16. RÉSZ.

Ajánlja a levélvivőt: Köszönt sokakat: Istennek hálákat ád.

Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréa városbeli Gyülekezetnek szolgálója.

2. Hogy őtet fogadjátok bé az Úrban, mint illik a szentekhez, és mellette legyetek valami dologban nálatok nélkül szűkölködik; mert ő sokaknak szállást adott, nékem is.

3. Köszöntsétek Prisczillát * és Akvilát, kik nékem segitőim voltak a Jézus Krisztususban.

4. Kik az én életemért adták az ő fejeket; kiknek nem csak én adok hálákat, hanem minden Pogány Gyülekezetek is.

5. Köszöntsétek a Gyülekezetet is, melly az ő házokban vagyon. Köszöntsétek az én szerelmes Epenétusomat Akhájának első zsengéje a Krisztusban.

6. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott mellettünk.

7. Köszöntsétek Andrónikust és Juniát az én rokonaimat, és az én fogolytársaimat, kik az Apostolok közt is hiresek, kik is elébb, mint én voltak a Krisztusban.

8. Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban.

9. Köszöntsétek Orbánt, ki nékünk segitőnk volt a Krisztusban, és Stákhist, ki nékem szerelmesem.

10. Köszöntsétek Appelest, ki a Krisztusban megpróbáltatott: Köszöntsétek azokat, kik az Aristóbulus háznépe közzűl valók.

11. Köszöntsétek Hérodiont az én rokonomat; Köszöntsétek azokat, kik a Nártzissushoz tartozók közzűl valók, azokat mondom, a kik az Úrban vagynak.

12. Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálkodnak az Úrban: köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki az Úrban sokat munkálkodott.

13. Köszöntsétek Rúfust, ki választott az Úrban, és az ő annyát, ki nékem is anyám.

14. Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkúriust és az Atyafiakat, kik vele vagynak:

15. Köszöntsétek Filólogust és Júliát, Néreust és az ő nénnyét, és Olimpást, és minden szenteket, kik ő velek vagynak.

16. Köszöntsétek egymást szent * csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus Gyülekezetei.

17. Kérlek pedig titeket Atyámfiai, hogy vegyétek eszetekbe azokat, a kik háboruságnak és botránkozásnak okai volnának, kik más tudományra tanitanának a kivül, a mellyet tanultatok: és azokat eltávoztassátok.

18. Mert a kik ollyanok, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasoknak: és az ékesszólás, és hizelkedő beszéd által elcsalják az együgyü embereknek sziveket.

19. Mert a ti engedelmességteknek hire mindenekhez eljutott. Örvendezek azért néktek: de akarom, hogy bölcsek legyetek a * jó dolgokban, ártetlanok pedig a gonoszokban.

20. A békességnek Istene pedig megrontja a * Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. Ámen.

21. Köszöntenek titeket * Timótheus az én segitőm, és Lútzius, Jáson és Sosipáter az én rokonim.

22. Köszöntelek titeket az Úrban én Tertzius, ki e levelet irtam.

23. Köszönt titeket Gájus, ki nékem és az egész Gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erástus e városnak kincstartója és a Kvártus attyafiú.

24. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan veletek. Ámen!

25. Annak pedig, a ki titeket * megerősithet az én Evangyéliomom szerint, a titoknak megjelentetéséből, melly örök időktől fogva # elrejtett volt.

26. Most pedig * a megjelentetett, és a prófétai Irások által, az örök Istennek parancsolatjából, a hitben való engedelemnek okáért, minden Pogányoknak megmagyaráztatott:

27. Annak mondom, a ki csak egyedül bölcs Isten; * dicsőség a Jézus Krisztus által mind örökké. Ámen. ///A Rómabeliekhez iratott Korinthusból, és küldetett a Kenkhréa városi Gyülekezetnek Fébé nevü szolgálója által.///