5. RÉSZ.

A keresztyéni szabadságáról: a testnek és léleknek harczáról, s mindkettőnek gyümölcseiről.

A szabadságban * azért, mellyel minket a Krisztus megszabaditott, álljatok meg és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgálatnak igájával.

2. Imé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetéltettek, * a Krisztus semmit nem fog használni.

3. Mert bizonyságot tészek ismét minden embernek, a ki körűlmetélkedik, hogy az köteles az egész törvénynek megtartására.

4. A Krisztus Jézustól kirekesztettetek, valakik a törvény * által akartok idvezülni, és a kegyelemből kiestetek.

5. Mert mi lélekben hit által várjuk az igazságnak * reménységét.

6. Mert a Krisztus Jézusban * sem a körűlmetélkedés nem használ, sem a körűlmetélkedetlenség; hanem a hit, # melly a szeretet által cselekeszik.

7. Szépen futtok vala; kicsoda * tartóztata meg titeket, hogy ne engednétek az igazságnak?

8. Ez a hitetés nem attól vagyon, a ki titeket * hiv.

9. Egy kevés * kovász az egész tésztát megposhasztja.

10. Nékem reménységem vagyon ti felőletek az Úrban, hogy ti nem lésztek külömb értelemben; de a ki titeket megháborit, * elvészi az ő kárhoztatását, valaki lejénd.

11. Én pedig, Atyámfiai, ha a körűlmetélkedést még is prédikálom, miért szenvedek mégis háborúságot? tehát eltöröltetett a keresztnek * botránkozása.

12. Vajha el is töröltetnének * azok, a kik titeket háborgatnak.

13. Mert ti szabadságra hivattatok, Atyámfiai, csakhogy a szabadságot ne adjátok * a testnek bünre való alkalmatosságúl, hanem szeretetből egymásnak szolgáljatok.

14. Mert az egész törvény egy beszédbe foglaltatik bé, ebbe, tudniillik: * Szeressed felebarátodat mint magadat.

15. Hogy egymást marjátok * és elnyelitek, meglássátok, hogy viszontag egymástól meg ne emésztessetek.

16. Ezt mondom pedig, hogy lélek szerint * járjatok, és a testnek kivánságát véghez ne vigyétek.

17. Mert a test a lélek * ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen: ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy azokat ne cselekedhessétek, a mellyeket akartok.

18. Hogyha a lélektől * vezérlettek, nem vagytok a törvény alatt.

19. A testnek pedig cselekedetei * nyilván vagynak, mellyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

20. Bálványimádás, bűvőlésbájolás, haragtartások, versengések, irigységek, haragok, patvarkodások, visszavonások, pártütések.

21. Gyülölségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók: mellyekről ezt eleve mondom néktek, miképen az előtt is mondottam: Valakik illyen dolgokat cselekesznek, az * Isten országának örökösei nem lésznek.

22. De a léleknek gyümölcse ez: szeretet, öröm, békesség, békességestürés, kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság, mértékletesség.

23. A kik illenek, azoknak ellenek nincsen a * törvény.

24. Mert a kik Krisztuséi a testet megfeszitették az ő * indulatival és kivánságival egybe.

25. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is * járjunk.

26. Ne legyünk hiú dicsőség * kivánók, egymásnak ingerlői, egymásra irigykedők.