2. RÉSZ.

A Zsidók és a Pogányok egyaránt a kárhozat alá rekesztetnek.

Annakokáért magad menthetetlen vagy, óh * te ember, valaki mást kárhoztatsz: mert ugyanazonnal, a mellyel mást kárhoztatsz, # magadat kárhoztatod: mert ugyanazonokat miveled te, ki egyebeket kárhoztatsz.

2. Tudjuk pedig, hogy az Istennek itélete igazság szerint vagyon azok ellen, a kik illyen dolgokat cselekesznek.

3. Állitod-é pedig azt, óh te ember! ki kárhoztatod azokat, a ki illyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekeszed, hogy az Istennek itéletét eltávoztatod.

4. Avagy az Isten kegyelmességének, és békességes türésének és szenvedésének gazdagságát megútálod-é? Nem tudod-é, hogy az Istennek kegyelmessége téged megtérésre * indit?

5. De te a te keménységed szerint és megtérhetetlen szived szerint, * gyüjtesz te magadnak haragot a haragnak napjára, és az Isten igaz itélete megjelenésének napjára.

6. Ki megfizet mindennek az ő cselekedetei * szerint.

7. Azoknak, a kik a jó * cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és hallhatatlanságot keresnek, megfizet örök élettel;

8. Azoknak pedig a kik versenyesek, é a kik nem engednek * az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, megfizet hirtelen búsulással és haraggal.

9. Nyomorúság, és szorongató veszedelem lészen minden gonosz cselekedő ember lelkének, Zsidónak először, azután Görögnek.

10. Dicsőség pedig, tisztesség, és békesség minden jó cselekedőnek, Zsidónak először, azután Görögnek.

11. Mert nincsen Isten előtt * személyválogatás.

12. Mert valakik törvény nélkűl vétkeztek, törvény nélkűl vesznek el, és valakik a törvény alatt vétekeztek, törvény által kárhoztattatnak.

13. (Mert nem azok Isten előtt igazak, kik a törvényt * hallják, hanem a kik a törvényt bétöltik, azok igazulnak meg.

14. Mert mivelhogy a Pogányok, kiknek irott törvények * nincsen, természet szerint a törvényhez illendő cselekedeteket cselekesznek, azok, noha nékik törvények nincsen, mindazáltal ő magok magoknak törvények.

15. Úgymint kik megjelentik, hogy a törvénynek cselekedete a ő szivekbe béiratott, kiknek lelkiesméretek és aző gondolatjok, mellyek egymást vádolják vagy mentik, egyetembe bizonyságot tészen.)

16. A napon, mellyen az Úr megitéli az embereknek titkaikat az én Evangyéliom szerint, a Jézus Krisztus * által.

17. Ímé te Zsidónak neveztetel, és a törvényben nyugoszol meg, és dicsekedel Istenben.

18. És tudod az ő * akaratját, és választást tudsz azok között tenni, a mellyek külömböznek attól, mivelhogy az Isten törvényéből megtanittattál.

19. És állitod magadat vakok * vezéreknek, azoknak világosságoknak, kik a setétségben vagynak.

20. A balgatagok tanitójoknak, a tudatlanok mestereknek, és hogy a törvényben való bölcseségre és igazságra megtanitattál.

21. Ki azért mást tanitasz, te * magadat nem tanitod-é? ki azt prédikálod, hogy nem kell orozni, orzasz-é?

22. Ki azt mondod, hogy nem kell paráználkodni, paráználkodol-é? ki a bálványokat utálod, szentégtörő vagy-é?

23. Ki a törvénnyel dicsekedel, a törvénynek megrontatása által az Istent tiszteletlenséggel illeted-é?

24. Mert az Istennek neve ti miattatok a * Pogányok között gyaláztatik, a mint meg vagyon irva.

25. Mert a körűlmetélkedés ugyan használ, ha a törvényt megtartod: ha pedig a törvényt megrontod, a te körűlmetélkedésed körűlmetélkedetlenségre fordult.

26. Ha azért a körűlmetéletlen Pogány a törvény parancsolatit megtartja, nemde annak körülmetélkedetlensége nem körűlmetélkedés gyanánt lészen-é?

27. És a természet szerint való körűlmetélkedetlenség, ha a törvényt megtartja, avagy nem kárhoztat-é téged, ki a * betűnek és a körűlmetélkedés által a törvénynek rontója vagy.

28. Mert nem a Zsidó, a ki kivűl annak mutatja magát; sem pedig nem az a körűlmetélkedés, * a melly kivűl vagyon a testen;

29. Hanem a ki belől titkon való Zsidó, az igaz Zsidó, és az ember szivének * lélekben s nem betű szerint való körúlmetéltetése az igaz körűlmetélkedés, mellynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől vagyon.