9. RÉSZ.

Az Egyházi szolgának táplálására való jutalmát meg kell adni.

Avagy nem Apostol vagyok-é? Nem vagyok-é szabados? Nem láttam-é * a mi Urunk Jézus Krisztust? avagy # nem én munkáim vagytok-é ti az Úrban?

2. Ha egyebeknek nem vagyok Apostolok; de bizony néktek a vagyok; mert az én Apostolságomnak pecséte * az Úrban ti vagytok.

3. Az én feleletem ez azok ellen, kik engemet czirkálnak;

4. Avagy * nincsen-é arra hatalmunk, hogy együnk, vagy igyunk.

5. Avagy nincsen-é hatalmunk arra, hogy a mi keresztyén feleségünket széllyel hordozzuk; mint a több Apostolok is, és az Úrnak attyafiai, és * Kéfás.

6. Avagy csak nékem és * Barnabásnak nincsen-é szabadságunk, hogy ne munkálódjunk?

7. Kicsoda vitézkedik vala a mga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, hogy annak borában ne innék? vagy kicsoda legeltet nyájat, hogy a nyájnak tejéből ne élne?

8. Avagy csak emberi hasonlatosság szerint mondom-é ezeket? avagy nem ezeket mondja-é a törvény is.

9. Mert a Mózes törvényében meg vagyon irva: Ne kölsd fel * a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre vagyon é az Istennek gondja?

10. Avagy nem mindenestől fogva mi érettünk mondja-é ezt? Mert mi érettünk iratott ez meg, hogy: A ki szánt, reménység * alatt kell annak szántani; és a ki csépel reménység alatt, az ő reménységében részesnek kell lenni.

11. Ha mi néktek lelkieket vetettünk, nagy * dolog-é, ha mi a ti testi marháitokat aratjuk?

12. Ha egyebek köztetek az ő szabadságoknak hasznát veszik, miért nem inkább * mi? De mi nem # éltünk e szabadsággal, hanem mindeneket eltürünk, hogy a Krisztus Evangyéliomának folyását ne késlelnénk.

13. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálódnak a szent helyből * élnek; és a kik az oltár körűl forgolódnak, az oltárral együtt vészik el részeket.

14. E képen rendelt az Úr is azoknak, kik az Evangyéliomot prédikálják, hogy Evangyéliomból * éljenek.

15. De én ezek * közzűl eggyel sem éltem. Ezeket is pedig nem azért irtam, hogy velem e képen cselekedjenek: mert jobb volna nékem inkább meghalnom, hogynem mint valaki hijábavalóvá tenné az én dicsekedésemet.

16. Mert ha prédikálom az Evangyéliomot, azzal nem dicsekedhetem; mert a szükség * kénszerit engemet. Jaj pedig nékem, ha az Evangyéliomot nem prédikálom!

17. Mert ha akaratom szerint mivelem ezt, jutalmam * vagyon; ha akarato ellen mivelem is, sáfárságot bizott Isten én reám.

18. Micsoda jutalmam vagyon tehát? Ez, hogy mikor prédikálom az Evangyéliomot, a Krisztusnak Evangyéliomát ingyen * valóvá tégyem, hogy az én szabadságommal gonsozúl ne # éljek az Evangyéliomnak prédikáltatásában.

19. Mert én szabados lévén mindenektől, magamat mindeneknek * szolgájokká tettem, hogy többeket nyerhetnék meg.

20. És a Zsidók között úgy tartottam magamat * mint Zsidó, hogy a Zsidókat megnyerném; azok között, kik a törvény alatt vagynak, úgy viseltem magamat, mintha a törvény alatt volnék, hogy a kik a törvény alatt vagynak, azokat megnyerném.

21. A törvény nélkűl valók között, mintha én is törvény nélkűl való volnék, (noha nem vagyok Isten előtt törvény nélkűl való, hanem a Krisztus * törvényének alá vettettem,) hogy megnyerném a törvény nélkűl valókat.

22. Az erőteleneknek lettem * úgy mint erőtelen, hogy az erőteleneket megnyerném: mindeneknek minden lettem, hogy mindenestől fogva valakiket megnyernék.

23. Ezt pedig mivelem az Evangyéliomért, hogy az Evangyéliomban a hallgatókkal egybe * részem legyen.

24. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik a czélban futnak, jóllehet mindnyájan futnak, de egy veszi el a jutalmat? Úgy * fussatok azért, hogy a jutalmat elvehessétek.

25. A ki pedig a pályafutásban tusakodik, mindenekben magatürtető. Azok ugyan azért, hogy a veszendő koronát elvegyék; mi pedig azért, hogy a * rothadatlant.

26. Én azért * úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy harczolok, mint nem hijába vágván a levegőeget.

27. Hanem az én testemet * megsanyargatom, és rabság alá adom: hogy valamimódon, holott én prédikálok másoknak, gonosz életű ne legyek.