14. RÉSZ.

Vizkórságos meggyógyittatik Szombatnapon: Imtetnek a leülendő vendégek alázatosságra: Kit kelljen vendéggé hivnunk: Példa a nagy vacsoráról: hadról; toronyról, mellyben intetünk a Krisztusnak követésére.

És lőn mikor a fő Farizeusok közzűl egynek házához ment volna Szombatnapon kenyeret enni, ők leselkednek vala ő utánna.

2. És ímé egy vizkórságos ember vala ő előtte.

3. És felelvén Jézus, monda a Törvénytudóknak és a Farizeusoknak illyen módon: Szabad * é Szombatnapon gyógyitani?

4. Ők pedig hallgatának. És ő megfogván azt, meggyógyitá és elbocsátá.

5. És felelvén nékik,  monda: Ha valakinek közzűlletek szamara vagy ökre a verembe esik, avagy nem vonsza-é ki azt azonnal Szombatnapon?

6. És nem felelhettek vala ő ellene semmit ezekre.

7. Monda pedig példabeszédet azoknak a kik hivatalosok valának, mikor eszébe vette volna, mimódon válogatnák a fő helyeket, mondván nékik;

8. Mikor valakitől menyegzői lakodalomba hivattatol, ne ülj a * fő helyre: mert netalán náladnál tiszteletesb ember hivatott attól.

9. És az, a ki mind tégedet, mind azt hivta, eljövén ezt mondja néked: Engedd ennek a helyet! És akkor szégyennel az alábbvaló helyre fogsz ülni.

10. Hanem mikor hivattatol, menj el, és ülj le az alábbvaló helyen, hogy mikor eljövénd az, a ki téged hivott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked tisztességed lészen azok előtt, a kik veled együtt ülnek.

11. Mert minden, valaki magát felmagasztalja, * megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.

12. Mond vala pedig annak is, a ki őtet  hivta vala: Mikor ebédet vagy vacsorát készitesz, ne hivjad barátidat, se atyádfiait, se rokonaidat, se gazdag szomszédidat: hogy ők vizsontag * tégedet ne hivjanak, és ilyen módon a jótétemény megfizettessék.

13. Hanem mikopr lakodalmat készitesz hivjad a szegényeket, * csonkabonkákat, sántákat, vakokat.

14. És boldog lészesz, mivelhogy nem fizethetik néked a jótéteményt: mert megfizettetik néked az igazak feltámadásoknak idején.

15. Ezeket pedig mikor hallotta volna egy azok közzűl, a kik ő vele együtt ülnek vala, monda néki: Boldog az a ki ejéndik kenyeret az Isten országában.

16. Ő pedig monda annak: egy ember készite * nagy vacsorát és hiva sok vendéget.

17. És elküldé szolgáját a vacsorának idején, hogy megmondaná a * hivatalosoknak: Jertek el, mer immár mindenek elkészittettek!

18. És mindnyájan egyenlőképen kezdék magokat mentegetni: Az első monda: Szántóföldet vettem és ki  kell mennem, hogy azt meglássam; kérlek tégedet, ments meg engemet!

19. A másik monda: Öt iga barmot vettem, és elmegyek, hogy azokat megprobáljam; kérlek tégedet,  ments meg engemet!

20. És más monda: Feleségemet hoztam, és azért nem mehetek.

21. Mikor azért a szolga haza ment volna, megmondá ezeket az ő urának: Akkor megharagudván a gazda, monda az ő szolgájának: Eredj hamar a város utczáira és szorosira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd bé ide.

22. És monda  a szolga: Uram meglett a mint parancsolád, de még is üres hely vagyon!

23. Akkor monda az Úr a szolgának: Eredj el útakra, és ösvényekre, és kénszerits béjönni mindeneket, hogy teljék bé az én házam;

24. Mert mondom néktek, hogy egy is a hivatalos * férjfiak közzűl nem # kóstolja meg az én vacsorámat.

25. Megyen vala pedig ő vele a nagy sokaság, és hátra fordulván,  monda azoknak

26. Ha valaki én hozzám jő; és meg nem gyűlöli az ő attyát, * annyát, feleségét, magzatit, attyafiait, és hugait, nénnyeit, sőt a maga lelkét is, nem lehet én tanitványom.

27. És valaki nemhordozza az ő * keresztét, és nem követ engemet, nem lehet én tanitványom.

28. Mert ti közzűlletek valaki, ha tornyot akar épitani, avagy nem megszémlálja-é leülvén először az ő költségét, ha vagyon- é annak elvégzésére való költsége.

29. Hogy minekutánna  a fundamentomot felvetette, és el nem végezheti azt, meg ne csufolják őtet mindenek, valakik azt látandják.

30. Ezt mondván: Ez az ember elkezdette volt az épitést, s nem vihette véghez:

31. Avagy ha valamelly Király el akar menni, hogy más Királlyal megütközzék, avagy nem tanácskozik-é először leülvén, hogy ha tizezer emberrel kizsállhat az ellen, a ki ő ellene huszezerrel jött?

32. Mert ha különben cselekszik, még mikor amaz távol vagyon, követeket küldvén hozzá, békességet kér tőle.

33. Ezenképen azért: Valaki közzűlletek bucsuját nem veszi minden javaitól, nem lehet én tanitványom.

34. :Jó a só: Ha peig a * só megizetlenül, mivel sózzák meg?

35. Sem a földre sem a ganéjra nem jó: kivetik azt. A kinek vagynak * fülei a hallára, hallja.