2. RÉSZ.

Embernek állapotja a Krisztuson kivül és a Krisztusban.

És titeket is együtt megelevenitett, mikor a vétkekben és bűnökben * megholtatok volna.

2. Mellyekben régen jártatok e világnak élete * szerint, Fejedelem szerint, kinek hatalma vagyon a levegőégen, és a lelken, melly most cselekeszik a vakmerő emberekben.

3. Mellyekben mi is mindnyájan forgódtunk régenten, a mi testünknek * kivánságiban, azokat cselekedvén, mellyek a testnek és a mi gondolatinknak tetszenek vala: és valánk természet szerint a haragnak fijai, mint egyebek is.

4. De az Isten gazdag lévén az irgalmasságban, az ő nagy * szerelméből, mellyel szeretett minket.

5. Mikor a vétkekben megholtunk volna, minket * is együtt megelevenitett a Krisztussal, kinek kegyelméből tartottatok meg.

6. És együtt feltámasztott, * és együtt helyheztetett mennyben, a Krisztus Jézusban.

7. Hogy megmutatná a következendő időkben az ő kegyelmességének * nagy gazdagságit, az ő hozzánk való kegyelmességéből a Krisztus Jézusban.

8. Mert kegyelemből * tartottatok meg hit által (és ez nem ti tőletek # vagyon, Isten ajándéka ez.)

9. Nem a * cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

10. Mert ő * alkotványai vagyunk, kik teremtettünk a Krisztus Jézusban # a jó cselekedetekre, mellyeket készitett az Isten, hogy azokban járnánk.

11. Azokáért emlékezzetek meg arról, hogy ti régen testben Pogányok * lévén, kik körűlmetéletleneknek neveztettek vala, attól a ki neveztetik körűlmetéltnek, melly körűlmetélés a testben kézzel lészen.

12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkűl valók voltatok, az Izráelnek társaságától * idegenek, és az igéretnek szövetségitől # távol valók, kiknek reménységtek nem vala, és e világon Isten nélkűl ## valók voltatok.

13. De most a Krisztus Jézusban, ti kik régen távol valátok, közel * valókká lettetek, a Krisztus vére által.

14. Mert ő a mi * békességünk, ki mind a két # nemzetséget eggyé tette; és a közbevetett falnak válaszát elrontotta.

15. Az ellenkezéseket, azaz, a parancsolatoknak * törvényét, melly sok külső rendtartásokban helyheztetett volt, az ő teste által eltörlötte, hogy ama kettőből ő # magában egy új embert teremtene, békességet szerezvén.

16. És mind a kettőt egy testben megbékéltetné Istennel a keresztfa által, az ellenkezeéseket * megölvén az által:

17. És eljövén hirdetett * békességet néktek, kik távol # valátok; és azoknak, a kik közel valának.

18. Mert mindketten ő általa * vagyon menetelünk egy Lélek # által az Atyához.

19. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanema szenteknek polgártársaik, * és Istennek cselédei.

20. Kik felépittettetek a Prófétáknak és Apostoloknak * fundamentomokon, mellynek belső szegeletköve a Jézus Krisztus.

21. Kiben az egész alkotmány * szép renddel rakattatván, nevekedik, hogy legyen az Úrnak szent temploma.

22. Mellyen ti is együtt velünk épittettek, hogy legyetek Istennek hajléka a Szent Lélekben.