5. RÉSZ.

Hit által való megigazulásnak gyümölcsei: Ádám és Krisztus egybevettetnek.

Megigazulván azért a hit által, békességünk vagyon Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

2. Kinek általa lett hitben menetelünk * a kegyelemben is, melly által állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménysége alatt.

3. Nem csak ez pedig, hanem dicsekedünk a * háborúságokban is, tudván hogy a háborúság # békességtürést nemz:

4. A békességtürés pedig megkisértést: a megkisértés pedig reménységet.

5. A reménység pedig meg * nem szégyenit: mert az Istennek szerelme kiontatott # a mi szünkbe a Szent Lélek által, ki nékünk adatott.

6. Mert a Krisztus, mikor még * erőtelenek volnánk, # alkalmatos időben a gonoszokért ## megholt.

7. Bizonyára az igazért is nehezen hal meg az ember: (jóllehet lehetséges, hogy meghalljon az ember az ollyan emberért, a ki néki hasznos volna.)

8. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét ebben mutatta meg, hogy mikor még bűnösök volnánk, a * Krisztus mi érettünk megholt.

9. Minekutánna azért megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk most a harag ellen ő általa.

10. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk * Istennel az ő Fijának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő életel által, minekutánna megbékéltünk vele.

11. Nem csak ez pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki által most e békéltetést nyertük.

12. Annakokáért, miképen egy ember által jött e világra a bűn, * és a bűn által a halál, és a képen minden emberekre a halál elhatott, kiben mindnyájan vétkeztek;

13. Mert a törvényig vala a bűn e világon, a bűn pedig nem tulajdonittatik az embernek, mikor semmi törvény nincsen.

14. A halál pedig uralkodott Ádámtól fogva Mózesig azok ellen is, a kik nem vétkeztek vala az Ádám esetének hasonlatossága szerint, ki ama következendőnek ábrázatja vala.

15. De a mit Isten nékünk kegyelméből ajándékozot, nem úgy vagyon mint a mi esetünk: mert ha amaz egy embernek esete által sokan holtak meg, sokkal inkább az Isten kegyelme, és a kegyelemből való ajándék, melly az egy ember Jézus Krisztusé sokakra elhatott.

16. Sem pedig a jótétemény nem úgy vagyon, mint az egy ember által szállott bűn: mert méltók vagyunk egy esetből kárhozatra, az Isten kegyelméből való ajándék pedig, sok bűnökből vagyon igazulásra.

17. Mert ha egy eset által a halál uralkodott egy ember által; sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik ama gazdag kegyelmet és az igazságnak ajándékát veszik.

18. Bizonyára azért miképen egy eset által, az itélet minden embereknek kárhozatjokra eláradott: azonképen az egy megigazulás által, a jótétemény eláradott minden * emberekre, életnek igazulására.

19. Mert miképen hogy egy embernek engedetlensége által sokan bünösökké lettek, azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lésznek.

20. A törvény pedig béjött, hogy a * bűn megnevekednék, de a hol megnevekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.

21. Hogy miképen uralkodott vala a bűn a halálra, * azonképen a kegyelem is uralkodnék az igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által.