6. RÉSZ.

A megigazultaknak megszenteltetések.

Mit mondunk tehát? megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen.

2. Távol legyen: a kik megholtunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

3. Avagy nem tudjátok-é, hogy valakik megkeresztelkedtünk a * Jézus Krisztusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?

4. Eltemettettünk azért ő * vele együtt a Keresztség által a halálba, hogy miképen feltámasztatott a Krisztus a halálból az Atyának dicsőségére, azonképen mi # is új életben járjunk.

5. Mert ha az ő halálának * hasonlatossága szerint ő belé oltatván vele eggyé lettünk, bizonyára az ő feltámadásának hasonlatossága szerint is ő vele eggyé lészünk.

6. Azt tudván, hogy ama mi ó * emberünk ő vele megfeszittetett, hogy a bűnnek teste megerőtlenüljön, hogy ezután ne szolgáljunk mi a bűnnek.

7. Mert a ki megholt, * megszabadult a bűntől.

8. Hogyha megholtunk a Krisztussal, hisszük hogy élünk is ő * vele.

9. Mivelhogy tudjuk, hogy a Krisztus, ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal: és a halál többé * rajta nem uralkodik.

10. Mert hogy megholt, a bűnnek holt volt meg * egyszer: hogy pedig él, az Istennek él.

11. Ezenképen gondoljátok, hogy ti is megholtatok a bűnnek, * éltek pedig az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

12. Ne uralkodjék * azért a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek annak az ő kivánságiban.

13. Se pedig ne állassátok a ti tagaitokat hamisságnak * fegyvere gyanánt a bűnnek, hanem állassátok magatokat Istennek; mint a halálból megelevenittettek, és a ti tagaitokat igazságnak fegyvere gyanánt az Istennek.

14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik: mivelhogy nem vagyok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt.

15. Micsodát azért? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk a törvény alatt, hane a kegyelem alatt? Távol legyen.

16. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kinek adjátok magatokat szolgákul engedelemre, annak vagytok szolgái a * kinek engedtek, vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelemnek az igazságra.

17. Hála legyen pedig az Istennek, hogy jóllehet voltatok a bűnnek szolgái, de szivetek szerint engedtetek e tudomány formájának, mellyhez ragaszkodtatok teljességgel.

18. És megszabadittatvn a büntől, az igazsághoz * köteleztettetek.

19. Emberi mód szerint szólok, a ti testeteknek erőtlensége szerint. Azért a miképen adtátoka ti tagaitokat szolgákul a tisztátalanságnak * és hamisságnak a hamisságra: a képen adjátok most a ti tagaitokat szolgákul az igazságnak a szent életre:

20. Mert mikor szolgái volnátok a bűnnek, az igazságtól szabadosok valátok.

21. Micsoda hasznot vettetek azért akkor azokból, a mellyeket most szégyenletek: mert azoknak végek * halál.

22. Most pedig minekutánna megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek; annak gyümölcsét vettétek, a szent életet, mellynek vége örök élet.

23. Mert a bűnnek zsoldja * a halál; az Istennek pedig ajándéka az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.