15. RÉSZ.

A feltámadásnak bizonyos voltát állatja, és okát s módját is megmondja.

Imé eszetekbe juttatom néktek, Atyámfiai, az Evangyéliomot, * mellyet hirdettem néktek, mellyet bé is vettetek, mellyben állotok is;

2. Melly által, ha megtartjátok a minémű beszéddel néktek hirdettem, * idvezültök is, hanem ha hijába hittetek.

3. Mert erre tanitottalak főképen titeket, mellyet én is * tanultam vala, hogy a Krisztus megholt a # mi bűneinkért, az ## Irások szerint.

4. És eltemettetett és feltámadott harmadnapon az * Irások szerint.

5. És megjelent * Kéfásnak, azután # a tizenkét tanitványoknak.

6. Azután megjelent többnek ötszáz Atyafiaknál egszersmind, kik közzűl sokan élnek e mai napig, némellyek pedig elaludtak.

7. azután megjelent Jakabnak: azután mind az Apostoloknak.

8. Legutolszor pedig mindenek között nékem * is mintegy idétlennek megjelent.

9. Mert én az Apostolok között legkissebb vagyok: ki nem vagyok méltó arra, hogy Apostolnak neveztessem, azért, mert háborgattam * az Isten Anyaszentegyházát.

10. De * Isten kegelme által vagyok a mi # vagyok, és az ő kegyelme én hozzám nem volt hijábavaló, hanem többet munkálódtam hogynem mint mindnyájan azok: de nem én, hanem az Isten ## kegyelme, a melly én velem vagyon.

11. Mind én azért, ind azok igy prédikálunk, és igy hittetek.

12. Ha azért úgy prédikáljuk, hogy a Krisztus feltámadott a halálból, mimódon mindják némellyek ti köztetek, hogy nincsen a ahalottaknak feltámadások?

13. Mert ha halottaknak feltámadások nincsen; a Krisztus is nem támadott fel.

14. Hogyha a Krisztus fel nem támadott, hijábavaló kétség nélkűl a * mi prédikálásunk, hijábavaló a ti hitetek is.

15. Annakfelette az Istennek hamis tanúinak is találtatunk, mivelhogy az Isten felől illyen bizonyságot * tettünk, hogy ő feltámasztotta a Krisztust; kit fel nem támasztott, ha a halottak fel nem támasztatnak.

16. Mert ha a halottak fel nem * támasztatnak, a Krisztus is nem támasztatott fel.

17. Ha pedig a Krisztus fel nem támasztatott, * hijábavaló a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok.

18. A kik Krisztusban elaludtak, * azok is tehát elvesztek.

19. Ha csak e világon hiszünk a Krisztusban, minden embereknél nyavalyásbak vagyunk.

20. De a Krisztus feltámadott * a halálból: és azoknak, a kik elaludtak, # lett első zsengéjek.

21. Mert mivelhogy ember * által vagyon a halál, a halottaknak feltámadások is ember által vagyon;

22. Mert miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a * Krisztusban mindnyájan megelevenittetnek.

23. Minden ember pedig az ő * rende szerint: Első zsenge a Krisztus, azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor támadnak fel.

24. Azután vég lészen, mikor kezéhez adja a Krisztus az országot az Istennek és az Atyának, mikor eltörlénd minden birodalmat, minden hatalmat és erőt.

25. Mert kell néki * uralkondi, mignem minden ellenségit az ő lábai alá veti Isten.

26. Utolszor pedig a mi ellenségünk, a halál eltöröltetik.

27. Mert mindeneket vetett Isten az ő lábai * alá. Mikor pedig azt mondja az Irás, hogy mindenek az ő birodalmába vettettek, nyilvánvaló dolog, hogy azon kivűl mondja, a ki néki mindeneket birodalmába adott.

28. Minekutánna pedig mindenek az ő birodalmába vettetnek, akkor maga a Fiú is annak * alá vettetik, a ki néki mindeneket birodalmába adott, hogy az Isten mindenekben minden legyen.

29. Mit tésznek tehát azok, a kik megkeresztelkednek úgymint holtak, ha a halottak fel nem támasztatnak? miért keresztelkednek meg tehát, úgymint holtak?

30. Mi * is minden szempillantásban miért szenvedünk nyomorúságot?

31. Mindennap * meghalok, a mi dicsekedésünkre esküszöm, melly vagyon nékem a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

32. Ha csak emberi mód szerint harczoltam meg a fene bestiákkal Efézusban, micsoda hasznom vagyon abban, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és * igyunk: mert holnap meghalunk.

33. Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt megfertéztetik * a gonosz társaságok.

34. Serkenjetek fel * az igazságra, és ne vétkezzetek: mert némellyek az Istent nem esmérik; néktek szégyenléstekre szólok.

35. De mondhatná valaki: * Mimódon támasztatnak fel a halottak? minémű testtel jőnek pedig ki?

36. Balgatag ember, a mit te a földbe vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.

37. És a mit elvetsz, nem azt veted el a mi azután kikél, hanem puszta magot, tudniillik gabonának vagy egyébnek magvát.

38. De az Isten ád annak testet a mint akarta, és mindenféle magnak kiváltképen való testet.

39. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek testek, más a barmoknak testek, más a halaknak, más a madaraknak.

40. És vagynak mennyei testek: vgynak földi testek; de külömb dicsőségek vagyon a mennyeieknek, külömb a földieknek.

41. Külömb a napnak dicsősége, és külömb a holdnak dicsősége, és külömb a csillagoknak dicsősége: mert a csillag külömböz a csillagtól fényességgel.

42. Igy lészen a halottaknak feltámadások is: Elvettetik rothadandó test, feltámasztatik rothadatlan.

43. Elvettetik gyalázatos test, feltámasztatik * dicsőséges: elvettetik erőtelen test, feltámasztatik hatalmas.

44. Elvettetik lelkes * test, feltámasztatik lelki test: vagyon lelkes test, vagyon lelki test is.

45. Mert úgy irattatott meg: Teremtetett az első * ember Ádám élő állattá: az utolsó Ádám pedig elevenitő lélekké.

46. De a lelki test nem első, hanem a lelkes test az első, második a lelki test.

47. Az első ember a földből való és földi, a második ember * mennyei Úr.

48. A minémű volt ama földi, ollyanok a kik földiek is: és minémű ama mennyei, ollyanok lésznek a kik mennyeiek is.

49. És miképen hordoztuk a * földinek ábrázatját, a mennyeinek is # hordozzuk ábrázatját.

50. Ezt mondom pedig, Atyámfiai, hogy a test * és a vér nem veheti az Isten országának örökségét, és rothadandóság a rothadatlan természetnek örökségét nem veszi.

51. Imé titkos dolgot mondok néktek; Jóllehet nem mindnyájan * aluszunk el; de mindnyájan elváltoztatunk.

52. Nagy hirtelen és egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra: (mert szól a trombita akkor) és a halottak feltámadnak rothadatlanságban, és mi is elváltozunk.

53. Mert szükség, hogy e rothadandó test rothadatlan természetet öltözzön magára, és e halandó test halhatatlanságot * öltözzön magára.

54. Mindekuttána pedig e rothadandó test öltözéndik rothadatlanságba, és e halandó test öltözéndik halhatatlanságba, akkor lészen a mi megiratott: Elnyelettetett a halál * szintén a diadalomig.

55. Hol vagyon * halál a te diadalmad? hol vagyon koporsó a te fulánkod?

56. A halálnak pedig * fulánkja a bűn: a bűnnek pedig ereje # a törvény.

57. De az Istennek legyen hála, ki adott nékünk diadalmat, * a mi Urunk Jézus Krisztus által.

58. Azért szerelmes Atyámfiai erősen és mozdithatatlnaul álljatok, bővölködvén mindenkor az Úrnak * dolgában, mivelhogy tudjátok, hogy a ti munkátok nem hijábavaló az Úrban.