14. RÉSZ.

A lelki ajándékoknak rendekről, és azokkal való élésnek módjáról.

Kövessétek a szeretetet, kivánjátok a lelki ajándékokat: de mindennél inkább hogy Irást tudjatok magyarázni.

2. Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek: mert senki nem érti, noha Szent Lélek által titkos dolgokat szól.

3. A ki pedig Irást magyaráz, az embereknek szól épülésre, intésre és vigasztalásra.

4. A ki idegen nyelven szól, magát épiti, a ki pedig Irsát magyaráz, az a Gyülekezetet épiti.

5. Jóllehet pedig akarnám * ha mindnyájan tudnátok külömböző nyelveken szólni, de inkább, hogy Irást tudnátok magyarázni: mert nagyobb az # Irásmagyarázó, hogynem a ki nyelveken szól, hanem ha megmagyarőzza, hogy a Gyülekezet épüljön.

6. Ha pedig Atyámfiai, én ti hozzátok mennék és nyelveken szólnék, mit használnék néktek, hanemha szólnék néktek vagy jelenés által, vagy tudomány által, vagy prófétzia által, vagy tanitás által.

7. Az oktalan állatok is, a mellyek zengenek, mint a sip vagy hegedű, ha szép választást nem tésznek a zengsében, mimódon érthetjük meg a mit énekelnek vagy a sippal, vagy a hegedűvel?

8. Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?

9. Azonképen ti is, ha a ti nyelvetek által bizonyos jegyző szót nem szóltok, mimódon érthetik meg a mit szóltok? csak hijába lészen szólástok.

10. Mint példa reá: Ennyi sokféle szólás vagyon e világon, és egy is nincsen értelem nélkűl.

11. Hogyha azért nem tudándom a szónak jegyzését, az előtt, a ki nékem szól, idegen nyelven való lészek; és a ki én velem szól, nékem is idegen nyelven szóló lészen.

12. Azonképen ti is, mivelhogy a lelki ajándékokat kivánjátok, az Anyaszentegyháznak épületére igyekezzetek, hogy azokban nevekedjetek.

13. Annakokáért a ki nyelveken szól, kérje Istent hogy meg is magyarázhassa.

14. Mert ha idegen nyelven könyörgök a Gyülekezetben, az Isten Lelke által való indulatom könyörög, de az én könyörgésemnek értelme haszontalan a Gyülekezetnek.

15. Micsoda tehát? ha imádkozom a Lélek inditásából, értelemmel is imádkozzam; ha éneklek a * Lélek által, értelemmel is énekeljek.

16. Mert ha Szent Lélek által hálákat adsz Istennek a Gyülekezetben, a tudatlan ember mimódon mond a te háláadásodra Áment? mert nem tudja mit mondasz.

17. Mert te jóllehet jó móddal adsz hálákat, de más nem épül abból.

18. Hálákat adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok én idegen nyelveken szólni;

19. De a Gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni értelemmel, hogy egyebeket is tanitsak, hogynem mint tizezer szót szólni idegen nyelvvel.

20. Atyámfiai, ne legyetek * gyermekek értelemmel; hanem # gonoszsággal gyermekek, értelemmel pedig öregek legyetek.

21. A törvényben meg vagyon irva: Annakokáért idegen * nyelvvel és idegen ajakokkal szólok e népnek, és úgy is nem hallgatnak engemet, ezt mondja az Úr.

22. Az idegen nyelvek azért, jelenségek nem a hivőknek, hanem a hitetleneknek: az Irásmagyarázás pedig jelek nem a hitetleneknek, hanem a hivőknek.

23. Azért ha egész Gyülekezet egybegyül, és mindnyájan idegen nyelveken szólnak, ha bémennek a tudatlanok vagy a hitetlenek, avagy nem azt mondják-é, hogy bolondságot cselekesztek?

24. De ha mindnyájan Irást magyaráznak, ha bémegyen valamelly hitetlen vagy tudatlan, mindenektől megfeddetik, megitéltetik mindenektől.

25. És ollyan módon az ő szivének titkai megjelennek annak, és leborúlván arczal, az Istent imádja és hirdeti mindenütt, hogy bizonnyal az Isten lakik ti köztetek.

26. Micsoda azért, atyámfiai? Valamikor egybegyültök, némellynek közzűletek dicséretre való éneke vagyon, tudománya vagyon, nyelvekkel való szólásnak ajándéka vagyon, isteni jelentése vagyon, magyarázásra való ajándéka vagyon. Mindenek épülésre legyenek.

27. Ha idegen nyelven akar valaki szólni, kettő, vagy legfeljebb három szóljon egymás után; egy pedig megmagyarázza.

28. Hogyha nincsen magyarázó, hallgasson a Gyülekezetben: ő magának szóljon pedig és az Istennek.

29. Az Irásmagyarázók közzűl is ketten vagy hárman szóljanak, a többi megitéljék.

30. Hogyha az Istentől valami másnak jelentetik meg a mellette ülőnek, az első hallgasson.

31. Mert egyenként mindnyájan magyarázhatjátok az Irást, hogy mindenek tanuljanak, és vigasztalást végyenek.

32. És a magyarázóknak értelmeik, a magyarázóknak itéletek alá vettettek.

33. Mert az Isten nem szeretője a visszavonásnak, hanem a békességnek, miképen a szenteknek minden Gyülekezeteikben.

34. A ti asszonyi népeitek a Gyülekezetben hallgassanak; * mert nem engedtetett nékik az, hogy szóljanak, hanem hogy engedelmesek legyenek, mint a # törvény is mondja.

35. Hogyha valamit meg akarnak tanulni, otthon kérdjék meg az ő férjeket: mert éktelen dolog asszonynak szólni a Gyülekezetben.

36. Avagy ti tőletek származott-é az Isten beszéde? avagy cak ti hozzátok jutott-é?

37. Ha valaki láttatik Prófétának lenni, vagy lelki dolgokban tudósnak, végye eszébe, hogy a mellyeket néktek irok, azok az Úrnak parancsolatai.

38. A ki pedig tudatlan, ám legyen tudatlan.

39. Azért Atyámfiai, erre igyekezzetek, hogy Irást * tudjatok magyarázni; és a nyelveken való szólást is meg ne tiltsátok.

40. Mindenek pedig ékesen és jó renddel legyenek ti köztetek.