13. RÉSZ.

Pilátus kegyetlensége a Galileusok ellen: Krisztus int megtérésre: gyümölcstelen figefa:egy meggörbedt asszony meggyógyittatik: Jól tenni Szombaton: mustármag: kovász: szoros kapu: Jérusálem jövendő romlása.

Jövének ugyanazon időben valami emberek, kik néki hirt mondának a Galileabeliek felől, kiknek véreket Pilátus elegyitette vala az ő áldozatjokkal.

2. És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é hogy e Galileabeliek bünösbek voltak volna a több Galileabelieknél, mivelhogy ezeket szenvedték?

3. Nem, mondom néktek: Sőt inkább ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlatosképen elvesztek.

4. Avagy ama tizennyolcz embereket, a kikre szakadott a torony Siloámnál és megölte azokat, állitjátok-é hogy minden embereknél, kik Jérusálemben lakoznak, bünösbek voltak volna?

5. Nem, mondom néktek: Sőt inkább ha meg nem * tértek, mindnyájan hasonlatosképen elvesztek.

6. Mondá pedig e példabeszédet: Vala egy embernek szőlőjében * plántáltatott figefája; és elméne, hogy keresne azon gyümölcsöt, és nem talála:

7. És monda a Vinczellérnek Ímé három esztendeje vagyon miolta ide járok és keresek gyümölcsöt e figefán, és nem találok: Vágd ki azt; miért tészi a földet is hijábavalóvá?

8. És az felelvén monda néki: Uram! hagj békét néki ez esztendőben is, mignem köröskörül megkapálom és * megganéjozom.

9. És ha gyümölcsöt terem, jó; ha hol nem, azután vágd ki azt.

10. Tanit vala pedig Szombatnapon egy zsinagógában.

11. És ímé vala ott egy asszony, kiben vala betegségnek lelke tizennyolcz esztendőtől fogva; és meggörbedett vala annyira, hogy magát fel nem egyenesithetné.

12. És mikor azt láta volna Jézus, előszólitá, és monda néki: Asszony, megoldattál a te betegségedből!

13. És reá veté kezeit: és azonnal felegyenesedék, és dicsőiti vala az Istent.

14. Felelvén pedig  zsinagógának Fejedeleme, haragudván, hogy Szombatnapon gyógyitott volna Jézus, monda a sokaságnak: Hat napok vagynak, a mellyekben gyógyittassatok, és nem Szombatnapon.

15. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató! Szombatnapon avagy nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltóé, és nem viszi-é itatni.

16. Ezt pedig az Ábrahámnak leányát, kit a Sátán ímé tizennyolcz esztendőktől fogva megkötözött vala, men kellet-é megoldani a kötélből Szombatnapon?

17. És mikor ezeket mondaná, megszégyenülnek vala mindenek, kik magokat néki ellenébe vetik vala; és az egész község örül vala mind azokon a * dicsőséges dolgokon, a mellyek ő általa lésznek vala.

18. Monda pedig Jézus: Micsodához hasonlatos az Istennek országa? és mihez hasonlitsam azt?

19. Hasonlatos a * mustármaghoz, mellyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevekedett, és lett nagy fává, és az égi madark fészket raknak annak ágain.

20. És ismét monda: Mihez hasonlitsam az Istennek országát?

21. Hasonlatos a * kovászhoz, mellyet az asszony vevén, elrejtett három mérték lisztben, mignem egészen megposhadna.

22. Általmegyen vala azért minden városokon és falukon, * tanitván, és Jérusálembe menvén.

23. Monda pedig ő néki egy ember; Uram avagy kevesen vagynak-é a kik idvezülnek? Ő pedig monda nékik:

24. Igyekezzetek * bémenni a # szoros kapun: mert sokan (mondom néktek) igyekeznek bémenni és nem mehetnek.

25, Tudniillik minekutánna  felkelénd a gazda és * bézárándja az ajtót zörgetni, ezt mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk. Ki felelvén azt mondja néktek: Nem  # tudom :honnét valók vagytok ti!

26. Akkor kezditek mondani: Te előttes ettünk * és ittunk, és a mi utczáinkon tanitottál!

27. És azt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti. Távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságit cselekeztek!

28. Ott lészen sirás és fogaknak csikorgatások, mikor látándjátok Ábrahámot. Izsákot és Jákóbot, és mind a Prófétákat az Isten országában; * titeket pedig kirekeszteni.

29. És akkor eljőnek sokan napkeletről és napnyugotról, * és éjszakról, és délről: és az Isten országában letelepednek.

30. És ímé utolsók * most a kik elsők lésznek, és elsők, a kik utolsók lésznek.

31. Ugyanazon napon jövének ő hozzá némellyek a Farizeusok közzűl, kik ezt mondák néki; Eredj ki és menj el innét: mert Héródes meg akar téged ölni.

32. És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé ördögöket üzök ki, * és gyógyitok ma és holnap: és harmadnapon elvégeztetem!

33. Mindazáltal szükség nékem ma és holnap, és azután hogy úton járjak: mert nem lehetséges, hogy a Próféta Jérusálemen kivül vesszen el.

34. Jérusálem! * Jérusálem! ki megölöd a Prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád bocsáttattak, mennyiszer akartam egybegyüjteni a te magzatidat, miképen a tyúk az ő fiacskáit az ő szárnyai alá, és nem # akarátok?

35. Ímé hagyattatik a ti * házatok pusztán. Bizony mondom pedig néktek, nem láttok engemet, mignem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott # a ki jött az Úrnak nevében!