8. RÉSZ.

A bálványoknak áldoztatott dolgokról.

A mi pedig azokra néz, a mellyek a bálványoknak * áldoztatnak, tudjuk mindnyájan, hogy a felől értelmünk vagyon; de az értelem felfúvalkodtat, a szeretet pedig épit.

2. Ha valaki láttatik magának valamit tudni, az ollyan ember még * semmit nem tud, úgy a mint kellene tudni.

3. Hanema ki az Istent szereti, ez illyen ember * Istentől megajándékoztatott volt értelemmel.

4. Az ollyan állatoknak azért megételek felől, mellyek a bálványoknak áldoztatnak, tudjuk, hogy a bálvány * semmi e világon, és hogy nincsen más Isten, hanem # csak egy.

5. Mert noha vagynak ollyanok mind a földön, mind az égben, kik Isteneknek neveztetnek, (miképen hogy sok Istenek és sok urak vagynak):

6. Mindazáltal nékünk egy * Istenünk vagon, amaz Atya, a kitől mindenek mi is abban vagyunk: és egy # Urunk, a Jézus Krisztus, ki által mindenek vagynak, mi is ő általa.

7. De nem mindenekben vagyon ez a tudomány; mert némellyek mind e mai napig a bálványt valaminek állitván, mint bálványoknak áldoztattat, úgy eszik azt, és azoknak lelkiesméretek * mivelhogy erőtlen, megfertéztetik.

8. Az eledel pedig minket Isten előtt kedvesekké * nem tészen; mert ha eszünk is, nem lészünk gazdagabbak: ha nem eszünk is, nem lészünk szegényebbek.

9. De meglássátok, hogy valami módon a ti szabadságtok * boránkozásokra ne legyen az erőtleneknek.

10. Mert ha valaki lát tégedet, ki értelemmel megékesittettél, hogy a bálványoknak templomokban leülsz, annak lelkiesmérete, a ki erőtelen, avagy nem bátorkodik-é arra, hogy megegye a bálványoknak áldoztatott állatokat?

11. És a te értelmeddel a te erőtelen atyádfia, a kiért a Krisztus megholt, elvesz * é?

12. És e képen mikor vétkeztek az atyafiak ellen, és sebesititek az ő erőtelen lelkek esméretit, a Krisztus * ellen vétkeztek.

13. Annakokáért ha az eledel * megbotránkoztatja az én atyámfiát, soha húst nem eszem, hogy az én atyámfia meg # ne botránkozzék.