10. RÉSZ.

Kétféle igazság az Evangyéliomnak czélja: Pogányok hivatlajok.

Atyámfiai, szivem szerint javát * kivánom, és Istennek könyörgök az Izráelért nékik idvességekre.

2. Mert bizonyságot * tészek ő felőlök, hogy Istenhez való #  buzgóság vagyöm ő bennek, de nem értelemből.

3. Mert az Istennek igazságát * nem tudván, és az ő tulajdon igazságokat igyekezvén állatni, az Isten igazságának nem adták magokat alája.

4. Mert a törvénynek vége a * Krisztus, minden hivő embernek igazságára.

5. Mer Mózes igy irja le a törvényből való igazságokat, hogy : A ki azokat * bétölti, és azok által.

6. A melly igazság pedig a hitből vagyon, igy szól: Ne mondjad * a te szivedben: Ki megyen fel a mennyországba? mert ez nem egyéb, hanem a Krisztust a magasságból aláhozni?

7. Avagy kicsoda száll le a mélységbe? mert z nem egyéb, hanem a Krisztust a halálból ujonnan kihozni.

8. Mit mond tehát? Az ige te melletted a te szádban * és a te szivedben vagyon. Ez pedig a hitnek ama bszéde, a mellyet mi prédikálunk.

9. Tudniillik, hogyha vallást * tészesz a te száddal az Úr Jézusról; és hijénded a te szivedben, hogy az Isten őtet feltámasztotta a halálból, megtartatol.

10. Mert szivel hiszünk az igazságra, szájjal * tészünk pedig vallást az idvességre.

11. Mert ezt mondja az Irás: * Valaki hiszen ő benne meg nem szégyenül.

12. Mert nincsen különbség, vagy Zsidó, vagy Görög között; mert mindeneknek ugyanazon egy Urok, a ki gazdag mindenekhez, a * kik őtet segitségül hivják.

13. Mert valaki segitségül * hivja az Úrnak nevét, megtartatik.

14. Mimódon hivják azért segitségül azt, a kiben nem hijéndenek? és mimódon hisznek abban, a ki felől nem hallándanak? mi módon hallanák pedig prédikáló nélkül?

15. Mimódon prédikálnak pedig, ha nem küldetnek; miképen meg vagyon irva: Melly szépek a békesség * hirdetőknek lábaik, és a kik jókat hirdetnek?

16. De nem mindenek engedtek az Evangyéliomnak; mert Ésaiás ezt mondja: Uram! kicsoda * hitt a mi beszédünknek.

17. Azért a hit hallásból vagyon, a hallás pedig az Istennek igéje által.

18. De mondok: Avagy nem hallották é? Sőt inkább mind * a széles földre kiment az ő hangosságok, és a föld kerekségének határira az ő beszédek.

19. De mondok: Az Izráel avagy nem esmérte-é az Istent? Sőt Mózes először ezt mondja: Én titeket * felingerlek oly mép által, melly nem nép; a tudatlan goromba nemzetség által haragra ingerlek titeket.

20. Ésaiás pedig nagy bátorsággal ezt mondja: Megtaláltak * azok a kik engemet kerestek; megesmérének azok engemet, a kik én felőlem nem tudakoztak.

21. Az Izráelről pedig ezt mondja: Teljes egész napon kiterjesztettem * az én kezeimet e versenyes és ellenkező nemzetséghez.