15. RÉSZ.

A Krisztus példájával intetnek az erősek, hogy az erőtleneket erősitsék.

Tartozunk pedig mi, kik erősek vagyunk ezzel, hogy az erőtleneknek erőtlenségeket * hordozzuk, és ne kedveskedjünk magunknak.

2. Azért mindenikünk az ő felebarátjának * kedveskedjék, annak javára, azaz épületire;

3. Mert a Krisztus nem kedveskedett magának, hanem a mint meg vagyon irva: Azoknak szidalmok, a kik téged szidalmaznak, * én reám esének.

4. Mert a mellyek régen megirattattak, a mi tanuságunkra irattattak meg, hogy a békességes türés által és az Irásoknak vigazstalások által reménységünk legyen.

5. A békességtürésnek pedig és vigazstalásnak Istene adja néktek, hogy egyenlő akarattal * legyetek ti közöttetek egymáshoz, a Jézus Krisztus szerint.

6. Hogy egyenlőképen egy szájjal dicsőitsétek az Istent; és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Attyát.

7. Azért egymást vegyétek fel, miképen a Krisztus is felvett minket az Isten dicsőségére.

8. Ezt mondom pedig, hogy a Jézus Krisztus szolgájok * volt a Zsidóknak, az Istennek igazságáért, hogy az # Atyáknak adott igéreteket megerősitené.

9. És hogy a Pogányok az Istent az ő irgalmasságáért dicsőitsék, mint meg vagyon irva: Annakokáért, úgymond, a Pogányok * között vallást tészek te rólad, és a te nevednek éneket mondok.

10. És ismét ezt mondja: Örüljetek Pogányok, * az ő népével egybe.

11. És ismét: Dicsérjétek az Urat minden Pogányok, és egyetembe áldjátok őtet minden nemzetségek. *

12. Viszontag Ésaiás ezt mondja: Lészen a Jessének * gyökere, és a ki felkeljen hogy parancsoljon a Pogányoknak, ő benne biznak a Pogányok.

13. A reménységnek Istene pedig töltsön bé titeket minden örömmel és békességgel a hit által, hogy reménységgel bövölködjetek, a Szent Lélek ereje által

14. Elhittem pedig én is ti felőletek, Atyámfiai, hogy ti szabad akaratotok szerint minden jósággal rakva vagytok, és teljesek minden * bölcseséggel, és hogy egymást ti is inthetnétek.

15. Mindazáltal bátorsággal irtam néktek, Atyámfiai, valami résszerint mintegy intvén titeket, az ajándékért *, melly nékem Istentől adatott.

16. E végre hogy legyek a Jézus Krisztusnak szolgája, a Pogányok * között munkálkodván az Isten Evangyéliomában, hogy a Pogányoknak áldozatjok legyen kedves és a Szent Lélek által megszenteltetett.

17. Vagyon azért miben dicsekedjem a Jézus Krisztus álatl, az isteni dolgokban.

18. Mert nem mondhatok semmit mellyet nem * a Krisztus cselekedett volna én általam a Pogányoknak engedelemre való hozatásokban, szólásban és cselekedetekben.

19. Jegyeknek * és csudatételeknek erejekben, az Isten Lelkének erejében, úgyannyira, hogy Jérusálemtől és a szomszéd tartományoktól fogva, mind Illiria országig, bétöltöttem a Krisztus Evangyéliomának prédikáltatásában való tisztemet.

20. Kivánván az Evangyéliomot ezután is prédikálni * nem ott a hol a Krisztusnak neve vagyon, hogy ne láttassam más ember fundamentomára épiteni;

21. Hanem a mint meg vagyon irva: A kiknek * nem szóltak ő felőle, azok látják meg őtet, és a kik nem hallottak ő felőle, azok értik meg.

22.Ennekokáért is bántattam meg gyakorta, hogy ti hozzátok ne mehetnék.

23. Most pedig mivelhogy nincsen immár maradásom e tartományokban, és mivelhogy sok esztendőtől fogva * vagyon kivánságom a hozzátok való menetelre;

24. Mikor Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok: Mert ugy reménylem, hogy azon elmenvén, meglátlak titeket, és tőletek kisértetem oda; ha először a ti nyájasságtokkal valamennyire megteléndem.

25. Most pedgi megyek * Jérusálembe, hogy a szenteknek sáfárkodjam.

26. Mert tetszett e Maczedóniabelieknek és az Akhájabelieknek, hogy a Jérusálembeli szegény * szenteknek valami segitséget adnának.

27. Mert tetszett mondom ez nékik és tartoznak is nékik. Mert ha a Pogányok azoknak lelki javokban * részesek, tartoznak vele,  # hogy ők is a testiekből sáfárkodjanak nékik.

28. Ezt azért minekutánna  elvégezem, és ez alamizsnát nékik megadándom, elmegyek azon Hispániába.

29. Tudom pedig pedig, hogy mikor ti hozzátok megyek, a Krisztus Evangyéliomának teljes * áldásával megyek.

30. Kérlek pedig titeket,  Atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra, és a Szent Léleknek szerelmére, hogy én velem * ugyan tusakodjatok a ti Isten előtt érettem való imádkozástokban.

31. Hogy szabaduljak meg * azoktól, kik Júdeában engedetlenek; és hogy ez az én Jérusálembelieknek  való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt.

32. Hogy örömmel mehessek hozzátok az Istennek * akaratjából, és ti veletek egybe megujuljak.

33. A békességnek pedig Istene * legyen mindnyájan veletek. Ámen!