10. RÉSZ.

Ismét szól a bálványoknak áldoztattakról.

Nem akarom pedig hogy ti ezt ne tudjátok, Atyámfiai, hogy a mi Atyáink mindnyájan ama * köd alatt voltak, és mindnyájan a # tengeren általmentek.

2. És mindnyájan a Mózesben megkeresztelkedtek, a ködben és a tengerben.

3. És mindnyájan egy lelki * eledelt ettek velünk.

4. És mindnyájan egy lelki italt ittak: mert ittak a lelki * kősziklából, melly őket követi vala, a kőszikla pedig a Krisztus vala.

5. De sokat azok közzűl az Isten nem kedvelt: mert a pusztában * levágattattak.

6. Ezek pedig mi példáink voltak, hogy gonosz dolgokat ne kivánjunk, miképen azok * kivántak.

7. Bálványimádók se legyetek, mint ő közzűlök némellyek, mint meg vagyon irva: Leüle a nép enni és inni, * és felkele játszani.

8. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közzűl némellyek * paráználkodtak: és egy napon elestek huszonhárom ezeren.

9. Se a Krisztust ne kisértsük, mint ő közzűlök némellyek kisértették, * és a kigyók miatt elveszének.

10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közzűlök némellyek zúgolódának, * és elveszének a pusztitó miatt.

11. Mind ezek pedig példában esnek vala rajtok; megirattattak pedig a mi intetésünkre, kikre ez utolsó idők jutottak.

12. Azért a ki magának láttatik állani, meglássa, hogy el ne * essék.

13. Nem egyéb, hanem csak emberi kisértet esett rajtatok; de az Isten igaz, ki nem hágy titeket feljebb * kisértetni annál, a mint elszenvedhetitek, sőt a kisértettel egyetemben a szabadulásra útat nyit, hogy azt elszenvedhessétek.

14. Azért szerelmesim távoztassátok el a * bálványimádást.

15. Úgy szólok mint tudósoknak; itéljetek meg ti a mit mondok.

16. A háláadásnak pohara, mellyet megszentelünk, avagy nem a Krisztus vérével való közösülésünk-é? A kenyér, mellyet megszegünk, avagy nem a Krisztus testével való közösülésünk-é?

17. Mert egy kenyér és egy test * vagyunk sokan; mert mindnyájan egy kenyérből eszünk.

18. Tekintsétek meg a test szerint * való Izráelt: A kik áldozatokban esznek, avagy nincsen-é közök az oltárhoz?

19. Mit mondok azért, hogy a bálvány valami volna-é, vagy a bálványoknak áldoztatott valami volna-é?

20. Sőt azt mondom, hogy a mit a Pogányok áldoznak, az ördögöknek * áldozzák, nem az Istennek; nem akarom pedig hogy ti az ördögöknek  közösei legyetek.

21. Nem ihatjátok az Úr poharát; és az ördögöknek * poharokat; nem lehettek az Úr asztalának, és az ördögök asztaloknak részesei.

22. Avagy nem ingereljük-é haragra az Urat? avagy erősbek vagyunk-é ő nálánál?

23. Mindenek szabadok * nékem: de nem mindenek használnak; mindenek szabadok nékem: de nem mindenek épitenek.

24. Senki ne keresse a mi * övé, hanem minden azt keresse a mi másé.

25. Valamit a mészárszékben árulnak, megegyétek, semmit nem tudakozván felőle a lelkiesméretért.

26. Mert az Úré * a föld, és annak minden gazdagsága.

27. Ha valaki a hitetlenek közzűl titeket elhivánd, és el akartok menni, valamit előtökbe hoznak, megegyétek, semmit nem tudakozván felőle a lelkiesméretért.

28. De ha valaki néktek ezt mondja: E bálványoknak áldoztatott, ne egyétek, az emberért a ki azt mondotta és a lelkiesméretért; mert az Úré a föld, és annak minden gazdagsága.

29. Nem a te lelkiesméretedért mondom pedig; hanem annak * lelkiesméretiért: mert az én szabadságom miért szidalmaztatik másnak lelkiesméretétől?

30. És ha én isteni kegyelemből * eszem, miért itéltetem azért hitetlennek, a miért én hálákat adok?

31. Azért akár esztek, * akár isztok, akár mit cselekesztek, mindeneket az Isten dicsőségére miveljetek.

32. Meg ne botránkoztassátok * vagy a Zsidókat, vagy a Görögöket, vagy az Istennek Gyülekezetét.

33. Miképen én is mindenekben mindeneknek * kedveskedem, nem keresvén a magam hasznát, hanem sokaknak hasznokat, hogy megtartassanak.