16. RÉSZ.

Inti a Jérusálembeli szenteknek való alamizsna adásra: Timótheust ajánlja nékik.

A mi néz a * szentek segitségekre való alamizsnára, # a miképen rendeltem a Galatziabeli Gyülekezetekben, azonképen cselekedjetek ti is.

2. A hétnek minden első napján magánál mindenitek tegye el, a mit az * Istennek ajándékából el akar tenni, hogy ne legyen akkor annak kiszedése, mikor oda megyek.

3. Minekutánna pedig oda menéndek, a kiket * javaltok leveleitek által, azokat küldöm el hogy elvigyék Jérusálembe a ti ajándékotokat.

4. Hogyha méltó dolog lészen, hogy én is elmenjek, velem együtt jöjjenek el.

5. Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Maczedónián * által menéndek: (mert Maczedónián megyek által.)

6. Talán pedig ti nálatok megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kisérjetek el a hová menéndek.

7. Mert nem akarlak most tieket e sietséggel való általmentemben meglátni; de reménylem hogy valami ideig nálatok maradok, * ha az Úr engedi.

8. Efézusban maradok pedig Pünköstig;

9. Mert nékem nagy kapu * nyittatott és hasznos, az ellenség is sok.

10. Hogyha Timótheus * oda menénd, meglássátok, hogy ott nálatok bátorságos maradása legyen: mert az Úrnak dolgát cselekeszi ő is, mint szinte én.

11.  Senki azért őtet semminek ne állitsa; hanem őtet kövessétek el békességgel, hogy én hozzám jöhessen: mert várom őtet az Atyafiakkal egybe.

12. A mi peig az Apollós * atyafiúra néz, igen kértem őtet, hogy hozzátok menne az Atyafiakkal egybe: e semmiképen nem lőn akaratja a most oda menetelre: mindazáltal elmegyen, mikor jó alkalmatossága lészen.

13. Vigyázzatok, * álljatok meg a hitben; úgy cselekedjetek mint férjfiak, legyetek erősek.

14. Minden dolgaitok atyafiúi szeretettel * legyenek.

15. Kérlek pedig titeket Atyámfiai; jól tudjátok, hogy Stéfanának háznépe Akhájának első * zsengéje a hitben, és a szenteknek való szolgálatra adták magokat.

16. Hogy ti is az illyeneket megbecsüljétek, mind azokkal egybe, a kik szolgálnak és munkálódnak az egyházi szolgálatban.

17. Örvendezek pedig a Stéfana, Fortunátus, és Akháikus jöveteleknek: mert a mi fogyatkozásom volt a ti távol létetek miatt, ők bétöltötték.

18. Mert megújitották mind az én lelkemet, mind a tiéteket, megbecsüljétek azért azokat, a ki illyenek.

19. Köszöntenek titeket az Ázsiabeli Gyülekezetek. Köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila * és Prisczilla, a Gyülekezettel egybe, melly az ő házoknál vagyon.

20. Köszöntenek titeket mind az Atyafiak. Köszöntsétek egymást szent * csókolással.

21. Köszönetet irok én is Pál * az én saját kezemmel.

22. Valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott, és Istentől örökké elvettetett.

23. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen ti veletek.

24. Az én szerelmem legyen mindnyájan veletek, a Jézus Krisztusban, Ámen!   ///E levél küldetett Filippi városából, Stéfana, Fortunátus, Akháikus és Timótheus által.///