13. RÉSZ.

Int a Tisztviselőkhöz való engedelemre, atyafiúi szeretetre, és keresztyéni szent életre.

Minden lélek a felső * hatalmasságoknak engedelmes legyen: mert nincsen hatalmasság, hanem Istentől, és a melly hatalmasságok vagynak, Istentől rendeltettek.

2. Azért valaki ellene támad a hatlamasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, ő magok büntetést szereznek magoknak.

3. Mert a Fejedelemek nem a jó cselekedőknek, hanem a * gonoszoknak vagynak rettegésekre. Akarsz-é pedig nem félni a hatalmasságtól? cselekedjél jót, és dicséreted lészen attól.

4. Mert Isten * szolgája, tenéked jódra. Ha gonoszt cselekeszel, félj tőle: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgája s bosszújának megállója azon, a ki gonoszt cselekedéndik.

5. Szükség azért engedni, nem csak a bosszúállásnak okáért, hanem a lelkiesméretért is;

6. Mert azért fizettek adót is mivelhogy Istennek szolgái, kik az isteni szolgálatban foglalatosok.

7. Adjáőtok meg azért mindeneknek * a mivel tartoztok; a kinek adóval, adót: a kinek vámmal, vámot: a kinek félelemmel, félelmet: a kinek tisztességgel, tisztességet.

8. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem hogy  * egymást szeressétek: mert a ki egymást szereti, a törvényt bétöltötte.

9. Mert e parancsolatok: Ne * paráználkodjál; Ne ölj; Ne orozuz; Hamis tanuságot ne szólj; Ne kivánjad; és ha több más parancsolat vagyon, e beszédben foglaltatik bé summa szerint, tudniillik : Szeressed felebarátodat mint te magadat.

10. A szeretet a mi felebarátunkat nem illeti gonosszal. Annakokáért a törvénynek bétültése, * a szeretet.

11. Ezt pedig cselekedjétek, meggondolván az alkalmatosságot, hogy tudniillik  ideje legyen nékünk az * álomból immár felserkennünk: Mert most közelebb vagyon mi hozzánk az idvesség, hogynem mint a mikor hinni kezdettünk.

12. Az *  éjszaka elmult; a nap elközelgett; vessük el azért a # setétségnek cselekedetit, és öltözzünk fel a világossághoz illendő öltözetbe.

13. Mint nappal * ékesen járjunk, nem dobzódásokban; és részegségekben, nem ágyasházban való bujálkodásokban, és mértékletlenségben, nem versengésben és irigyaégben;

14. Hanem öltözzétek fel * az Úr Jézus Krisztust; és a testet ne tápláljátok az ő kivánságiban.