12. RÉSZ.

Intés jó cselekedetekre.

Kérlek azért iteket Atyámfiai, az Istennek irgalmasságira, hogy állassátok a ti testeiteket * élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, aaama ti okos tiszteleteteket.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek ujulása * által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.

3. Bizonyára az Istennek nékem adatott ajándéka által, parancsolom mindennek, valaki itt köztetek vagyon, hogy felettébb ne * bölcselkedjék annál, a mint kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten mindennek adta a # hitnek mértékét.

4. Mert miképen egy testben * sok tagaink vagynak, minden tagoknak pedig nem egy cselekedetek vagyon.

5. Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig mindnyájan egymásnak tagjai vagyunk.

6. Mivelhogyazért külömb-külömb ajándékink * vagynak, a nékünk adatott kegyelem szerint, akár Irásmagyarázás, magyarázzuk azt a hitnek regulája szerint.

7. Akár * szolgálat, forgolódjunk a szolgálatban: a ki tanitó, a tanitásban:

8. A ki intő, az intésben: a ki alamizsnaosztogató szelidségben; a ki előljáró, szorgalmatossággal járjon: a ki máson könyörülő, * vidámsággal mivelje.

9. A szeretet ne legyen tettetés. Iszonyodjatok  * a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

10. Atyafiúi * szeretet által egymásnak szerelmére hajlandók legyetek: Egymásnak tisztességgel legyetek.

11. A jó igyekezetekben ne legyetek restek. Lélekben * buzgók legyetek. Az Úrnak szolgáljatok.

12. A reménységben  * örvendezzetek. A háboruságban # tűrők legyetek, a könyörgésban ## szorgalmatosok.

13. A * Szenteknek szükségekre adakozók legyetek. A gazdálkodásnak # követői.

14. Áldjátok azokat, a kik * titeket kergetnek, jót kivánjatok azoknak, és ne átkozzátok.

15. Örüljetek az örülőkkel, * és sirjatok a sirókkal.

16. Egyenlő értelemmel * legyetek ti közöttetek. Kevélyen ne értsetek magatok felől, hanem alázatossághoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek csak magatok # értelme szerint.

17. Senkinek gonosz helyébe * gonoszt ne fizessetek. Minden emberek előtt a tisztességes dolgokról gondot viseljetek.

18. Ha lehetséges, a mennyire ti tőletek lehet, minden emberekkel * békességesen éljetek.

19. Magatokért bosszút ne * álljatok, Szerelmesim; hanem, adjatok helyt az Isten bosszúállásának: mert meg vagyon irva: Enyim a # bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

20. Azért ha éhezik ellenséged * adj ennie, ha szomjuhozik adj innia: mert ha ezt miveled, az ő fejére eleven szenet gyüjtesz.

21. Ne győzedtessél meg a gonosztól, hanem inkább a gonoszt jóval győzd meg.