5. RÉSZ.

A mostoha annyával fertelmeskedőt kirekeszteti a Gyülekezetből.

Bizonnyal hallattatik ti köztetek paráznaság, olly paráznaság pedig, melly még a Pogányok között is nem neveztetik, hogy valaki az * ő attya feleségét elvegye.

2. Ti pedig felfuvalkodtatok és nem kesergettetek inkább: hogy ti közzűletek kivettetett volna, a ki e bűnt cselekedte.

3. Bizonyára én úgymind távol * lévén, testben, de lélekben jelen lévén, immár mintha jelen vonék, megitéltem, hogy az, a ki azt a képen cselekedte.

4. Minekutánna ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyültök, a mi Urunk Jézus * Krisztusnak hatalmával.

5. Ez illyen ember adattassék a * sátánnak az ő testének veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.

6. Nem jó a ti dicsekedéstek: Avagy nem tudjátok-é, hogy * egy kicsiny kovász megposhasztja az egész tésztát.

7. Tisztitsátok ki azért a régi kovászt, hogy legyetek új tészták, miképen hogy kovász nélkül valók vagytok: Mert a mi Husvétibárányunk * a Krisztus érettünk megáldoztatott.

8. Azért Innepet * szenteljünk nem régi kovászban, sem nem gonoszságnak és álnokságnak kovászában, hanem a tisztaságnak és igazságnak kovász nélkűl való kenyereiben.

9. Megirtam néktek levelemben, hogy a paráznákkal ne társalkodnátok. *

10. De nem mindenestől fogva e világnak paráznáival, vagy fösvényivel vagy ragadozóival vagy bálványimádóival: mert ollyan módon ki kellene e világból mennetek.

11. Most pedig irtam néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, * ha valaki holott atyafiúnak neveztetik, parázna, vagy fösvény, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó: ez illyenekkel mondom, hogy ingyen se egyetek

12. Mert micsoda közöm vagyon ahoz, hogy a * kivűlvalókról is itéletet tegyek, avagy nem ahzokról tésztek e ti itéletet, a kikből vagynak az Isten házában.

13. A kivűlvalókról pedig az Isten itéletet tészen. Vessétek ki # azért e * gonosz embert közzűletek.