5. RÉSZ.

Melly jóságos cselekedetekre kelljen az Efézusbelieknek igyekezniek, melly bűnöket eltávoztatniok. Szeretet és hivség a házasok között, a Krisztus példája szerint.

Legyetek annakokáért az Istennek * követői, mint szerelmes fiak.

2. És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus * is szeretett minket, és adta önmagát # mi érettünk ajándékul és áldozatul Istennek gyönyörűséges illatozásra.

3. A paráznaság * pedig és minden tisztátalanság vagy fösvénység ingyen se neveztessék ti köztetek, mint illik a Szentekhez.

4. És rutság, és bolond * beszéd, és trágárság, mellyek nem illenek, hanem inkább háláadás.

5. Mert ezt tudjátok, hogy egy paráznának is, * vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki # bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és az Istennek országában.

6. Senki titeket meg ne * csaljon hijábavaló beszédekkel: mert ezekért száll az Istennek haragja a hitetlenségnek fijaira.

7. Annakokáért ne legyen néktek társaságtok azokkal.

8. Mert valátok régen * setétség, most pedig világosság # az Úrban: mint világosságnak fijai úgy ## járjatok.

9. (Mert a Léleknek gyümölcse minden jóságban, igaz * cselekedetben, és igazmondásban vagyon.)

10. Megitélvén, mi legyen kedves * az Úrnak.

11. És ne legyen közösségtek a setétségnek ama * haszontalan cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.

12. Mert a mellyeket ezek titkon cselekesznek, éktelen dolog csak * mondani is.

13. De mindenek mikor feddetnek, a világosságtól * megjelentetnek: mert a világosság az, a melly mindeneket megnyilatkoztat.

14. Annakokáért mondja: Serkenj fel te ki * aluszol, és kelj fel a halálból, és megvilágosodik néked a Krisztus.

15. Meglássátok annakokáért mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint * bölcsek.

16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot: mert a napok * gonoszok.

17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek mi * legyen az Úrnak akaratja.

18. És meg ne részegedjetek * a bor miatt, mellyben bujálkodás vagyon; hanem inkább teljesedjetek bé Szent Lélekkel.

19. Szólván ti magatok között éneklések és * isteni dicséretek által, és lelki énekek által, énekelvén és dicséretet mondván az Úrnak szivetekből.

20. Hálákat adván mindenkor mindenekről, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek * és az Atyának.

21. Egymásnak * engedelmesek legyetek isteni félelemmel.

22. Ti asszonyok, a ti saját * férjeiteknek engedelmesek legyetek mint az Úrnak.

23. Mert a férjfiú * feje az ő feleségének, mint a Krisztus is feje az Anyaszentegyháznak: és ugyan ő megtartója a testnek.

24. Azért miképen az Anyaszentegyház alája vettetett a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is az ő * férjeiknek mindenekben.

25. Férjfiak szeressétek a * ti feleségiteket, miképen a Krisztus is # szerette az Anyaszentegyházat, és önmagát adta azért.

26. Hogy az megszentelné, megtisztitván vizinek feredőjével az ige * által.

27. Hogy tenné azt magának dicsőségessé, * tudniillik az Anyaszentegyházat, mellyben ne lenne makula vagy sömörgözés, vagy valami a féle, hanem hogy lenne szent és feddhetetlen.

28. Úgy kell a férjfiaknak szeretni az ő feleségeiket, mit az ő tulajdon * testeiket: a ki szereti az ő feleségét, magát szereti.

29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem inkább neveli és táplálja azt, miképen az Úr is az Anyaszentegyházat.

30. Mert az ő testének * tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csonjaiból valók.

31. Annakokáért elhagyja ember attyát és annyát, és ragaszkodik az ő * feleségéhez, és lésznek ketten egy testté.

32. Felette nagy titok ez: szólok pedig a Krisztusról és az Anyaszentegyházról.

33. Azért ti közzűletek is kiki mind az ő feleségét úgy szeresse, mint * önmagát: az asszony pedig meglássa, hogy az ő férjét becsülettel tisztelje.