16. RÉSZ.

Példája a bévádoltatott Sáfárnak: két Úrnak szolgálni lehetetlen: Törvény és Próféták: a Gazdagról és a Lázárról.

Monda pedig az ő tanitványinak is: Vala egy gazdag ember, kinek vala egy Sáfára: és az bévádoltaték annál, hogy minden javait eltékozolná.

2. Hivá azért azt, és monda néki: Mit hallok felőled? adj számot a te sáfárságodról: mert nem lehetsz ezután Sáfár.

3. Monda pedig magában a Sáfár: Mit miveljek, mivelhogy az én Uram elveszi tőlem a sáfárságot? Nem kapálhatok, a koldulást szégyenlem!

4. Tudom mit kell tennem, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, béfogadjanak engemet házokba.

5. Minekutánna azért az ő Urának minden adósait egybegyüjtötte volna, monda az elsőnek; Mennyivel tartozol az én Uramnak?

6. Az pedig monda: Száz Bátus olajjal. És monda néki: Vegyed a te számtartó könyvedet, és leülvén hamar irj ötvent.

7. Azután monda másnak: Te pedig mennyivel tartozol? Az pedig monda: Száz kórus buzával. És monda annak: Vegyed a te számtartó könyvedet, és irj nyolczvanat.

8. És dicsérő az Úr a hamis sáfárt, hogy egészen cselekedett volna. Mert e világnak fijai eszesbek a világosságnak  fijainál az ő nemek szerint. *

9. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak jóakaró barátságos embereket a hamis gazdagságból, hogy mikor megfogyatkoztok, béfogadjanak titeket az örök * hajlékokba.

10. A ki hiv a kevesen, * a sokon is hiv az: és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

11. Ha azért a hamis gazdagságon hivek nem voltatok, kicsoda bizna reátok igaz gazdagságot?

12. És ha a másén hivek nem voltatok, a mi tiétek, kicsoda bizná azt reátok?

13. Egy szolga is nem szolgálhat két Úrnak: * mert vagy az egyiket gyülöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megutálja: Nem szolgálhattok az Istennek és a Mammonnak.

14. Hallják vala pedig mind ezeket a Farizeusok is, kik fösvények valának, és őtet csofolják vala.

15. És monda nékik: Ti vagytok, kik az emberek előtt * magatokat igazitjátok: az Isten pedig tudja a # ti sziveiteket: mert a mi becsületes az emberek előtt, az Isten előtt utálatos.

16. A Törvény és a Próféták Keresztelő Jánosig * vagynak: az időtől fogva az istennek # országa hirdettetik, és minden ember erővel ostromolja azt.

17. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek * elmulni, hogynem a törvénynek csak egy pontjának hijába # esni.

18. Valaki elbocsátja az ő * feleségét és mást vészen, paráználkodik, és a ki a férjétől elbocsáttatott asszonyt vészi feleségül, paráználkodik.

19. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bársonyba és bíborba, és minden napon vigan lakik vala.

20. Vala pedig egy Lázár nevü koldus, ki elvettetett vala az ő háza előtt, és fekélyekkel teljes vala;

21. És kiván vala megelégedni a morzsalékokkal, mellyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról: De az ebek is eljőnek vala és nyalják vala az ő sebeit.

22. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és vitetnek az Angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.

23. És a poklokban felemelvén az ő szemeit, mikor vala a kinokban, látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.

24. És ő kiáltván monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ujjának végét a vizbe, és hivesitse meg az én nyelvemet: mert gyötretettem * e  lángban.

25. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaiat elvetted a te életedben, hasonlatosképen Lázár is az ő nyavalyáit: Most pedig ez vigasztaltatik: te pedig gyötrettetel!

26. És mind ezek felett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés vagyon, annyira hogy a kik akarának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem pedig onnét ide nem jöhetnek.

27. Monda pedig amaz: Kérlek azért tégedet Atyám! hogy bocsásd őtet az én atyámnak házához;

28. Mert vagynak öt atyámfiai, hogy ezekről bizonyságot tégyen nékik, hogy ők is ide e gyötrelemnek helyére ne jöjjenek!

29. Monda néki Ábrahám: Vagyon Mózesek és Prófétáik, * hallgassák azokat.

30. Ama pedig monda: Nem ugy, Atyám Ábrahám; hanem a halottak közzűl ha valamelly ő hozzájok menénd, megtérnek!

31. Ábrahám pedig monda néki: Ha Mózest, és a Prófétákat nem hallgatják; annak sem hisznek, ha valamelly a halottak közzűl feltámasztatnék is.