19. RÉSZ.

Pál Efézusban kezeit teszi a megkeresztelkedtekre: tanit és csudákat tészen: Ördögüző Zsidók az ördöngöstől verettetnek: Ördöngös könyvek megégettetnek: Demeter támadást indit az Efézusi Diána tisztességéért.

Lőn pedig azonközbe mikor * Apollós Korinthusban volna, hogy Pál a felső tartományokat eljárván érkeznék Efézusba, hol mikor valami tanitványokra találkozott volna.

2. Monda nékik: Vettetek-é Szent Lelket, minekutánna * hittetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk hogyha vagyon-é Szent Lélek?

3. Akkor monda nékik: Mire keresztelkedtetek tehát? És azok mondának: A János keresztségére.

4. Monda pedig Pál: János keresztelt megtérésnek * keresztségével, az embereket intvén arra, hogy abban hinnének, a ki ő utánna jövendő vala, tudniillik a Krisztus Jézusban.

5. És a kik őtet hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.

6. És mikor Pál reájok vetette volna kezeit, szálla * a Szent Lélek ő reájok, és szólnak vala idegen nyelveken és prófétálnak vala.

7. Valának pedig mindnyájan ezek a férjfiak mintegy tizenketten.

8. Ő pedig bémenvén a zsinagógába, bátorsággal szól vala három hónapig prédikálván, és intvén azokat az Isten országára való dolgokra.

9. Mikor pedig némellyek megkeményitenék magokat, és engedni nem akarnának, gonoszul szólván az Úrnak útáról a község előtt, azoktól eltávozván, a tanitványokat is elszakasztá azoktól, minden napon prédikálván egy Tirannusnak oskolájában.

10. Ez pedig lőn két esztendeig: ugynannyira, hogy mindenek kik lakoznak vala Ázsiában, mind Zsidók, mind Görögök hallgatnák az Úr Jézusnak beszédét.

11. Nagy dolgokat * cselekeszik vala peig az Isten Pálnak kezei által.

12. Annyira, hogy betegekhez is vinnék az ő testétől néki csak keszkenőjét, és korszovátját, és azok meggyólának az ő betegségekből, és a gonosz lelkek kimennének belőlök.

13. Kezdették vala pedig a Zsidók közzűl valami lézengő ördögüzők az Úr Jézusnak neve által a gonosz lelkeket kiüzni azokból, * a kikben volnának, ezt mondván: Kénszeritünk titeket a Jézus által, kit Pál prédikál.

14. Valának pedig egy Skéva nevü Zsidónak, ki Papoknak Fejedelme vala, hét fijai, a kik ezt mivelik vala.

15. Felelvén pedig a gonosz lélek, ezt mondja vala: A Jézust * esmérem, Pált is tudom, # ti pedig kicsodák vagytok?

16. És reájok támada az ember, a kiben a gonosz lélek vala és azokat meggyőzvén, hatalmat vőn rajtok, annyira, hogy mezitelenen és sebben szaladnának ki a házból.

17. És tudtokra lőn e dolog mindenknek, mind a Zsidóknak, mind a Görögöknek, kik Efézusban laknak vala és mindnyájan * megfélemlének, és az Úr Jézusnak neve magasztaltatik vala.

18. És sokan azok közzűl, a kik hittek vala, eljőnek vala és az ő cselekedeteikről * vallást tésznek vala, megjelentvén azokat.

19. Sokan pedig azok közzűl, a kik ördögi mesterséget gyakorlottak vala, az ő könyveiket előhozván, mindeneknek láttokra megégetik vala: melly könyveknek árokat megszámlálván, találák ötvenezer pénznek.

20. E képen az Úrnak beszéde * erősen nevekedik vala, és hatalmat vészen vala.

21. Ezek után elvégezé Pál a Szent Lélek által, hogy Maczedóniát és Akháját eljárván, Jérusálembe menne, ezt mondván: Minekutánna Jérusálemben lejéndek, Rómát is * meg kell nékem látnom.

22. Elküldvén pedig Maczedóniába kettőt azok közzűl, kik néki szolgálnak vala, tudniillik  Timótheust és Erástust, ő egy ideig marada Ázsiában.

23. Támada pedig akkor az időben nagy háboruság az Úrnak útáért;

24. Mert egy Demeter nevü ötvös, ki csinálván ezüstből a Diána temploma formájára kápolnácskákat, a mesterembereknek nagy nyereséget ád vala.

25. Kiket egybegyüjtvén, hasonló mesteremberekkel egybe, monda nékik: Férjfiak, tudjátok hogy nékünk minden gazdagságunk e mesterségből vagyon!

26. Látjátok pedig és halljátok, hogy ama Pál nem csak az Efézusbeli községet, hanem közel egész Azsiának sok népét eláltatván elforditotta, mivelhogy azt mondja, hogy nem Istenek * azok, a mellyek kézzel csináltatnak.

27. Félő dolog pedig, hogy nem csak ez a mi mesterségünk vesszen el, ha Páltól meghamisittatik, hanem a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semminek itéltessék, és az ő méltósága mindenestől elvesszen, kit az egész Ázsia és világ tisztel.

28. Ezeket mikor hallották volna, haraggal megtelvén kiáltnak vala, mondván: Nagy az Efézusbeli Diána!

29. És bételék az egész város háborusággal, és egyenlő akaratból a piaczra rohanának, és megfogák Gájust, és Aristákhust, kik Maczedóniából valók valának, és Pálnak útitársai.

30. Pál pdig mikor a község közzé ki akarna menni, nem bocsáták őtet ki a tanitványok.

31. Sőt az Ázsiabeli Főemberek közzűl is némellyek, kik Pálnak barátai valának, követeket küldvén ő hozzá, kérék hogy a piaczra ne menne.

32. Azért ki egyet, ki mást mond vala: mert eszeveszett sokaság vala, és sokan nem tudják vala miért gyültek volna öszve.

33. A sokaság közzűl pedig előállaták Alexándert, kit a Zsidók kénszeritnek vala előállani: Alexándert azért mikor kezével intett volna, hogy hallgatnának, akara szólani a községnek.

34. Kit mikor megesmértek volna Zsidónak lenni, mindnyájan egyenő szóval mintegy két óráig kiálták: Nagy az Efézusbeli Diána!

35. Akkor a város Iródeákja, mikor megcsendesitette volna a községet, monda: Efézusbeli férjfiak, kicsoda az emberek közzűl, a ki nem tudná, hogy Efézus város, a nagy Diána istenasszonynak, és a Jupitertől szállott képnek oltalmazója?

36. Mivelhogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség hogy megcsendesedjetek, és semmit ne cselekedjetek vakmerőképen.

37. Mert az embereket ide hoztátok, kik nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen bosszubeszédet nem szóltak.

38. Ha Demeternek és az ő hozzá tartozó mesterembereknek valakivel valami perek vagyon, törvény vagyon, és Birák vagynak, azok egymással pereljenek.

39. Ha pedig egyéb dolgok felől való panasztok vagyon: a közönséges gyülésben láttassék meg.

40. Mert félő hogy pártolkodásban ne vádoltassunk a mai napon való cselekedetekért, mivelhogy semmi dolog nincsen, a melly oka lehetne e mai támadásnak. És ezeket mikor mondotta volna, elbocsátá a sokaságot.