4. RÉSZ.

Megigazulás hit által: Ábrahámnak hite.

Micsodát mondhatnánk azért, hogy Ábrahám, a mi attyánk nyert volna test szerint?

2. Mert ha Ábrahám a cselekedetekből igazult meg, vagyon mivel dicsekedjen, de nem Isten eőtt.

3. Mert mit mond az Írás? Hitt * Ábrahám Istennek; és tulajdonittaték néki igazságára.

4. Annak pedig, a ki munkálódik, a jutalom nem tulajdonittatik ingyen, hanem adósságból.

5. De annak, a ki nem munkálódik, hanem hiszen abban, a ki megigazitja a hitetlen embert, tulajdonittatik az ő hite igazság gyanánt.

6. Mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, kinek Isten tulajdonitja az igazságot cselekedetek nélkűl.

7. Boldogok, úgymond, a kiknkek megbocsáttattak * az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik.

8. Boldog ember, a kinek nem tulajdonitja Isten a bűnt.

9. Ez a boldogság azért csak a körűlmetélkedésnek idejére illik-é, vagy a körűlmetélkedetlenségnek idejére is? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonittatott igazságra.

10. Mimódon tulajdonittatott azért? mikor a körűlmetélkedetlenségben? Nem a körűlmetélkedésben, hanem a körűlmetélkedetlenségben.

11. És a körűlmetélkedésnek * jelét vette a körűlmetélkedetlenségben való hitnek igazságának megpecsételtetésére, hogy azoknak is tulajdonittassék az igazság.

12. És lenne attyok a Zsidóknak is, azoknak tudniillik, a kik nem csak körűlmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körűlmetélkedetlenségében való hitének * nyomdokát:

13. Mert nem a törvény által adatott az igéret Ábrahámnak vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lenne, hanem a hitnek igazsága által.

14. Mertha azok örökösök, kik a törvényből vagynak, hijábavalóvá lett a hit, az igéret is haszontalanná lett.

15. Mert a törvény haragot nemz; mert a hol nincsen a törvény, ott nincsen a törvény ellen való cselekedet is.

16. Azért a hitből vagyon az örökség, hogy kegyelemből való legyen, és hogy * erős legyen az igéret az egész magnak: Nem csak annak, a ki a törvényből vagyon, hanem annak is, a ki az Ábrahám hitéből vagyon, ki mindnyájan # nékünk atyánk.

17. (Mint meg vagyon irva: Sok nemzetségnek attyává * tettelek tégedet,) az eőtt a kinek hitt, tudniillik Isten előtt, ki a holtakat megeleveniti, és azokat, a mellyek nincsenek, előszólitja, mint szinte a mellyek vagynak.

18. Melly Ábrahám az emberi reménységnek felette, reménység alatt hitte, hogy lenne sok nemzetségnek attya, a mint néki mondatott vala: Illyen * sok lészen, úgymond, a te magod.

19. És a hitben erős és állhatatos lévén, nem gondolta az ő már megholt testét, mikor mintegy száz * esztendős volna, sem pedig Sárának megholt méhét.

20. Az Istennek igéretét is hitetlensége által nem vizsgálta, hanem az ő hitében erős volt, adván az Istennek dicsőséget.

21. És mindenestől fogva elhitte, hogy ő a mi igért volna, meg is cselekedhetné.

22. Annakokáért is tulajdonittatott * ez néki igazság gyanánt,

23. Nem csak ő érette irattatott pedig meg, hogy ez tulajdonittatott néki igazság gyanánt;

24. Hanem mi érettünk is, kiknek az igazság tulajdonittatik, azoknak tudniillik a kik hisznek abban, a ki * feltámasztotta a mi Urunk Jézust a halálból.

25. Ki a mi bűneinkért * halálra adatott, és feltámadott, # a mi igazulásunkért.