.

22. Monda pedig az ő tanitványinak: Annakokáért mondom néktek, ne legyetek szorgalmatosok a ti * életetekről, mit egyetek, se a testről, mivel kelljen befedeztetnetek;

23. A lélek drágább, hogynem az eledel, és a test hogynem öltözet.

24. Gondoljátok meg a hollókat: mert sem vetnek, em aratnak; kiknek nincsen tárházok, vagy gabonsá csürök, mindazáltal az Isten * eltáplálja azokat; mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál!

25. Kicsoda pedig közzűlletek, a ki nagy szorgalmatos gondolkodással is megnagyobbithatná az ő állapotját egy singnyivel.

26. Annakokáért, ha a mi legkisebb dolog, azt sem mivelhetitek, miért vagytok a több dolgokról szorgalmatosok?

27. Gondoljátok meg a liliomokat, mimódon nevekednek; nem fáradoznak és nem fonnak: mondom pedig néktek, hogy Salamon is minden ő dicsőségében nem öltözött ugy, mint ezek közül egy.

28. Hogyha a füvet, melly ma a mezőn vagyon, és holnap a kemenczébe vettetik, az Isten igy ruházza, mennyivel inkább titeket, óh kicsinyhitüek!

29. Ti annakokáért ne tudakozzzatok azon, mit kell ennetek vagy innotok: * és ne kételkedjetek;

30. Mert mind ezekről a világi pogányok szorgalmatosok; a ti Atyátok pedig tudja, hogy ti azok nélkül szükölködtök.

31. Sőt inkább keressétek az Isten országát, * és mind ezek # megadattatnak néktek.

32. Ne félj kicisny sereg, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy adjon * néktek országot.

33. Adjátok el a ti jószágtokat, * és adjatok alamizsnát. Szerezzetek magatokna ollyan erszényeket, mellyek meg nem avulnak, és a mennyországban # elfogyhatatlan kincset, hová a lopó nem mehet, és holott a moly meg nem emésztheti:

34. Mert a hol a ti kincsetek vagyon, ott lészen a ti szivetek is

35. Legyenek a ti derekaitok * felövedezve, és szövétnektek meggyujtva.

36. És ti hasonlatosok legyetek azokhoz, a kik várják * hogy az ő Urok megjöjjön a mennyegzőnek lakodalmából, hogy ihelyt megjövénd, és zörgeténd, azonnal megnyissák néki.

37. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor haza megyen, vigyázva talál. Bizony mondom néktek * hogy felövedzvén magát, leülteti azokat; és előjövén, szolgál # nékik.

38. És ha menénd haza az éjszakának második részekor, és ha harmadik részekor menénd is haza, és ugy találja az ő szolgáit, boldogok azok a szolgák!

39. Ezt pedig tudjátok meg: hogy ha tudná a háznak gazdája, mely órában jő el a lopó, vigyázna, és nem hagyá megásni az ő házát.

40. Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el * az embernek Fija.

41. Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é a példabeszédet, vagy mindeneknek egyebeknek is?

42. Monda pedig az Úr: Kicsoda hiv és bölcs sáfár, * kit az Úr az ő szolgái között Fővé tészen, hogy alkaalmatos időben adjon rendelt eledelt azoknak?

43, Boldog szolga az, a kit az Úr, mikor megjövénd, a képen talál cselekedni!

44. Bizony mondom néktek, hogy minden javain gondviselővé teszi.

45. Hogyha ezt mondándja az a szolga az ő szivében: Későre jő meg az én Uram, és kezdéndi verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni, s inni és részegeskedni.

46. Haza jő annak a szolgának az Ura, a melly napon nem várja, és a melly órában nem tudja, és elválasztja azt, * és annak a hitetlenek között ád helyet.

47. A melly * szolga pedig tudta az ő Urának akaratját, és magát ahhoz nem készitette: és annak akaratja szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg.

48. A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat csett, kevesebbel büntettetik. Mindenek pedig, a kinek sokat adtak, sokat kivánnak elő tőle, és a kinél sokat tettek le, többet kérnek elő tőle. *

49. Azért jöttem, hogy e világra * tüzet bocsássak: és mit akarok ha immár meggerjedett.

50. De keresztséggel kell nékem * megkereszteltetnem, és mlly igen # szorongattatom, miglen az elvégeztessék.

51. Állitjátok-é, hogy én azért jöttem volna, hogy békességet adjak e földön? nem, mondom néktek: sőt inkább, hogy visszavonást;

52. Mert ez időtől fogva lésznek egy házban öten, kik visszátvonnak, három kettő ellen, és kettő három ellen.

53. Meghasolik az atya * a fiú ellen,és a fiú az atya ellen: az anya az ő leánya ellen, és a leány az ő annya ellen, a napa az ő menye ellen, és a meny az ő napa ellen.

54. Monda vala pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugotról felhő támad, azonnal ezt * mondjátok: Záporeső jő. És ugy lészn.

55. És mikor halljátok fúni a déli szelket, azt mondjátok: Hévség lészen. És ugy lészen.

56. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatjáról itéletet tudtok tenni; ez időről * pedig, mi dolog, hogy nem tudtok itéletet tenni?

57. Mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem itélitek azt a mi igaz?

58. Mikor pedig a te ellenségeddel a Fejedelem eleibe mégy, igyekezzél rajta az úton, hogy menekedjél meg * tőle, hogy tégedet ne vonjon a Biró eleibe, és a Biró adjon téged a sattczoltató kezébe, és a sattczoltató vessen téged a tömlöczbe.

59. Mondom néked, hogy nem jössz ki onnét, mignem megfizetsz mind az utolsó kis fillérig.