PÁL APOSTOLNAK

AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE.

1. RÉSZ.

Az elválasztásnak és fiúvá fogadásnak titkáról tanit: és hogy ezeket jelentse meg Isten hallgatóinak, kivánja.

Pál Jézus Krisztusnka * Apostola az Isten akaratja által, a szenteknek, kik Efézusban laknak, és a Jézus Krisztusban való hiveknek.

2. Kegyelem néktek és békesség az Istentől a mi Atyánktól, * és az Úr Jézus Krisztustól.

3. Áldott legyen az Isten * és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Attya, ki megáldott minket minden lelki áldással, mennyekben a Krisztusban.

4. Miképen választott minket ő benne, minekelőtte e világnak * fundamentoma felvettetnék, hogy legyünk szentek és feddhetetlenek ő előtte a szeretet által.

5. Ki választott minket, kiket * fijaivá fogadna a Jézus Krisztus által ő magában, az ő akaratjának jó kedve szerint.

6. Az ő dicsőséges kegyelmességének dicséretire, mellyből minket ingyen magának kedvesekké tett ama * Szerelmesben.

7. Kiben vagyon váltságunk az ő vére által, tudniillik bűneinknek * bocsánatjok, az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.

8. Mellyet nagy bőséggel közlött velünk, minden bölcseséggel * és értelemmel.

9. Megjelentetvén nékünk az ő akaratjának * titkát, az ő ingyen való jó akaratja szerint, mellyet elrendelt vala magában.

10. Tudniillik hogy a teljes * időnek eljövésében egy testbe szerkesztetne mindeneket a Krisztusban, mind a kik mennyekben vagynak, mind a kik e földön vagynak.

11. Abban a Krisztusban mondom, kiben mi is a Szentek közzé * számláltattunk, mivelhogy választattak voltunk annak végzése szerint, ki mindeneket cselekeszik az ő akaratjának tanácsából.

12. Hogy mi legyünk az ő dicsőségének dicséretire, kik először * reménylettünk a Krisztusban.

13. Kiben ti is reménylettetek minekutánna az Igaznak * beszédét hallottátok volna, tudniillik a ti idvességteknek Evangyéliomát, kiben minekutánna hittetek, megpecsételtettetek # az igéretnek Szent Lelkével.

14. Ki a mi örökségünknek * záloga: mig a teljes szabadságba # béhelyheztettetünk az ő dicsőségének dicséretére.

15. Annakokáért én is, mikor meghallottam volna a ti bennetek való * hitet, melly vagyon az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket;

16. Nem szünöm meg hálákat adni * ti érettetek, ti rólatok emlékezvén az én könyörgésemben.

17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek amaz * Attya, adja néktek a bölcseségnek és jelentésnek Lelkét, az ő esméretében.

18. És a ti elméteknek megvilágosittatott szemeit, hogy tudhassátok, mi legyen az ő hivatalának * reménysége, az ő öröksége dicsőségének minémű gazdagságai legyenek a Szentekben.

19. És az ő hatalmasságának méltóságos nagysága minémű legyen mi bennünk, kik hiszünk, az ő hatalmas erejének * hathatósága szerint.

20. Mellyet megmutatott a Krisztusban, mikor őtet feltámasztotta * a halálból, és helyheztette őtet az ő jobbkeze # felől mennyekben.

21. Sokkal feljebb minden birodalomnál, hatalomnál, erőnél és uraságnál és minden méltóságnál, * melly neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is.

22. És mindeneket vetett az ő * lábai alá, és őtet tette mindeneknek felette az Anyaszentegyháznak Fejévé.

23. Melly ő * teste, és teljessége annak, a ki mindeneket bétölt mindenekkel.