2. RÉSZ.

Krisztus a vizet borrá változtatja: a templomot megtisztitja: arról magát menti: az ő teste titkos templom.

És harmadnapon menyegző lőn Kánában, Galileának városában; és ott vala Jézusnak annya.

2. Elhivattaték pedig Jézus is az ő tanitványival egybe abba a menyegzőbe.

3. És mikor elfogyott volna a bor, Jézusnak annya monda néki: Nincs borok!

4. Monda néki Jézus: Micsoda dolgom vagyon nékem veled asszony? nem jött még el az én órám.

5. Monda az ő annya a szolgáknak: Valamit parancsolánd néktek azt cselekedjétek.

6. Valának pedig ott hat kővedrek, mellyek helyheztettek vala ott a * zsidóknak tisztulásokra, mellyek közzűl mindenekbe két-két vagy három métréta fér vala.

7. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg e vedreket vizzel! Megtölték azért azokat szintén teli.

8. És monda nékik: Meritsetek immár és vigyétek a násznagynak. Elvivék azért néki.

9. És mikor megkóstolta volna a násznagy a vizet, melly borrá változott vala, (nem tudja pedig honnét volna az: de a szolgák tudják vala, kik a vizet meritették vala) szólitá a vőlegényt a násznagy.

10. És monda néki: Minden emberek először jó bort szoktak a vendégnek adni, és minekutánna megborosodnak, akkor adnak alábbvalót; te pedig a jó bort ekkorra tartottad.

11. E csudát tevé először * Jézus Kánában, Galilea városában, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének ő benne az ő tanitványai.

12. Azután aláméne Kapernaumba, ő és az ő annya, és az ő attyafiai, és az tanitványai; és ott nem sok napig lőnek;

13. Mert közel vala a Zsidóknak * Húsvétjok. Felméne azért Jézus Járusálembe.

14. És talála a tmeplomban ökröknek, juhoknak és galamboknak * árosit, és a pénzváltókat ott ülni.

15. És kötéből ostort csinálván, kihajta mindeneket a templomból, mind az ökröket, mind a juhokat, és a pénzváltóknak pénzeket elhinté, és az asztalokat elforditá.

16. És a galambok árosinak monda: Vigyétek el ezeket innét, ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárságnak házává.

17. Megemlékeznének pedig az ő tanitványai, hogy meg vagyon ira: a te házadhoz való buzgó szerelem * megemészte engemet.

18. Felelének azért a Zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy te ezeket cselekeszed?

19. Felel Jézus és monda * nékik: Rontsátok el e templomot és harmadnapra felépitem azt.

20. Mondának azért a Zsidók: Negyvenhat esztendeig épittetett e templom, és te három napon felépitenéd azt?

21. Ő pedig szól vala az ő testének templomáról.

22. Mikor azért feltámadott volna a halálból, megemlékezének az ő tanitványai, hogy ezt mondotta volna nékik, és hivének az Irásnak, és a beszédnek, mellyet Jézus mondott vala.

23. Mikor peig Jérusálembe vona a Husvét Innepében, sokan hivének az ő nevében, látván a jeleket, mellyeket cselekeszik vala.

24. Jézus pedig nem bizza vala magát azokra, mivelhogy * mindeneket jól esmérne,

25. És nem szükség volna, hogy valaki néki valamelly emberről bizonyságot tenne; mivelhogy ő jól tudná, micsoda volna * az emberben.