6. RÉSZ.

A Pogányok székek előtt való perlődésekért és a bujaságért feddőzik.

Vagyon-é valaki ti köztetek olly vakmerő, hogy ha törvénykezése vagyon mással, a hamisak előtt törvénykezik, és nem a szentek előtt?

2. Avagy nem tudjátok-é, hogy a szentek * megitélik e világot? Hogyha a világ ti általatok megitéltetik, méltatlanok vagytok-é kisebb dologról való itéletekre?

3. Avagy nem tudjátok-é, hogy az Angyalokat is megitéljük, nem hogy e világi életünk szükségére való dolgot nem itélnénk meg.

4. Azért ha törvénykezéstek vagyon azok felől, mellyek e világi életnek szükségére valók, kik a Gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek a székbe.

5. Hogy magatoka megszégyeneljétek, ezt azért irom. Nincsen-é ti köztetek egy bölcs ember is, a ki itéletet tehetne az ő attyafiai között.

6. Hamem az atyafiú attyafiával törvénykezik, még pedig a hitetlenek előtt.

7. Azért minden kétség nélkűl nagy gyarlóság ez ti bennetek, hogy egymással * törvénykeztek. Miért nem szenvedtek inkább # bosszúságot? Miért nem türitek inkább a kárt?

8. De inkább ti tesztek bosszút és * kárt, még pedig a ti atyátokfiainak.

9. Avagy nem tudjátok-é, hogy a hamisak az Isten országának örökségét nem birják? Ne tévelyegjetek: * sem a paráználkodók, sem a bálványimádók, sem a házasságrontók, sem az éktelen puhák, sem a kik férjfiakkal tisztátalankodnak.

10. Sem a lopók, sem a fösvények, sem a részegesek, sem a szidalmazók, sem a ragadozók, az Isten országának örökségét nem birják.

11. Illyenek * voltatok pedig némellyek, de megmosattattatok, megszenteltettetek, megigazittattatok az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünknek Lelke által.

12. Mindenek * szabadok nékem, de nem mindenek használnak: mindenek szabadok nékem, de én semmi állatnak hatalmába nem adatom.

13. Az eledelek a hasnak rendeltettek és a has az eledeleknek: az Isten pedig mind ezt, mind amazokat * eltörli: a test pedig nem # paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

14. Az Isten pedig az Urat is * feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalmassága által.

15. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak * tagjai? Elszakasszam-é azért a Krisztus tagjait, hogy a paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

16. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznához ragaszkodik, egy test a paráznával? Mert ketten lésznek, * úgymond, egy testté.

17. A ki pedig ragaszkodik az Úrhoz, egy lélek ő vele.

18. Távoztasságok el a paráznaságot: Minden bűn, a mellyet az ember cselekeszik a testen kivűl vagyon: de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent * Léleknek temploma, mellyet vettetek az Istentől, és hogy nem # ti magatokéi vagytok.

20. Mert áron * vétettetek: dicsőitsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, mellyek az Istenéi.