14. RÉSZ.

Keresztyéni szabadsággal való élés.

Ki pedig a hitben* erőtelen, azt felvegyétek, de nem vetekedésekben való versengésekre;

2. Mert némelly azt hiszi, hogy mindent jó megenni, némelly pedig, a ki a hitben erőtlen, paréjt eszik.

3. A ki mindent megeszik, meg ne utálja azt a ki nem eszik meg mindent, ne kárhoztassa azt, a ki mindent megeszik: mert az Isten azt felvette.

4. Te kicsoda vagy, hogy másnak szolgáját * kárhoztatot? Az ő tulajdon Urának áll, vagy esik; megerősittetik pedig; mert az Isten megerősitheti azt.

5. Némelly egy * napot más napnál becsületesbnek tart; némelly pedig minden napot egyaránt tart. Minden ember a maga értelme felől bizonyos legyen.

6. A ki egy napot másnál becsületesbnek állit, az Úrért cselekeszi: A ki pedig nem feljebb becsül egyet másnál, az is az Úrért cselekeszi: A ki eszik, az Úrért eszik; mert Istennek hálákat ád; a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek.

7. Mert közzűllünk senki * nem él ő magának, és senki nem hal ő magának;

8. Mert ha élünk is, az Úrnak * élünk; ha meghalunk is, az Úrnak halunk meg. Akár éljünk azért, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk;

9. Mert azért holt meg, és azért támadott fel, elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a * holtakon, mind az élőkön uralkodjék.

10. Te pedig miért * kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért állitod semminek a te atyádfiát: mert mindnyájan előállottunk a Krisztus # itélőszéki eleibe

11. Mert meg vagyon irva: Élek * én, ezt mondja az Úr; mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istennek tész vallást.

12. Azért mindenikünk maga ád számot magáról Istennek.

13. Annakokáért többé egymás felől itáltetet ne tégyünk, hanem ebben legyen inkább itéletetek, hogy a ti atyátokfia eleibe ne tégyetek valami olly dolgot, mellybe megütközék vagy * megbotránkozzék.

14. Tudom és elhittem az Úr Jézus által, hogy ő magában semmi * nincsen tisztátalan, hanem annak # tisztátalan valami, a ki állitja azt tisztátalannak lenni.

15. De ha a te atyádfia, a te ételed miatt megszomorodik, immár nem szeretet szerint cselekeszel. Ne veszesd el azt * a te ételeddel, a kiért megholt a Krisztus.

16. Ne káromoltassék azért a ti jótok:

17. Mert az Isten * országa nem ételben, nem italban áll, hanem igazsgában, békességben és a Szent Lélek által való örömben.

18. Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbáltatott.

19. Azért kövessük a békességre való dolgokat, és egymásnak épületire valókat.

20. Az életért ne * rontsd el az Isten munkáját. Mindenek jóllehet #  tiszták; de gonosz annak az embernek a ki botránkozással eszik.

21. Jó hust nem enni, bort nem inni; vagy valamit egyebet nem cselekedni, a mellybe a te atyádfia * megütközik, vagy megbotránkozik vagy megerőtlenül.

22. Néked ha hited vagyon, te magadban tartsad Isten előtt. Boldog ember, a ki magát nem kárhoztatja abban, a mit jóvá hagy.

23. A * ki pedig kételkedéssel eszik, lelkiesmeretében kárhoztatott; mert nem hitből eszik, valami pedig hitből nincsen, bűn az.