6. RÉSZ.

Magzatoknak és szüléknek, szolgáknak és uraknak egymáshoz való tisztek: Istennek minden fegyvere: Tikhikus küldetik Efézusba.

Ti magzatok * engedelmesek legyetek az Úrban a ti szüléiteknek: mert ez az # igaz.

2. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, (melly első parancsolat az igérettel egyetemben.)

3. Hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.

4. Ti is atyák ne ingereljétek * haragra a ti magzatitokat, hanem neveljétek őket a tudományban # és az Úr beszédének intésiben.

5. Ti szolgák engedelmesek * legyetek azoknak, a kik néktek uraitok test szerint, félelemmel és rettegéssel,a ti sziveteknek egyűgyűségével, mint a Krisztusnak.

6. Nem szem előtt szolgálván, mint a kik embereknek akarnak keveskedni; hanem mint Krisztus szolgái, szivetek szerint cselekedvén az Istennek akaratját.

7. Jó akarattal szolgálván, * mint az Úrnak és nem embereknek.

8. Tudván azt, hogy mindenek, a mi jót cselekedtek, annak * jutalmát vészik az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.

9. Ti is Urak ugyanazokonokat cselekedjétek ő * velek, elhagyván a fenyegetéseket, tudván azt, hogy a ti Uratok is mennyben vagyon, és hogy nincsen # annál személyválogatás.

10. Végezetre, Atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.

11. Öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek álnokságai ellen.

12. Mert nincsen nékünk tusakodásunk a vér és a test ellen, hanem a birodalmak ellen, hatalmasságok ellen, e világnak urai ellen, ez élet setétségének vezérei ellen, a lelki gonoszságok ellen, mellyek a magasságban vagynak.

13. Annakokáért vegyétek fel az Istennek minden * fegyverét, hogy ellene állhassatok e veszedelmes időben, és mindeneket elvégezvén, megállhassatok.

14. Álljatok annakokáért, a ti derekatokat béövedezvén, * igazmondással, és felöltözvén igazságnak mejjvasába.

15. A ti lábaitokat a békesség Evangyéliomának készületivel megsaruzván.

16. Annakfelette a hitenek paizsát felvévén, hogy ama * Gonosznak minden tüzes nyilait megolthassátok.

17. Az idvességnek * sisakját is felvegyétek, és a lelki fegyvert, melly az Istennek beszéde.

18. Minden kéréssel és könyörgéssel könyörögvén * mindenkor a Szent Lélek által, és ugyanazon dologban vigyázván minden állhatatossággal és minden szentekért # való könyörgéssel.

19. Én érettem is, * hogy nékem adattassék szólás az én számnak bátorsággal való megnyitásában, hogy megjelenthessem az Evangyéliomnak titkát.

20. Mellyért követséget viselek e vas lánczok között is, hogy mondom, a felől nagy bátorsággal szólhassak, a miképen nékem szükség szólanom.

21. Hogy pedig ti is megtudjátok az én dolgaimat, és mit cselekeszem, mindeneket megjelent néktek Tikhikus, * az én szerelmes atyámfia, és hiv szolga az Úrban.

22. Kit azért küldöttem ti hozzátok, hogy megtudjátok a mi dolgainkat, és megvigasztalja a ti sziveiteket.

23. Békesség legyen az Atyafiaknak, és szeretet és hittel egybe, az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.

24. Kegyelem legyen mind azokkal, kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust az örökkévaló halhatatlanságra. Ámen. ///E Levél Rómából iratott, és Thikhikus által küldetett.///