2. RÉSZ.

Az évangyéliomi tanitásnak módja: bölcsesége az Evangyéliom tudományának.

Én azért, mikor ti hozzátok mennék, Atyámfiai, nem mentem hogy az Isten bizonyságtételét nagy * ékesen szólással és bölcseséggel hirdessem néktel.

2. Mert nem végeztem volt magamban egyebet valamit tudni ti köztetek, hanem a Jézus Krisztust, * azt pedig, a ki megfeszitettett.

3. És én nagy erőtlenséggel, félelemmel és rettegéssel voltam ti * köztetek.

4. És az én beszédem és prédikálásom nem volt emberi bölcseségnek hitető beszédiben; hanem inkább a lelki erőnek megmutatásában.

5. Hogy a ti hitetek ne állana emberi bölcseségből, hanem isteni * erőből.

6. Bölcseséget szólunk pedig a tökéletesek között: nem e világnak bölcseségét pedig, sem pedig nem e világi Fejedelmek bölcsességeket, kik eltöröltetnek.

7. Hanem szóljunk az Istennek * titkos bölcseségét, amaz elrejtetett bölcseséget, mellyet Isten elrendelt vala e világ előtt a mi dicsőségünkre.

8. Mellyet e világi Fejedelmek közzűl egy is * nem tudott: mert ha tudták volna, a dicsőségnek Urát soha meg nem feszitették volna.

9. De prédikáljuk a mint meg vagyon irva: A mellyeket a szem nem látott, sem a fül nem hallott, az embernek is gondolatjába nem mentek, mellyeket az Isten készitett az őtet szeretőknek.

10. Nékünk pedig az Isten megjelentette azokat az ő Lelke * által; mert a Lélek mindeneket vizsgál; még az Istennek mélységit is.

11. Mert kicsoda tudhatja az emberek közzűl azt, a mi az emberben vagyon, hanem csak az embernek a maga lelke, a melly ő benne vagyon? azonképen azt is, a mi Istenben vagyon, senki nem tudja, hanem az Isten Lelke.

12. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem a Lelket, melly az Istentől vagyon; hogy megtudhassuk azokat, a mellyeket nékünk ajándékozott az Isten.

13. Mellyeket prédikáltunk is, nem olly beszédekkel, mellyekre az emberi bölcseség * tanit, hanem a mellyekre a Szent Lélek tanit, a lelkieket a lelkiekhez szabván.

14. A lelkes ember pedig meg nem foghatja azokat, a mellyek az Istennek Lelkéjé: mert ő néki * bolondságnak tetszenek: meg nem tudhatja azokat, mert a Léleknek ereje által itéltetnek meg.

15. A lelki ember pedig mindeneket megitél: de ő senkitől nem itéltetik meg.

16. Mert kicsoda * tudja az Úrnak akaratját; és ki tanithatná őtet? Mi pedig tudjuk a Krisztus # akaratját.