10. RÉSZ.

A hamis Apostolok és Pálnak rágalmazói ellen: fegyvere a mi vitézségünknek: pál nem méri magát más mértékével, hanem mellyet Iste néki adott.

És pedig Pál kérlek titeket a Krisztusnak kegyelmességére és engedelmességére, ki ti köztetek jelenlétemben alázatos * vagyok, de távollétemben bátorságos ti ellenetek.

2. Erre kérlek pedig, hogy mikor ott jelen lészek , ne kénszerittessem bátor lenni azzal a bátorsággal, mellyet gondolok bátorságosnak lenni némellyek ellen, kik mi felőlünk úgy értenek, mintha test szerint járnánk.

3. Mert noha e testben járunk, mindazáltal nem test szerint hadakozunk.

4. Mert a mi vitézkedésünknek fegyverei nem testiek, hanem Isten * ereje által erősek a nagy erősségeknek # lerontatásokra.

5. Mikor tudniillik  minden emberi okoskodásokat elforditunk, és minden nagyságot, melly felemelkedik az Istennek esmérete ellen; és az embereknek minden gondolatjokat foglyul visszük, hogy a Krisztusnak engedjenek.

6. És készen tartjuk a büntetést, melly által bosszút álljunk minden vakmerőségen, minekutánna  bételéndik a ti engedelmességtek.

7. A mellyek szemeitek előtt vagynak csak azokat nézitek-é? Ha valaki bizik magában, hogy ő a Krisztusé. * azt viszontag magában meggondolja, hogy miképen ő a Krisztusé, azonképen mi is a Krisztuséi vagyunk.

8. Mert ha valamiben felettébb dicsekedem is a mi * hatalmunk felől, mellyet az Úr adott nékünk, néktek épüléstekre, nem rontástokra, nem szégyenülünk meg.

9. Hogy ne láttassam csak ijesztgetni titeket az én leveleim által.

10. Mert a Pál levelei, (igy mondnak némellyek) sulyosak és erősek: de a maga jelen volta * erőtlen, és beszéde is alázatos.

11. Ezt meggondolja a ki a féle, hogy valaminéműek vagyunk a levelek által való bezsédben, mikor távol vagyunk, ollyanok lészünk valóba is, mikor oda menéndünk.

12. Mert nem merjük magunkat elegyitani és egybehasonlitatni némellyekkel, a kik magok dicsérik magokat: de nem vesziok eszekbe, hogy ők magokhoz mérséklik magokat és ők magokhoz hasonlitják magokat.

13. De mi nem kérkedünk azokkal, mellyeket Isten nékünk nem mért, hanem annak a mérő regulának * mértéke szerint dicsekedünk, mellyet Isten mért nekünk, hogy tudniillik  mi szinte hozzátok is eljutottunk.

14. Mert nem úgy terjesztjük magunkat mód nélkül, mintha ti hozzátok is nem jutottunk volna: mert szinte ti hozzátok is eljutottunk, a Krisztus Evangyéliomának prédikáltatásával.

15. Nem azok felől kérkedvén, mellyek nincsenek a mi mértékünkben, tudniillik  más embereknek munkájok felől vagyon apedig reménységünk, hogy minekutánna  a ti hitetek megnevekedik, ti általatok a nékünk rendelt mértékünkben, megbővülünk felette igen.

16. Hogy a tartományoknak is, * mellyek rajtatok túl vagynak, prédikáljam az Evangyéliomot; nem hogy a másnak rendeltetett mértékkel, és csak késszel kérkedjünk.

17. A ki pedig dicsekedik, az * Úrban dicsekedjék.

18. Mert nem az kedves, a ki * magát dicséri, hanem az, a kiot az Úr # dicsér.