5. RÉSZ.

Az idvességnek bizonyos reménységéről: a maga tisztinek hivséges voltáról, és az Evangyéliomnak summájáról: a Krisztus tisztiről és a mi idvességünkről.

Mert tudjuk mi, hogyha e mi * földi házunknak hajléka elbomol, épületünk lészen Istentől, tudniillik : nem # kézzel csinált házunk, hanem örökkévaló, mennyben.

2. Mert azért fohászkodunk, mivelhogy kivánunk a mi mennyei házunkba * felöltöztetni.

3. Mert fel is öltözve, és nem mezitelenen találtatunk.

4. Mert mi, kik e testnek hajlékában vagyunk, fohászkodunk megterheltetvén, mivelhogy nem kivánunk levetkeztetni, hanem felöltöztetni, hogy a halandóság elnyelettessék * az élettől.

5. A ki pedig minket erre teremtett, az Isten az, ki adta is nékünk a * Léleknek zálogát.

6. Annakokáért mindenkor nagy bizodalommal vagyunk; mert tudjuk mi, hogy mig e testben * jövevények vagyunk, távol vagyunk az Úrtól.

7. (Mert hit * által járunk most, és nem szemmel való # látás által.)

8. Bizodalmunk vagyon pedig, és inkább kivánkozunk kiköltözni e * testből, és az Úrhoz menni lakni.

9. Annakokáért is igyekezünk, hogy mind itt lakván e testben, mind elköltözvén e testből, néki kedvesek legyünk.

10. Mert mindnyájan nékünk meg kell jelennünk a Krisztus itélő * széke előtt, hogy kiki elvegye jutaémát annak # a mint a testben cselekedett, ahoz képest a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

11. Tudván azért az Úrnak ama rettenetes * napját, az embereket # hozzuk a hitre, az Isten előtt pedig nyilván vagyunk: hiszem pedig hogy a lelketek esmérete előtt is nyilván vagyunk.

12. Mert nem ajánljuk ismét magunkakt néktek; hanem néktek adunk alkalmatosságot a velünk való dicsekedéstekre, hogy legyen mit felelnetek azok ellen, a kik külső szinmutatásból * keresnek dicséretet, de nem szivből.

13. Mert ha bolondozunk is, * Istennek bolondozunk; ha eszünkön vagyunk is, néktek vagyunk.

14. Mert a Krisztusnak ama * szerelme szorongat minket.

15. Úgymint kik magunkban ezt elvégeztük, hogy ha egy megholt mindenekért, tehát azok mindnyájan megholtak volt, és hogy ő megholt mindenekért, hogy a kik élnek, ezután ne éljenek magoknak, hanem annak * a ki ő érettek megholt és feltámadott.

16. Annakokáért mi ezután senkiről nem tészünk. itéletet, külső testi ábrázat szerint: sőt a Krisztust ha test szerint esmértük is, mindazáltal most többé nem test szerint esmérjük.

17. Azokáért a ki Krisztusban vagyon, új * teremtett állat legyen: a régiek elmultak, # imé mindenek megújultak.

18. Mind ezek pedig Istentől vagynak, ki magával minket megbékéltetett a Jézus Krisztus * által, és adta a megbékéltetésnek szolgáltatását nékünk.

19. Mert az Isten a Krisztusban vala, ki megbékéltette * maával e világot, nem tulajdonitván nékik az ő bűneiket, és adta nékünk e megbékéltetésnek beszédét.

20. Mivelhogy azért a Krisztus képében járunk e * követségben mintha Isten kérne titeket mi általunk, kérünk a Krisztus képében, hogy békéljetek meg az Istennel.

21. Mert az Isten azt, a ki bűnt * nem tud vala, tevé mi érettünk bűnné, hogy mi lennénk Isten # igazsága ő benne.