3. RÉSZ.

Miért tanitson alázatosságban, és minémü méltóságos legyen az Egyházi szolgálat.

Én pedig, Atyámfiai, nem szólhattam néktek mint lelkieknek, hanem szóltam mint testieknek, azaz, mint gyermekeknek a Krisztusban.

2. Téjnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel: mert azt még nem szenvedheetitek vala el: sőt még most is nem szenvedhetitek:

3. Mert még testiek vagytok; mert mivelhogy ti köztetek vagyon * irigység és versengés és visszavonások, nem testiek vagytok-é, és nem ember szerint jártok-é?

4. Mert mikor egyitek ezt mondja: Én Pálé * vagyok; a mástok pedig: Én Apollósé vagyok, nem testiek vagyok-é?

5. Kicsoda azért Pál, és kicsoda Apollós, hanem szolgák, kik által hittetek, és a mint kinek-kinek az Úr adta?

6. Én * plántáltam, Apollós öntözött; de Isten adta annak előmenetelét.

7. Azért sem a ki plántál, valami; sem a ki öntöz; hanem Isten, a ki előmenetelt ád.

8. Az pedig a ki plántál, és az a ki öntöz, egyek; mindenik pedig az ő jutalmát vészi * az ő munkája szerint.

9. Mert Isten mellett * munkálódó szólgák vagyunk: Isten majorsága, # Isten épitése vagytok.

10. Az Istennek nékem adatott ajándéka szerint, mint bölcs mester fundamentomot * vetettem: más épit pedig arra. Meglássa pedig minden, mimódon épit arra.

11. Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kivül, a melly egyszer vettetett, * melly a Jézus Krisztus.

12. Hogyha valaki épit e fundamentomra aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját;

13. Mindenek munkája nyilván lészen, mert a nap * megmutatja; mert a tűz által megjelentetik; és mindennek munkája minémü legyen, a tűz megpróbálja.

14. Ha kinek munkája, a mellyet épitett, megmarad, jutalmát vészi;

15. A kinek munkája megég, kárt valla; ő maga pedig megtartatik, de ugy mint tűz által.

16. Avagy nem tudjátok-é, hogy ti az Istennek * temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik ti bennetek?

17. Ha valaki az Isten templomát megszeplősiti, elveszti azt az Isten: mert az Istennek temploma * szent, melly ti vagytok.

18. Senki magát meg ne csalja. Ha valaki láttatik magának bölcsnek lenni ti köztetek e világon, bolond legyen, * hogy bölcs legyen.

19. Mert e világ bölcsesége Isten előtt bolondság; mert meg vagyon irva: Megfogja * a bölcseket az ő bölcseségekben.

20. És ismét: Az Úr tudja, * hogy a bölcseknek gondolatjaik hijábavalók.

21. Azért senki ne dicsekedjék * emberekben: mert mindenek tiéitek.

22. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár e világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a következendők, mindenek tiéitek.

23. Ti pedig a Krisztuséi vagytok; a Krisztus pedig * Istené.