SZENT JÁNOS

IRÁSA SZERINT VALÓ EVANGYÉLIOM.

1. RÉSZ.

A testté lett Ige: János bizonyságtétele a Krisztusról és Keresztsége: Négy tanitványoknak hivataljok, az ég lajtorjája.

Kezdetben vala amaz * Ige, és az az Ige vala Istennél, és az az  # Ige Isten vala.

2. Ez az Ige * kezdetben az Istennél vala.

3. Mindenek ez által * teremtettek, és ő nála nélkül semmi nem teremtetett, valami teremtetett.

4. Ő benne vala az * élet, és az élet vala az embereknek ama # Világosságok.

5. És ez a Világosság a setétségben fénylik, de a setétség azt meg nem esmérte.

6. Val egy ember Istentől bocsáttatott, kinek neve * János vala.

7. Ez jött tanubizonyságot tenni, azaz hogy ama Világosságról * bizonyságot tenne, hogy ő áltaaala mindenek hinnének.

8. Nem vala ez ama Világosság; hanem küldetett volt, hogy bizonyságot tenne arról a Világosságról. *

9. Ez vala amaz igaz * Világosság, melly megvilágosit minden e világra született embert.

10. E világon vala, és a e világ ő * általa teremtetett, de e világ őtet meg nem esméré.

11. Az övéi közzé jöve, és az övéi * őtet be nem vevék.

12. Valakik pedig őtet bévevék, ada azoknak illy méltóságot, hogy Istennek fijaivá * lennének, tudniillik azoknak, kik az ő nevében hisznek.

13. Kik nem a vértől, sem a testnek akaratjától, sem a férjfiúnak indulatjától, hanem Istentől * születtettek.

14. És amaz Ige testté * lett, és lakozott mi közöttünk, (és láttuk az ő dicsőségét, ugymint # az Atyának egyetlenegy szülöttének dicsőségét,) ki teljes vala kegyelemmel ## és igazsággal.

15. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván: Ez a kiről én szólok vala; a ki én utánnam jött, én nálamnál feljebb becsültetett: mert én nálamnál méltóságosb vala, *

16. És az * ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

17. Mert a törvény Mózes által * adatott: de a kegyelem és a valóság a Jézus Krisztus által lett.

18. Az Istent soka senkinem * látta, hanem amaz egyetlenegy # született Fiú, ki az Atyának kebelében vagyon, az beszélte meg ## nékünk.

19. Ez is a János bizonyságtétele,mikor a Zsidók Jérusálemből küldének ő hozzá Papokat és Lévitákat, hogy megkérdenék őtet: Te kicsoda vagy?

20. És megvallá, s nem tagadá meg; megvallá, hogy * ő nem volna # ama Krisztus.

21. Akkor megkérdék őtet: Micsoda vagy tehát? Illyés vagy-é te? És mond: Nem vagyok. Próféta vagy-é te? És felele: Nem vagyok.

22. Mondának azért néki: Kicsoda vagy tehát, hogy meg tudjunk azoknak felelni, a kik minket * elküldöttek; mit mondasz magad felől?

23. És monda: * Én kiáltó szó vagyok a pusztában: Egyengessétek meg az Úrnak útát, mint megmondotta Ésaiás Próféta.

24. A követeket pedig valának a Farizeusok közzűl valók.

25. És megkérdék őtet, és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy ama Krisztus, sem Illyés, sem Próféta?

26. És felele nékik János, mondván: Én keresztelek * vizzel, de ti köztetetk vagyon, a kit ti nem tudtok.

27.Ez az, a ki én utánnam jő, ki az én nálamnál feljebb becsültetett, kinek sarujának kötőjét, hogy megoldjam, nem vagyok arra * méltó.

28. Ezek lettek Bethabarában a Jordánon tul, holott János keresztel vala.

29. Másodnapon látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé, ez az Istennek ama * báránya, ki elveszi # e világnak bűneit;

30. Ez, a kiről éns ezt mondom vala: Én utánnam jő egy férjfiú, ki én nálamnál feljebb becsültetett: mert nálamnál mélóságosb * vala.

31. És én nem esmértem őtet, de hogy megjelentessék * az Izráelnek, annakokáért jöttem én keresztelni vizzel.

32. És bizonyságot tőn akkor János, ezt mondván: Láttam az Istennek Lelkét leszállani az égből mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta.

33. És én nem esmértem őtet, de a ki elbocsáta * engem, hogy keresztelnék vizzel az mondotta vala nékem: A kire látod az Istennek Lelkét leszállani, és # rajta megnyugodni, az, a ki keresztel ## Szent lélekkel.

34. Én azért láttam, és bizonyságot tészek róla, hogy ez az Istsennek * ama Fija.

35. Másodnapon ismét áll vala János és az ő tanitványai közzűl kettő.

36. É látván Jézust * ott járni, monda: Ímé, ez az Istennek ama báránya!

37. És hallván a két tanitványok az ő szavát, követék Jézust.

38. Hátra fordulván pedig Jézus, mikor látta volna, hogy őtet követik azok, monda nékik:

39. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi (melly ezt tészi, ha megmagyarázod,) Mester, hol lakozol?

40. És monda nékik: Jertek el, és lássátok meg! Elmenének azért, és megláták holott laknél, és ő nála maradának az napon: mert mintegy tiz óra vala.

41. Vala pedig András * a Simon Péternek attyafia, egyik a két tanitványok közzűl, kik hallották vala azokat Jánostól, és követték vala őtet.

42. Megtalálá ez először az ő attyafiát Simont, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást! melly ezt tszi, ha megmagyarázod, Krisztus.

43. És vivé őtet Jézushoz. És reá tekintvén Jézus, monda: Te vagy Sijmon, Jónának fija, * te hivattatol Kéfásnak, melly ezt teszi, ha megmagyarázod, Kőszikla.

44. Azután való napon akara Jézus menni Galileába, és találá Filepet, és monda néki: Kövess engemet.

45. Vala pedig Filep Bethsaidából! Andrásnak és Péternek hazájából való.

46. Találá Filep Nátánaelt, és monda néki: Megtaláltuk azt, a ki felől irt Mózes a * Törvényben, és a Próféták, tudniillik a Názáretbeli # Jézust, Józsefnek fiját!

47. És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat é valami jó? Monda néki Filep: Jere és lásd meg!

48. Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé ez az igaz Izrealita, kiben nincsen álnokság!

49. Monda néki Nátánael: Honnét esmérsz engemet? Felele Jézus és monda néki: Minekelőtte Filep * tégedet hivna, mikor a figefa alatt volnál, látlak vala tégedet.

50. Felele Nátánael, és monda néki: Rabbi, te vagy az Istennek ama Fija, te vagy Izráelnek ama * Királya!

51. Felele Jézus, és monda néki: mivelhogy ezt mondám néked: Láttalak téged a figefa alatt, hiszed-e? ezeknél nagyobbakat * látsz.

52. Annakfelette monda néki: Bizony bizony mondom néktek: Ennekutánna meglátjátok az eget megnyilatkozni, és az Istennek Angyalit felmenni és * leszállani az embernek Fijára.