12. RÉSZ.

Külömb-külömbféle lelki ajándékok, és azoknak hasznok.

Továbbá a mi néz a lelki ajándékokra, Atyámfiai, nem akarom, hogy azok felől is tudatlanok legyetek.

2. Tudjátok hogy ti Pogányok * voltatok, és a néma bálványokhoz ragadtatok vala a mint vitettek vala.

3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, a Jézust nem átkozza: és senki nem mondhatja a Jézust * Úrnak, hanem csak a Szent Lélek # által.

4. Az ajándékokban pedig * külömbség vagyon, de ugyanazon Lélek.

5. Az egyházi szolgálatokban is külömbségek vagynak, de ugyanazon Úr.

6. És külömbségek vagynak az isteni erőknek ajándékiban is, de ugyanazon egy Isten, ki mind azokat * mindenekben cselekeszi.

7. Mindennek pedig adatik a Léleknek nyilvánvaló ajándéka, haszonra.

8. Mert némellyek az Isten Lelkétől adattatik bölcseségnek beszéde; némellynek pedig tudománynak beszéde, ugyanazon Lélektől.

9. Némellynek pedig hit, ugyanazon Lélek által: némellyek pedig * gyógyitásnak ajándékai, ugyanazon Lélek által.

10. Némellyek pedig isteni erőknek cselekedésére való ajándékok; némellyek pedig * jövendőmondás; némellyek pedig a Lelkeknek # megválasztatások ajándéka; némellyek pedig külömböző nyelvek nemeinek ## tudása, némellynek pedig nyelvek magyarázások.

11. De mind ezeket cselekeszi ugyanazon egy * Lélek, osztogatván ahzokat kiváltképen mindeneknek a mint akarja.

12. Mert miképen a test egy, és annak sok tagjai vagynak: az egy testnek minden tagjai pedig noha sokak, mindazáltal azok egy test: * ezenképen vagyon a Krisztus is.

13. Mert egy Lélek által mi mindnyájan egy testté keresztelkedtünk, akár Zsidók, akár * Görögök, akár szolgák, akár szabadosok, és mindnyájan egy ital által lettünk egy lélekké.

14. Mert a test nem egy tag, hanem egy tagok.

15. Ha ezt mondja a láb: Mivelhogy én nem vagyok kéz, azért nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?

16. És ha ezt mondja a fül: Mivelhogy nem vagyok én szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?

17. Ha az egész test szem, hol a hallás? ha egészen hallás, hol az illatozás?

18. De az Isten a tagokat * helyheztette egyenként külön-külön a testben, a mint akarta.

19. Hogyha mind azok egy tag volnának: hol volna a test?

20. De jóllehet a tagok sokak, mindazáltal egy test.

21. Nem mondhatja pegig a szem a kéznek: nem szükölködöm nálad nélkül; vagy a fő a lábaknak: nem kelletek ti nékem.

22. Sőt sokkal inkább a mellyek a testnek legerőtelenebb tagjainak láttatnak, azok igen szükségesek.

23. És a testnek a melly tagjait állitjuk lenni tiszteletleneknek, azoknak nagyobb tisztességet teszünk; és a mellyek mi bennünk éktelenek, azoknak nagyobb ékességek vagyon.

24. Mert a mellyek a mi bennünk ékességesek, azoknak nem szükség az ékesség: de az Isten igy mértékelte a testet mind egyetembe, hogy a melly tisztesség nélkűl való volna, annak nagyobb tisztességet adna.

25. Hogy ne lgyen hasonlás a testben, hanem a tagok egyenlőképen egymásért szorgalmatosok lévén, a testet táplálják.

26. És ha egy tag szenved, minden tagok egyetembe bánkódnak: ha egy tag tisztességgel illettetik, egyetembe örülnek minden tagok.

27. Ti pedig a Krisztus teste * vagytok és tagjai rész szerint.

28. Némellyeket * pedig rendelt Isten az Anyaszentegyházban, először Apostolokat, azután Prófétákat, harmadszor Doktorokat: Azután rendelt hatalmasságokat, azután gyógyitásnak ajándékit, szegényeknek segéllőit, községnek igazgatóit, nyelveknek külömböző nemeit.

29. Avagy mindnyájan Apostolok-é azok? vagy mindnyájan Próféták-é? Avagy mindnyájan Doktorok-é? vagy mindnyájan hatalmasságok-é?

30. Vagyon-é mindeniknek gyógyitásra való ajándéka? valjon mindnyájan szólnak-é külömböző nyelveken? valjon mindnyájan magyaráznak-é Irást?

31. De az ollyan ajándékokra igyekezzetek, a mellyek * hasznosbak. És még drágalátosb útat mutatok néktek.