PÁL APOSTOLNAK

A KORINTHUSBELIEKHEZ IRT I. LEVELE.

1. RÉSZ.

Első része e levélnek a szakadásokról.

Pál, hivatala szerint Jézus Krisztusnak Apostola, Istennek * akaratjából, és a Sosthénes # atyafiú.

2. Az Isten Gyülekezetének, melly vagyon Korinthusban, a Jézus Krisztusban megszenteltetteknek, hivatalos Szenteknek, mindenekkel egybe, valakik a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevét segitségül hivják minden helyen, azoknak Uroknak mondom, és a mi Urunknak.

3. Kegyelem néktek és békesség az Istentől * a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

4. Hálákat * adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek, az Isten ajándékáért, a melly néktek adatott a Jézus Krisztusban.

5. Hogy mindenekben * meggazdagodtatok ő benne, szólásban való minden bölcsességgel, és minden tudománnyal.

6. A mint megerősittetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonységtétel.

7. Annyira, hogy semmi ajándék nélkül nem szükölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak * megjelenését.

8.Melly Isten * meg is erősit titeket mind végig az ártatlanságban, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napjára..

9. Igaz és tökéletes Isten, ki által hivattatok az ő Fijának a mi Urunk Jézus Krisztusnak * társaságába.

10. Kérlek pedig titeket, Atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevére, hogy mindnyájan ugyanazon egyet szóljátok, és ne legyenek ti köztetek hasonlások, de legyetek egybekötöztettek egy akarat és egy értelem * által;

11. Mert megmondották nékem ti felőletek Atyámfiai, a * Khlóes háznépe közzűl valók, hogy versengések vagynak ti köztetek.

12. Ezt mondom pedig, hogy mindeniktek ezt mondja: Én Pálé * vagyok: Én pedig # Apollósé: Én pedig Kéfásé: Én pedig Krisztusé:

13. Valjon részre osztatott-é a Krisztus? Valjon Pál feszittetett-é meg ti érettetek, vagy a Pál nevére * keresztelkedtetek-é?

14. Hálákat adok az én Istenemnek, hogy én közzűlletek egyet sem kereszteltem, hanem * Krispust és # Gájust.

15. Hogy valaki azt ne mondhatná, hogy én az én nevemre kereszteltem.

16. Kereszteltem pedig Stéfanának háznépét is, nem tudom ezenkivül, hogy valakit kereszteltem volna.

17. Mert nem küldött azért engemet a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az Evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való * bölcsességgel, hogy a Krisztusnak kereszte hijábavaló ne lenne.

18. Mert a keresztről való tudomány, jóllehet azoknak, a kik elvesznek * bolondság, nékünk # pedig, kik megtartatunk, Istennek hatalma.

19. Mert meg vagyon irva: Eltörlöm a bölcseknek * bölcseségeket, és az értelmeseknek értelmeket elvészem.

20. Hol vagyon a bölcs? hol vagyon az Irástudó? hol vagyon e világnak bölcs és mélységes dolgainak tudakozója? Nemde nem bolondsággá * tett-é az Isten e világnak bölcseségét?

21. Mert minekutánna az Istennek bölcs teremtésében * nem esmérte volna meg e világ az Istent, az ő bölcseségéből tetszék az Istennek, hogy a bolond prédikálás által tartsa meg a hivőket.

22. Mert a Zsidók * is jelt kivánnak, a Görögök pedig bölcseséget keresnek.

23. Mi pedig prédikáljunk a * meggeszittetett Krisztus, a Zsidóknak # botránkozást, a Görögöknek pedig bolondságot.

24. De a hivatalaosoknak mind Zsidóknak, mind Görögöknek, a Krisztust, az Isten * hatalmát és az Isten # bölcseségét.

25. Mert az Istennek bolondsága bölcsebb az emberek bölcseségeknél; és az Istennek erőtlensége erősebb az emberek erősségeknél.

26. Mert látjátok a ti hivataltokat. Atyámfiai: hogy ti nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek.

27. Hanem a kik bolondosnak állittatnak e világon, azokat választotta Isten, hogy a bölcseket megszégyenitse: és a kik e világon erőtleneknek állittatnak, azokat választotta Isten, hogy az erőseket megszégyenitse.

28. És a kik nemtelenek e világon, és semminek állitatnak, azokat választotta Isten, és azokat, a mellyek nincsenek, hogy a mellyek vagynak azokat eltörölje.

29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test is.

30. De az Istentől vagytok ti a Jézus Krisztusban, ki lett nékünk Istentől bölcseség, igazság, * szentség és váltság.

31. Hogy a mint meg vagyon irva: A ki dicsekedik, az Úrban * dicsekedjék.