3. RÉSZ.

Méltóságok a Zsidóknak: azoknak bűneik: megigazulásoknak módja.

Micsoda méltósága vagyon tehát a Zsidóknak? és micsoda haszna vagyon a körűlmetélkedésnek?

2. Felette nagy minden módon: Fő pedig ez, hogyaz Isten az ő igéretit * ő reájok bizta:

3. Mert micsoda, ha szinte némellyek hitetlenek voltak is? Valjon azoknak hitetlenségek, az Istennek igéretiben való tökéletes igazságát hijábavalóvá tette-é?

4. Távol legyen: Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, mint meg vagyon irva: Hogy úgymond igaznak * itéltessél a te beszédidben, és győzedelmes légy mikor az emberek téged vádolnak.

5. Hogyha a mi hamisságunk az Isten igazságát támasztja, mit mondunk? Valyon nem igaz-é * az Isten, hogy minket büntet? (emberi mód szerint szólok.)

6. Távol legyen: mert mimódon lehetne Isten e világnak * Itélőbirája?

7. Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által néki dicsőségére vagyon, miért kárhoztattatom én is, mint bűnös ember?

8. Sőt inkább miért nem cselekeszünk gonoszt, hogy abból jó következzék? (miképen szólnak gonoszúl mi felőlünk, és miképen mondják némellyek, hogy mi úgy szólunk,) kiknek kárhozatjok igaz.

9. Micsoda tehát? Feljebb valóbb vagyunk-é egyebeknél? Nem, semmiképen: mert az előtt megmutatánk nyilván, hogy mind e Zsidók, mind a Görögök mindnyájan * bűn alatt vagynak.

10. Mint meg vagyon irva: Nincsen csak egy * igaz is.

11. Nincsen ki tudná, nincsen ki megkeresné az Istent.

12. Mindnyájan az emberek elhajlottak, egyetembe haszontalanokká lettek, nincsen ki jót cselekednék, nincsen csak egy is.

13. Az ő torkok * mint megnyilatkozott koporsó, az ő nyelvekkel álnokságot szólnak, az ő ajakaik alatt # áspis kigyó mérge vagyon.

14. Kiknek szájok * átkozódással és bosszúságszólással teljes.

15. Az ő lábaik gyorsak a * vérontásra.

16. Az ő útjokban romlás és nyomorgatás vagyon.

17. És a békességnek útát nem tudják.

18. Nincsen az isteni * félelem ő előttök.

19. Tudjuk pedig, * hogy valamit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvényben vagynak: hogy mindennek szája bédugattassék, és ez egész világ méltó legyen Isten előtt a kárhozatra.

20. Annakokáért a törvénynek cselekedetiből, * egy test is nem igazúl meg Isten előtt; mert a bűnnek esmérete a törvény # által vagyon.

21. Most pedig megjelent * az Istennek igazsága a törvény nélkűl, melly megbizonyittatott a törvénynek és a Prófétáknak bizonyságokkal is.

22. Az Isten igazságát mondom, hogy megjelent, a Jézus Krisztuban való hit által, mindenekhez és mindeneken, a kik hisznek: mert nincsen ebben * külömbség.

23. Mert mindenek vétkeztek, és az Isten dicsőségétől elmaradtak.

24. Megigazulnak pedig ingyen Isten kegyelméből * a Jézus Krisztusban lett váltság által.

25. Kit az Isten rendelt engesztelő * áldozatúl, az ő vérében való hit által, az előbbeni bűnöknek megbocsátásában való igazságának megmutatására.

26. Mellyeket Issten elszenvedett, hogy az ő igazságát megjelentené e mostani időben, hogy ő igaznak emsértessék, és hogy megigazitsa * azt, a ki a Jézusnak hitéből való.

27. Hol vagyon azért a dicsekedés? Kirekesztetett. Micsoda tudomány által? * A cselekedeteknek tudománya által-é? Nem, hanem a hitnek tudománya álta.

28. Annakokáért ezt mondjuk bizonyosképen: * Hogy az ember megigazul hit által a törvénynek cselekedete nélkűl.

29. avagy az Isten csak a * Zsidóké-é? Avagy nem Istenek-é a Pogányoknak is? bizony a Pogányoknak is Istenek.

30. Mert azon egy Isten igazitja meg a Zsidót hitből, és a Pogányt hit által.

31. A törvényt azért hijábavalóvá tesszük-é a hit által? távol legyen az, sőt inkább a törvényt * erősitjük.