6. RÉSZ.

Szól mégis Apostoli tisztiről: Jóságos cselekedetiről és szenvedéséről: inti hallgatóit, hogy a hitetlenekkel ne társalkodjanak.

Mivelhogy pedig együtt * munkálkodó szolgák vagyunk, intünk titeket, hogy az Istennek kegyelmességét hijába ne vegyétek;

2. Mert ezt mondja az Isten: Kellemetes * időben hallgattalak meg téged, és az idvességnek napján tettem jót te veled. Imé most vagyon az a # kellemetes idő, imé most vagyon az idvességnek napja.

3. Semmi dologban senkit meg nem botránkoztatunk, * hogy ne szidalmaztassék a mi szolgálatunk.

4. Hanem mindenekben úgy viseljük magunkat, mint Istennek * szolgái, sok türésben, a nyomorúságokban, a szükségekben, a szorongatásokban.

5. A vereségekben, tömlöczökben; a háborúságokban, a fáradságokban, a vigyázásokban, a böjtölésekben.

6. Tisztaságban, tudományban, szelidségben, jóságban: Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben.

7. Igazságnak * beszédében, Istennek erejében, az igazságnak, # balfelől és jobbfelől való fegyvereiben.

8. Dicsőség és gyalázat által, szidalom és dicséret által, úgymint hitetők, noha igazak.

9. Mint esméretlenek, noha esméretesek: mint * megholtak, noha imé élünk; ugymint kik ostoroztatunk, # de nem ölettünk meg.

10. Mint bánkódok, noha * mindenkor örvendezők: mint szuegények, noha sokakat gazdagitunk; mintha semmink nem volna, noha mindennel # birunk.

11. A mi szánk megnyilatkozott ti hozzátok Korinthusbeliek, a mi * szivünk elszélesedett.

12. Nem lakoztok mi bennünk szorosan, de ti vagytok szorosak a ti szivetekben.

13. Hasonlatos viszontagsággal való fizetéssel, mint fiaimnak úgy szólok: Ti is a ti sziveteket mi hozzánk terjesszétek ki.

14. Ne szerkeztessetek a * hitetlenekkel felemás igába. Mert micsoda társasága vagyon az igazságnak a hamissággal? és micsoda egyesülése vagyon a világosságnak a setétséggel?

15. És micsoda egyesége vagyon a Krisztusnak a * Béliállal? vagy micsoda # közi vagyon a keresztyénnek a hitetlenhez?

16. Avagy micsoda egyezése vagyon az Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek * templomai vagytok, mint az Isten mondotta: Lakozom ő # bennek, és bennek járok; és lészek ő Istenek, és ők lésznek az én népem.

17. Annakokáért menjetek ki ő * közzűlök és szakasszátok el magatokat azoktól, ezt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és én titeket hozzám fogadlak.

18. És lészek néktek * Atyátok, és ti lésztek nékem fiaim és leányim, ezt mondja a mindenható Úr.