3. RÉSZ.

Inti őket állhatatosságra a hitben, könyörög érettek, hogy Isten nékik hiteket megerősitse.

Ennekokáért vagyok én Pál a Jézus Krisztusnak * foglya, ti érettetek Pogányokért.

2. Mert hallottátok az Isten kegyelmének sáfárlsát, melly nékem * adatott ti köztetek.

3. Hogy az Isten jelentés által nékem megjelentette ama * titkot, (miképen az előtt kevés beszéddel megirávn.

4. Mellynek olvasasásából megérthetitek, micsoda legyen az én értelmem a Krisztus felől való titokban.)

5. Melly titok egyébb időkben meg nem jelent az embernek fijainak, miképen most megjelentetett * az ő Szent Apostolinak és Prófétáinak a Szent Lélek által;

6. Hogy a Pogányok örökös társaink, és egy testek mi * velünk, és az ő igéretinek a Krisztusban társaink az Evangyéliom által.

7. Mellynek * én lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, melly adatott nékem az ő hatalmasságának ereje szerint.

8. Nékem, mondom minden szentek között * legkisebbnek adatott ez ajándék, hogy hirdetném # a Pogányok között a Krisztusnak végére ## mehetetlen gazdaságit.

9. És hogy megnyilatkoztassam mindeneknek, micsoda legyen a * titoknak sáfárlása, melly elrejtetett vala sok időktől fogva az Istenben, ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által.

10. Hogy megjelentessék most az Anyaszentegyházban a * birodalmaknak és hatalmasságoknak, mellyek az égben vagynak, az Istennek külömb-külömbképen való bölcsesége.

11. Az örök rndelés szerint, * mellyet szerzett a mi Urunk Jézus Krisztusban.

12. Kiben vagyon szabadságunk * és bizodalommal való menetelünk az ő benne való hit által.

13. Azért kérlek, hogy meg ne restüljetek az * én ti érettetek való nyomorúságim miatt, melly néktek dicsőségtekre vagyon.

14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztus Attya előtt.

15. (Kiről mind a mennyekben, mind a földön való teljes cseléd neveztetik.)

16. Hogy adja meg néktek az ő gazdag dicsőségéért, hogy állhatatosan erősödjetek meg az ő Lelke által a * belső emberben.

17. Hogy lakozzék a Krisztus * hit által a ti szivetekben;

18. Hogy a szeretetben meggyökerezvén és fundamentomot vetvén, megtudhassátok minden Szentekkel egybe, minémü legyen az Isten * jóvoltának ama szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága.

19. És megtudhassátok a * Krisztusnak ama szerelmét, melly minden esméretnél feljebb való, hogy bételjesedjetek az Istennek ama minden teljességéig.

20. Annak pedig a ki véghetetlen * bőséggel mindeneket megcselkedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elménkbe béfogadjuk, a mi bennünk munkálódó erő szerint.

21. Annak * dicsőség legyen az Anyaszentegyházban a Krisztus Jézus által, minden időben és mind örökkön örökké, Ámen!