6.  RÉSZ.

Azok Isten fijai, a kik egymást és a Krisztus keresztét szeretik, és új teremtett állatok.

Atyámfiai, ha az ember elfoglaltatik is a Sátántól valami búnben, ti kik lelkiek vagytok, az ollyan embert épitsétek * fel alázatosságnak lelkével: meggondolván magadat, hogy te is meg ne kisértessél.

2. Egymásnak terhét * hordozzátok, és úgy töltsétek bé a Krisztus # törvényét.

3. Mert ha valaki láttatik magának valaminek lenni, * holott semmi, ez illyen embert az ő maga gondolatja csalja meg.

4. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét próbálja meg, és akkor dicsekedése lészen csak ő magában, és nem másban.

5. Mert minden ember az ő tulajdon terhét * hordozza.

6. Az olyan ember pedig, a ki tanittatik az Evangyéliom * tudományára, közölje minden javait azzal, a ki őtet tanitja.

7. Meg ne csalatkozzatok. Az Isten nem csúfoltatik meg. Valamit ember * veténd, azt aratja.

8. Mert a ki vet az ő testének, * a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, # a lélekből arat örök életet.

9. A jótéteményben * pedig ne restüljünk meg: mert a maga idejében aratunk, ha meg nem restülünk.

10. Azért mig időnk vagyon, mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig a mi hitünknek * cselédivel.

11. Látjátok melly hosszú levelet irtam néktek az én kezemmel.

12. Valakik akarnak szépeknek láttatni a testben, * ugyanazonok kénszeritnek titeket a körűlmetélkedésre, csakhogy a Krisztus keresztéért háborúságot ne szenvedjenek.

13. Mert azok is, a kik körűlmetélkednek, a törvényt meg nem tartják, de akarjátok a ti körűlmetélkedésteket, hogy a ti testetek felől dicsekedhessenek:

14. Távol legyen pedig én tőlem hogy dicsekedjem, hanem csak a mi Urunk Jézus Krisztusnak * keresztében, ki által nékem e világ megfeszittetett, én is e világnak.

15. Mert a Krisztus Jézusban a körűlmetélkedés is semmit nem használ, sem a körűlmetélkedetlenség, hanem az új * teremtés.

16. És valakik e regula szerint járnak, békesség lészen azokon és irgalmasság, és az Isten Izráelen.

17. Ennekutánna senki nékem bántásomra ne legyen: mert én az Úr Jézusnak bélyegeit * hordozom az én testemben.

18. A mi Urunk Jézus * Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, Atyámfiai, Ámen! /// A Galaztiabeliekhez iratott Rómából. ///