13. RÉSZ.

Inti őket hogy magokat megjobbitsák, hogy meg nem kellessék látniok, mit tehessen a Krisztus Pál által: inti ismét békességre, egyességre.

Harmad-úttal megyek már hozzátok: Két vagy * három tanuvallása által minden dolog megerősittetik.

2. Megmondottam, * másodszor is mondom, mintha jelen volnék, és távol lévén, most is irom azoknak, kik az előtt vétekztek, mint egyebeknek, hogy ha ismét oda megyek, ne kedvezek.

3. Mert az én általam szóló Krisztust kisértgetitek, ki ti hozzátok nem erőtelen, hanem erős ti bennetek.

4. Mert noha megfeszittetett * volt az erőtlenségből, # mindazáltal él az Istennek hatalmából: mert mi is erőtelenek vagyunk ő vele, de élünk ő vele az Isten erejéből ti nálatok.

5. Magokat * kisértsétek meg, ha vagytok-é a hitben, magatokat próbáljátok meg. Avagy nem esmérite-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus # bennetek vagyon? hanem ha megvettettek vagytok.

6. De reménylem, hogy megesméritek, hogy mi nem vagyunk megvettettek.

7. Kivánom pedig az Istentől, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi megpróbáltattaknak találtassunk, hanem hogy a mi tisztességes dolgo, azt cselekedjétek, mi pedig mintegy megvettetteknek állitassunk.

8. Mert nem cselekedhetünk semmit az igazság ellen; hanem igazságért.

9. Mert örülünk annak,hogy mi erőtelenek * voltunk, ti pedig erősek voltatok, ugyanazt is kivánjuk mi tudniillik a ti épülésteket.

10. azért irom távollétemben ezeket, hogy jelenlétemben ne kénszerittessem keménységgel élni a hatalom szerint, mellyet adott nékem az Úr * épitésre, de nem rontásra.

11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egésségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy * értelemben legyetek, békességesen lakjatok; és a szeretetnek s a békességnek Istene lészen veletek.

12. Köszöntsétek egymást szent * csókolással. Köszöntnek titeket minden szentek.

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szerelme, és a Szent Léleknek veletek való közösülése, legyen mindnyájan ti veletek, Ámen! E Levél küldetett Filippiből Maczedóniának városából Títus és Lukács által.