4. RÉSZ.

Az Anyaszentegyháznak Feje, tagjainak egységek, egymást segitések: intés jó cselekedetekre.

Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint * illik a ti hivataltokhoz, mellyel hivattattatok.

2. Minden alázatossággal és * szelidséggel és lelki kegyességgel, elszenvedvén egymást a Szeretet által.

3. Igyekezvén megtartani a léleknek egységét, a békességnek kötele által.

4. Egy test * és egy lélek vagytok, miképen hogy a ti hivatalotoknak egy reménységére is hivattattatok.

5. Egy az * Úr, egy a Hit, egy a Keresztség.

6. Egy az Isten és * mindeneknek Attytok, ki mindenek felett vagyon és mindenek által, és ti bennetek mindenitekben.

7. De mindenikünknek adattatott az ajándék, a Krisztustól adatott ajándéknak mértéke * szerint.

8. Annakokáért mondja az Irás: Felmenvén * a magasságba, fogva vivé a fogságot, és ada ajándékokat az embereknek.

9. Hogy pedig felment, mincsoda ez, hanem hogy leszállott * volt is először a földnek alsó részeire?

10. A ki leszállott vala, ugyanazon, a ki fel is ment, sokkal feljebb * minden egeknél, hogy mindeneket bétöltene.

11. És ő adott némellyeket * Apostolokat, némellyeket pedig # Prófétákat, némellyeket pedig Evangyélistákat, némellyeket pedig Pásztorokat és Doktorokat.

12. A szenteknek egy * testbe való kötöztetésekre, a szolgálatnak munkájára, a Krisztus # testének épittetésére.

13. Miglen jussunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fija esméretének egységére, miglen lészünk * teljes férjfiakká, a megöröködött Krisztus állapotjának mértéke szerint.

14. Hogy ne legyünk többé * gyermekek, kik habozzunk és ide s tova # hajtassunk a tudománynak akármi szele által, az embereknek álnokságok által, és álnokul való elhitetésre megrögzött csalárdságok által.

15. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, a ki Fő, tudniillik a * Krisztusban.

16. Kiből az egész * test, szép renddel és móddal egybeszerkesztettetvén és kötöztetvén, minden tagoknak egybebocsáttatások által, minden tagnak mérték szerint való belső cselekedetének ereje által, a testhez illendő nevekedést vészen, magának felépittetésére a szeretet által.

17. Ezt mondom annakokáért és kérlek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, mint egyébb Pogányok * járnak, az ő elméjeknek hijábavalóságában.

18. Kiknek elméjek meghomályosodott és elidegenült az isteni * élettől, az ő bennek való tudatlanság miatt, és az ő sziveknek keménysége miatt.

19. Kik minekutánna a külön való bánattól megszüntek, ő magokat adták bujálkodásra * és minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.

20. Ti pedig nem igy tanultátok * a Krisztust.

21. Hogyha őtet hallgattátok, és ő általa megtanittattatok (a mint vagyon az igazság a Jézusban.)

22. Tudniillik hogy le kell vetkeznetek ama régi élet * szerint való ó embert, melly megveszett a csalárd gonosz kivánságok miatt.

23. És meg kell újolnotok * a ti elméteknek lelke szerint.

24. És fel kell öltöznötök amaz új * embert, melly Isten szerint teremtetett az igazságra és a valóságos szent életre.

25. Azért levetvén a hazugságot, * szóljon igazságot minden ember az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

26. Megharagusztok-é? * de ne # vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.

27. Se pedig az ördögnek * helyet ne adjatok.

28. A ki oroz vala, többé ne orozzon: hanem inkább munkálkodják, * cselekedvén az ő kezeivel azt a mi jó, hogy legyen mit adni, a kinek szükség.

29. Semmi tisztátalan megveszett * beszéd a ti szátokból ki ne származzék; hanem a melly hasznos épitéser, # hogy kedves legyen a hallgatóknak.

30. És keserűséggel * ne illessétek az Istennek ama Szent Lelkét, melly által megpecsételtettetek # a teljes váltságnak napjára.

31. Minden mérges beszéd, hirtelen való felgerjedés, * harag, kiáltás és káromlás ti közzűletek kivettessék minden gonoszsággal.

32. Legyetek pedig egymáshoz kegyelmesek, * irgalmasok, megengedvén egymásnak, # miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.