9. RÉSZ.

Isteni gondviselés, kegyelemből való választás.

Igazságot szólok a Krisztus által, nem hazudok, (az én lelkem esmérete is velem egybe bizonyságot tészen a Szent Lélek által.)

2. Hogy nékem nagy keserűségem vagyon, és az én szivemnek szüntelen való gyötrelme;

3. Mert kivánnék én a Krisztustól elszakasztatott átok * lenni az én atyámfiaért, kik nékem test szerint rokonim.

4. Kik Izráeliták, kiké a * fiuság, a dicsőség, a parancsolatok, a törvényeknek rendelések, az isteni tiszteletek és az igéretek.

5. Kikéi az Atyák, kik közzűl való a Krisztus is * test szerint, ki mindeneknek felette örökké áldandó # Isten, Ámen!

6. Mindazáltal nem lehet, hogy az Istennek beszéde * hijábavaló volt volna; mert nem mindnyájan # Izráeliták azok, kik uztől valók.

7. Sem pedig nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók. Hanem Iszáktól neveztetik, * úgymond az Isten, néked a te magod:

8. Azaz nem a kik a testnek fijai, azok az Istennek fijai; hanem az * igéretnek fijai esmértetnek Ábrahám magvának.

9. Mert az igéretnek beszéde ez: * Ez időben eljövök, és Sárának gyermeke lészen.

10. Nem csak ez pedig, hanem Rebeka is, * mikor ugyanazon egytől fogadott volna méhében, tudniillik  Izsáktól a mi atyánktól. ezt megkisértette.

11. Mert mikor még a gyaermekek nem születtek volna, és semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek volna,  hogy az Istennek az ő választása szerint való végezése 8melly nem * a cselekedetekből, hanem a hivő Istentől volt) az ő erősségekben megmaradna.

12. Ezt mondá Isten néki: A nagyobbik szolgál * a kisebbiknek.

13. Miképen meg vagyon irva: Jákóbot szerettem: * Ézsaut pedig gyülöltem.

14. Mit mondunk tehát? Avagy hamisság * vagyon-é Istennél? Távol legyen.

15. Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök * azon, a kin könyörültem, és kegyelmességet cselekszem azzal, a kihez kegyelmes voltam.

16. Azért nem azé a választás, a kinek arra akaratja vagyon, sem azér a ki fut, hanm a könyörülő Istené.

17. Mert ezt mondja az irás Faraóról: E végre * támasztottalak téged, hogy megmutassam te benned az én hatalmamat, és hogy az én nevem hirdettessék az egész földön.

18. Annakokáért a kin akar könyörülni, könyörül; a kit pedig akar megkeményiteni megkeményiti.

19. Mondhatnád azért nékem: miért haragszik tehát még  is az Iusten? mert az ő akaratjának  kicsoda állott ellene? *

20. Sőt inkább óh ember, te kicsoda vagy, hogy Isten ellen versengesz? A vagy mondja-é * a földedény annak a ki azt formálja: Miért csináltál engem illyen módon?

21. Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma a sáron, hogy azon sárból csináljon némelly edényt ékességre, némellyet pedig éktelenségre?

22. Ha pedig meg akarván mutatni az ő haragját, és megjelenteni az ő hatalmát, elszenvedte * nagy békességesen a haragnak edényit, mellyek a veszedelemre készittettek?

23. És hogy megjelentené az ő dicsőségének * gazdagságát a kegyelemnek edényihez, mellyeket készitett a dicsőségre, mit mondasz ellene?

24. Kiket el is hivott, tudniillik  minket nem csak a Zsidók közzűl, hanem a Pogányok közzűl is.

25. Mint Hóseásnál is mondja: A népet a * ki nem enyim vala, ém mépemnek hivom, és a melly szerelmesem nem vala, én szerelmesemnek.

26. És lészen, hogy a * helyen a hol ezt mondották nékik: Nem én népem vagytok ti, ott azok hivattatnak az élő Isten fijainak.

27. Ésaiás pedig ezt kiáltja az Izráel felől: Ha az Izráel fijainak * számok ollyan lészen is mint a tenger fövenye, csak a maradéka # tartaik meg.

28. Mert a dolgot elvégzi és elszakasztja igazságban; mert rövid dolgot cselekeszik e földön az Úr.

29. Mint az előtt is mondotta Ésaiás: Ha a * Seregeknek Ura nékünk magot nem hagyott volna, lettünk volna mint a Sodomabeliek, # és a Gomorabeliekhez lettünk volna hasonlatosok.

30. Mit mondunk azért? Azt, hogy a Pogányok, kik az igazságot nem * követik vala, az igazságot # negtalálták, azt az igazságot pedig, melly a hitből vagyon.

31. Az Izráel pedig, melly követi vala az igazságnak * t9rvényét, az igazságnak törvényére nem jutott.

32. Miért? Azért, mert az igazságot nem, a hitből, hanem a törvénynek cselekedetiből keresték: mert megbotránkoztak a botránkozásnak * kövébe.

33. Mint meg vagyon irva: Imé * vetek Sionban botránkozáésnak kövét, és megütközésnek kőszikláját: és valaki abban hiszen, meg nem szégyenül.